ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fin*, -fin-

fin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fin (n.) ครีบ (ปลา) See also: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน) Syn. flipper, paddle, ridge, spine
fin (n.) รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ Syn. flipper
fin (n.) มือหรือแขน (คำสแลง)
fin (vt.) ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
fin (vt.) ตัดครีบปลา
fin (n.) ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
fin-de-siecle (n.) ช่วงปลายศตวรรษที่19
finable (adj.) ถูกปรับ See also: โดนปรับเงิน
finagle (vi.) โกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง Syn. falsify, fake
finagle (vt.) โกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง Syn. falsify, fake
final (adj.) สุดท้าย Syn. ending
final (adj.) ที่สิ้นสุด See also: ขั้นสุดท้าย Syn. definite, irreversible
final intention (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. end objective, goal, end, target, mission
final tally (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, sum
finale (n.) ฉากสุดท้ายในละคร See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย Syn. climax, ending, epilogue Ops. prologue
finality (n.) การสรุปขั้นสุดท้าย See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
finality (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement
finalize (vt.) ทำให้เสร็จสมบูรณ์ Syn. work out, complete, settle
finalize (vi.) เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง) See also: บรรลุความสำเร็จ Syn. conclude, settle
finally (adv.) ในที่สุด See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด Syn. at last, eventually, ultimately Ops. first, initially
finals (n.) เกมการแข่งขันรอบสุดท้าย
finals (n.) การสอบปลายเทอม See also: การสอบปลายภาค Syn. last exams
finance (n.) การคลัง See also: การเงิน Syn. banking, money, commercial
finance (vt.) จัดหาเงินทุนให้ See also: จัดหางบประมาณให้ Syn. fund, bankroll, subsidize
finances (n.) แหล่งเงินทุน See also: แหล่งรายได้ Syn. revenue
financial (adj.) ทางการเงิน See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง Syn. fiscal, monetary
financial aid (n.) เงินช่วยเหลือ See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน Syn. allowance, grant-in-aid
financial competence (n.) ความสามารถในการชำระหนี้ Syn. richness
financial year (n.) ปีงบประมาณ Syn. fiscal year
financier (n.) บุคคลหรือบริษัทที่ให้ยืมเงินสำหรับการทำธุรกิจ
financier (vt.) จัดหาเงินทุนให้
finate (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending Ops. beginning, start
finch (n.) นกขนาดเล็กที่มีจะงอยสั้น
find (vt.) พบ (โดยบังเอิญ) See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ Syn. discover, come across, encounter Ops. miss, lose
find (vt.) หา See also: ค้นหา, ตามหา Syn. locate, uncover Ops. omit, neglect
find (n.) สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ
find (vt.) พบ (ยังมีอยู่) See also: ดำรงอยู่ Syn. exist
find (vt.) รู้สึก (ความพึงพอใจ) See also: สัมผัสรู้, สำนึก Syn. feel, perceive
find (vi.) ตัดสิน (ในศาล) See also: ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น
find against (phrv.) ได้มาเพื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
fin(ฟิน) n. ครีบ,ปีก,ส่วนยื่นคล้ายครีบของเรือใต้น้ำ
finable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finagle(ฟีเน' เกิล) vi.,vt. หลอกลวง,ลวง
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
finalist(ไฟ'นะลิสทฺ) n. ผู้เข้ารอบสุดท้าย,ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
financial yearปีงบประมาณ
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
finch(ฟินชฺ) n. นกเล็ก ๆ เช่น นกกระจอก
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด,เป็นเนื้อละเอียด
fineable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
finial(ฟีน'เนียล,ไฟ'เนียล) n. ส่วนยอด,ยอดภูเขา, See also: finialed adj.
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finikinadj. ดูfinical
fining(ไฟ'นิง) n. ความใสสะอาด,ยาหรือสารที่ทำให้ใส
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
finite(ไฟ'ไนทฺ) adj. มีขอบเขต,มีเขตจำกัด,ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้,ไม่ใช่ศูนย์. n. สิ่งที่มีขอบเขต., See also: finitely adv. finiteness n., Syn. limited,fixed ###A. infinite,eternal
finnicky(ฟิน'นิคี) adj. finicky
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์
English-Thai: Nontri Dictionary
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน
