ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiscal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiscal*, -fiscal-

fiscal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiscal (adj.) เกี่ยวกับการเงิน See also: เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน Syn. financial
fiscal year (n.) ปีงบประมาณ Syn. financial year
English-Thai: HOPE Dictionary
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
fiscal yearn. ปีงบประมาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Fiscal yearปีงบประมาณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
FY (abbr.) คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี) Syn. financial year
สศค. (n.) The Fiscal Policy Office See also: FPO Syn. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สศค. (n.) The Fiscal Policy Office See also: FPO Syn. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (n.) Fiscal Policy Office
ปีงบประมาณ (n.) fiscal year See also: budget year
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Garrety, because if you want me to ensure your continued fiscal success, you won't ever make another mess for me again.เพระถ้าคุณอยากให้ผมทำให้คุณ ประสบความสำเร็จทางการเงินต่อไปล่ะก็ คุณอย่าได้ ทำให้ผมยุ่งยากอีกเลย
Phillip, without something usable, something to support the human and fiscal cost...ฟิลิป ปราศจาก บางอย่างที่ใช้งานได้ บางอย่างที่จะไปสนับสนุน เช่นบุคลากร งบประมาณ...
This is the department's purchases and expenses from the last fiscal year.นี่เป็นแผนกฝ่ายจัดซื้อและค่าใช้จ่ายน่ะ จากฝ่ายการคลังปีที่แล้ว
Tonight I am pleased to announce that ENCOM's last fiscal year was our most profitable ever.คืนนี้ผมจะประกาศ สถานะการเงินปีล่าสุดของเอ็นคอม นี่เป็นปีที่เรามีกำไรสูงสุด
You know, I've never actually read any of Limbaugh's stuff, but this book makes an excellent case for personal accountability, fiscal responsibility and steak eatership.เธอรู้มั้ย ฉันไม่เคย อ่านหนังสือของลิมบอก์แบบจริงๆ จังๆ เลย แต่หนังสือเล่มนี้ ให้เหตุผลที่ดีมากกับ ความรับผิดชอบส่วนตัว, ความรับผิดชอบด้านการคลัง
Ultimately, this bill is about fiscal responsibility.ท้ายที่สุด เงินนี้จะเป็นความรับผิดชอบทางภาษี
And how fiscal will the quarterly earnings be?แล้วกำไรรายไตรมาส ของปีงบประมาณจะเป็นเท่าไหร่?
Well, until I see the Fed instituting some basic Keynesian fiscal policy, I'm staying liquid.จนกระทั่งฉันได้เห็น แผนของรัฐบาล นโยบายการเงินแบบเคนเซียนพื้นฐาน ฉันยังมีสภาพคล่องดี
Budget for the current fiscal year for electronic surveillance is 1.5 million, on par with ATF and the Marshal Service, but still just a fraction of FBI totals.งบประมาณของรัฐฯในปีนี้ สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่พิเศษ คือ 1.5 ล้าน งบประมาณเท่ากับเอทีเอฟ และหน่วยสอบสวนกลาง
He just wants to assure fiscal transparency.เค้าก็แค่ต้องการความโปร่งใส ทางการคลัง
Switching funds out of the European markets is fiscal suicide.การเล่นกับค่าเงินยูโรป มันค่าตัวตายชัดๆ
"Reset your fiscal year at one."รีเซ็ตปีบัญชีของคุณที่หนึ่ง

fiscal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 财政年度 / 財政年度] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes)

fiscal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィスカル[, fisukaru] (n) fiscal
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year
フィスカルドラッグ[, fisukarudoraggu] (n) fiscal drag
フィスカルポリシー[, fisukaruporishi-] (n) fiscal policy; (P)
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P)
事業年度[じぎょうねんど, jigyounendo] (n) fiscal year
今年度[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P)
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P)
前年度[ぜんねんど, zennendo] (n-adv,n) preceding fiscal year; (P)
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year
年度[ねんど, nendo] (n,n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P)
年次[ねんじ, nenji] (n) (1) annual; (2) fiscal year; school year; (suf) (3) year (in some sequence); (P)
真水[まみず, mamizu] (n,adj-no) (1) fresh water; (2) fiscal spending; government pump priming
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
財政安定[ざいせいあんてい, zaiseiantei] (n) economic stability; fiscal stability
財政年度[ざいせいねんど, zaiseinendo] (n) fiscal year; financial year
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)

fiscal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านการคลัง[adj.] (dān kānkhla) EN: fiscal FR: fiscal
ดัชนีรวมเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (datchanī rū) EN: Fiscal Composite Index (FC) ; Fiscal Crisis Composite Index FR:
เจ้าพนักงานการคลัง[n. exp.] (jaophanakng) EN: fiscal officer FR:
ความเสี่ยงด้านการคลัง[n. exp.] (khwām sīeng) EN: fiscal risk FR: risque fiscal [m]
ความยั่งยืนทางการคลัง[n. exp.] (khwām yangy) EN: fiscal sustainability FR:
เกี่ยวกับงบประมาณ[adj.] (kīo kap ngo) EN: fiscal FR:
เกี่ยวกับภาษีอากร[adj.] (kīo kap phā) EN: fiscal FR: fiscal
นักวิชาการคลัง[n. exp.] (nakwichākān) EN: fiscal analyst FR: analyste fiscal [m]
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kān) EN: fiscal policy ; financial policy FR: politique fiscale [f]
ปีงบประมาณ[n.] (pī-ngoppram) EN: fiscal year ; financial year ; budget year ; budget period FR: année fiscale [f]
ระบบภาษี[n. exp.] (rabop phāsī) EN: tax system ; fiscal system FR: système fiscal [m]
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (rabop sanyā) EN: Fiscal Early Warning System (FEWS) FR:
ทางการคลัง[adj.] (thāng kānkh) EN: fiscal FR: fiscal
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: tax consultant FR: conseiller fiscal [m]
วิกฤตการณ์ด้านการคลัง[n. exp.] (wikrittakān) EN: fiscal crisis FR:
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīen) EN: tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīen) EN: tax avoidance ; tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]
กิจกรรมกึ่งการคลัง[n. exp.] (kitjakam ke) EN: Quasi-fiscal activities (QFAs) FR:
นิรโทษกรรมภาษี[n. exp.] (nirathōtsak) EN: tax amnesty FR: amnistie fiscale [f]
ปีภาษี[n. exp.] (pī phāsī) EN: tax year FR: année fiscale [f]

fiscal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year
Finanzbeamte {m}financier; fiscal
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority
Finanzkrise {f}fiscal crisis
Finanzpolitik {f} [pol.]fiscal policy
Steuerpolitik {f}fiscal policy
Fiskalwürger {m} [ornith.]Fiscal Shrike
Würgerschnäpper {m} [ornith.]Fiscal Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiscal
Back to top