financier(n) นักการเงิน,ผู้ให้ทุน
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
finครีบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finance billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial yearปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Finderไฟน์เดอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fineค่าปรับ, โทษปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Fingerฟิงเกอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ, รอยนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finialเครื่องยอด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finครีบ [การแพทย์]
Final Actกรรมสารสุดท้าย
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Financeการเงิน [TU Subject Heading]
Financial accountingงบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Financial reportingค่าใช้จ่ายทางการเงิน [การบัญชี]
Financial statementงบการเงินคือ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, รายงานทางการเงิน [การบัญชี]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
fineness modulusfineness modulus, โมดูลัสความละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingerprint Examinationการตรวจลายนิ้วมือบุคคล [การแพทย์]
Fingertipปลายนิ้ว [การแพทย์]
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูฉลาม (n.) shark´s fin soup
ใบระกา (n.) toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga
ครีบ (n.) fin See also: flipper
ครีบอก (n.) fin
ตะเกียบ (n.) fin Syn. ครีบ, ขาม้า
ตีนกบ (n.) fin See also: flipper
โค้งสุดท้าย (n.) final bend See also: final curve
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
สอบปลายภาค (n.) final examination
สอบไล่ (n.) final examination Syn. สอบปลายภาค
คำพิพากษาถึงที่สุด (n.) final judgment
ขั้นท้ายสุด (n.) final stage See also: last, final Ops. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น
ขั้นสุดท้าย (n.) final stage See also: last, final Syn. ขั้นท้ายสุด Ops. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น
ครั้งสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
ท้ายสุด (adv.) finally See also: at last, ultimately Syn. ในที่สุด
ทิ้งท้าย (adv.) finally See also: in conclude
ผลที่สุด (n.) finally See also: at last, in conclusion, in the end Syn. ผลสุดท้าย, ในที่สุด
ลงท้าย (adv.) finally See also: at last Syn. ในที่สุด, สุดท้าย Ops. เริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
Fineก็ดีนะ ฉันไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้ว
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
It's just hard to findมันก็แค่หายากหน่อย
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
That would be fineเวลานั้นดีแล้ว
It took me so long to find this bookฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
We have to find it within an hourเราต้องหามันให้พบใน 1 ชั่วโมง
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
I'm going to go out and find himฉันกำลังจะออกไปหาเขา
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Ouch! I cut my fingerโอ๊ย ฉันทำมีดบาดนิ้ว (มีดบาดนิ้วฉัน)
Can I help you find something?ให้ฉันช่วยคุณหาของบางอย่างไหม?
Did you find everything you needed?คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ
"Noah, was there with his friends, Fin and Sarah."โนอาห์ จะไปกับเพื่อนของเขา / ฟิน กับซาร่า
And he and Fin packed their bags and headed for Atlanta.จากนั้นเขากับฟินก็เก็บกระเป๋า พากันมุ่งหน้าไปสู่ แอตแลนต้า
Noah and Fin enlisted together.โนอาห์ กับฟิน / ไปเป็นทหารด้วยกัน
Maybe, but, i mean, according to all of this, he has never dipped a fin in smallville until now.อาจเป็นได้ แต่ฉันว่าจากที่เห็น เขาไม่เคยมาที่ Smallville จนกระทั่งตอนนี้
I knew you ate too much shark fin meat at dinner.ฉันรู้ว่าคุณกินเยอะไป เย็นนี้มีหูฉลาม
Currently, Japan has research programs that involve killing minke whales, fin whales, sei whales, and humpback whales.เราไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ว่าทำไมเจ้าพวกนี้ถึงพิเศษนัก พวกเขาใช้เสียงใต้น้ำในการกวาดต้อน
I dreamed of working for Roark dall'Universita la fin '.ผมฝันที่จะได้ทำงานที่นั่นตั้งแต่เรียนวิทยาลัย
Now, to reach the Tree, keep between the Whale's Fin and the Eye of Glaux.ไปยังต้นไม้ที่อยู่ระหว่าง คลีบปลาวาฬและดวงตาแห่งคล็อก
What if you actually saw the fin coming towards you?แล้วถ้าเกิดว่าเธอเห็นครีบของมันพุ่งไปทางเธอหละ ?
And worst of all, Fin Fang Foom.แล้วที่แย่ที่สุด ฟิน แฟง ฟูม
His fin was very nearly severed, probably from a dragnet.ครีบของมันเกือบจะขาด เป็นไปได้จากการถูกจับ

fin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼翅汤[yú chì tāng, ㄩˊ ㄔˋ ㄊㄤ, 鱼翅汤 / 魚翅湯] shark fin soup
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
姻亲[yīn qīn, ㄑㄧㄣ, 姻亲 / 姻親] affinity; in-laws
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, 金融] banking; finance; financial
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, 破财 / 破財] bankrupt; to suffer financial loss
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 匾 / 楄] basket-couch in coffin
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
通气会[tōng qì huì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 通气会 / 通氣會] briefing
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, 微积分 / 微積分] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积
找不到[zhǎo bu dào, ㄓㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 找不到] can't find
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
收支[shōu zhī, ㄕㄡ ㄓ, 收支] cash flow; financial balance; income and expenditure
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 中央汇金 / 中央匯金] central finance; Chinese monetary fund
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 丰韵 / 豐韻] charm; fine-looking (woman)
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, 家境] family financial situation; family circumstances
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 明确 / 明確] clear-cut; definite; make clear; clear
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 不明确 / 不明確] indefinite; unclear
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
寿材[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿材 / 壽材] coffin
[guān, ㄍㄨㄢ, 棺] coffin

fin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラ;えんぺら[, enpera ; enpera] (n) squid fin
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
フィンスタビライザー[, finsutabiraiza-] (n) fin stabilizer
フットポケット[, futtopoketto] (n) foot pocket portion of a diving fin
尾鰭;尾びれ[おびれ, obire] (n) (sometimes おひれ) caudal fin; tail fin
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)
背鰭;背びれ[せびれ, sebire] (n) dorsal fin
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi
胸鰭;胸びれ[むなびれ, munabire] (n) pectoral fin
脂鰭;脂びれ[あぶらびれ, aburabire] (n) adipose fin
腹鰭;腹びれ[はらびれ, harabire] (n) pelvic fin; ventral fin
鱶潤目[ふかうるめ, fukaurume] (n) (obsc) {food} (See 鱶鰭) shark fin
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis)
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アフィニティ[, afinitei] (n) {comp} affinity
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
アミア[, amia] (n) bowfin (Amia calva) (lat
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アルケン[, aruken] (n) alkene; olefin; olefine
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インフィニティ;インフィニティー[, infinitei ; infinitei-] (n) infinity
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance
ウィンドサーフィン;ウインドサーフィン[, uindosa-fin ; uindosa-fin] (n) windsurfing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL
ネットサーフィン[ねっとさーふぃん, nettosa-fin] (inter)net surfing
ネットファインド[ねっとふぁいんど, nettofaindo] Netfind
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype
モーフィング[もーふぃんぐ, mo-fingu] morphing
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
不定[ふてい, futei] undefined
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition)
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product
定義可能[ていぎかのう, teigikanou] definable
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
明確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition)
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition)
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

fin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
ดินทรายละเอียด[n. exp.] (din sāi la-) EN: fine sand FR: sable fin [m]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หูฉลาม[n.] (hūchalām) EN: shark fin soup ; shark's fin soup FR:
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]
จนจบ[X] (jon jop) EN: FR: jusqu'au terme (de) ; jusqu'à la fin (de)
จนจบฤดูกาล[X] (jon jop reu) EN: FR: jusqu'au terme de la saison ; jusqu'à la fin de la saison
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จบเกม = จบเกมส์[adj.] (jop kēm) EN: full time FR: fin de la partie [f] ; fin de la rencontre [f]
จบครึ่งแรก[n. exp.] (jop khreung) EN: half-time ; end of the first half FR: mi-temps [f] ; pause [f] ; fin de la première mi-temps [f]
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดสิ้นสุด[n. exp.] (jut sinsut) EN: final point ; terminal point FR: fin de zone [f]
การสิ้นสุด[n.] (kān sinsut) EN: end ; death ; termination FR: fin [f] ; chute [f]
คะ[adv.] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question] FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขร๊ะ[adv.] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative] FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ขาม้า[n.] (khāmā) EN: pectoral fin FR:
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; killing ; destroying ; end FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
คร่ะ[X] (khra [= kha) EN: [politeness marker ] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[adv.] (khrap [= kh) EN: [politeness marker] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครีบ[n.] (khrīp) EN: fin ; flipper FR: nageoire [f] ; aileron [m]
ครีบ[n.] (khrīp) EN: fin FR: aileron [m]
ครีบหาง[n. exp.] (khrīp hāng) EN: caudal fin FR: nageoire caudale [f]
ครีบก้น[n. exp.] (khrīp kon) EN: anal fin FR: nageoire anale [f]
ครีบหลัง[n. exp.] (khrīp lang) EN: dorsal fin FR: nageoire dorsale [f]
ครีบอก[n. exp.] (khrip ok) EN: pectoral fin FR: nageoire pectorale [f]
ครีบปลา[n. exp.] (khrīp plā) EN: fin FR: nageoire [f]
ครีบสะโพก[n. exp.] (khrīp saphō) EN: pelvic fin FR:
ครีบท้อง[n. exp.] (khrīp thøng) EN: ventral fin FR: nageoire ventrale [f]
เกลียวอาร์คิมิดีส ; เกลียวของอาร์คิมิดีส[n. exp.] (klīo Ākhimi) EN: Archimedes' screw FR: vis d'Archimède [f] ; escargot [m] ; vis sans fin [f]
กระดาษบาง[n. exp.] (kradāt bāng) EN: thin paper FR: papier fin [m]
กระดาษปอนด์[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: fine paper ; bond paper FR: papier fin [m]
กระโดง[n.] (kradōng) EN: dorsal fin FR: nageoire dorsale [f]

fin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afterflosse {f}anal fin
Schwanzflosse {f}caudal fin
Flossenklemme {f}clamped fin
Bauchflosse {f}ventral fin; pelvic fin
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Jahresabschluss {m}annual financial statement
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
Zuordnungsdefinition {f}; Hinweisdefinition
Bodenfund {m}archaeological find
Bereichsdefinition {f}area definition
Papageitaucher {m} [ornith.]Atlantic Puffin (Fratercula arctica)
Atlantischer Delfin {m}; Kamerun-Delfin
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin
Atopie {f}; Überempfindlichkeitsreaktion
Auroragimpel {m} [ornith.]Stresemann's Rosefinch
Azorengimpel {m} [ornith.]Azores Bullfinch
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus)
Bambuspapageiamadine {f} [ornith.]Bamboo Parrot Finch
Diskontsatz {m} [fin.] | Diskontsätze
Leitzins {m} [fin.]base rate
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch
Beendigung {f}finalization
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Eierkopf {m}boffin [Br.]
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fin
Back to top