ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conclude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conclude*, -conclude-

conclude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conclude (vi.) จบ See also: สรุป
conclude (vt.) ตัดสินใจ Syn. determine, decide
conclude (vt.) ทำให้จบ See also: สรุป Syn. finish up, end, close
English-Thai: HOPE Dictionary
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบท้าย (v.) conclude See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete
ตกลงว่า (v.) conclude Syn. สรุปว่า
ปิดท้าย (v.) conclude See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete Syn. จบท้าย
ลงความเห็น (v.) conclude See also: judge Syn. สรุป
สรุปผล (v.) conclude See also: sum up
สรุปว่า (v.) conclude Syn. ตกลงว่า
เอาเป็นว่า (v.) conclude Syn. ตกลงว่า, สรุปว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้
Because, the person who wrote this letter wants to conclude the battle.เพราะว่าคนที่เขียนมัน อยากตัดสินกับฉันน่ะสิ
Unfortunately, and so we conclude today's Music Festi...โชคไม่ดีเลยครับ ราขอจบการประกวด...
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.ผมเลยคิดว่าคุณเพียงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น ตามการปฎิบัติตนของกุลสตรี
He should conclude that the New Bailey will become the symbol of our time and the future that our conviction has rewarded us.ให้เขาสรุปว่าตึกไบลี่แห่งใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ของยุคเรา... ...และในอนาคต สัญลักษณ์นี้จะตอบแทนเรา.
I therefore conclude from the evidence gathered that the deceased entered the room with a bunch of flowers.ผมขอสรุปจากหลักฐานที่เรามีว่า... ผู้ตายเข้ามาในห้องนี้ พร้อมช่อดอกไม้
Ultimately, the virus was not discovered and we conclude that the cause of the crisis...ท้ายที่สุดเราไม่พบไวรัส และพวกเราก็ลงความเห็นว่าภาวะฉุกเฉิน...
If they really die tomorrow, we can conclude that she's Kira or she has some kind of relation to Kira.ถ้าพวกเค้าตายในพรุ่งนี้ เราจึงจะสรุปได้ว่าเธอคือคิระ หรือมีความสัมพันธ์บางอย่างกับคิระ
Why they conclude that?ทำไมเขาถึงสรุปอย่างนั้นล่ะ?
Therefore, we conclude that extreme coercion is necessary to motivate you.เราจึงสรุปได้ว่า จำเป็นต้องบีบบังคับ หากจูงใจให้คุณกระทำสิ่งใค
Petechial hemorrhaging in the eyes and bruising Would lead one to conclude strangulation.เส้นเลือดแดงในตากับตรงแก้ม ทำใหคุณสรุปได้ว่า เป็นการถูกบีบคอจนตาย
{\pos(194,215)}Why is everyone leaping to conclude a strong career woman's been made sick by her strong career?ทำไมดูทุกคนรีบสรุปกันนัก ผู้หญิงที่ทำงานหนักนั้นป่วยเพราะงานที่หนักเหรอ?

conclude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下场[xià chang, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤ˙, 下场 / 下場] the end; to conclude
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 了结 / 了結] to settle; to finish; to conclude; to wind up
敲定[qiāo dìng, ㄑㄧㄠ ㄉㄧㄥˋ, 敲定] to conclude; a resolution
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, 结束 / 結束] termination; to finish; to end; to conclude; to close
南京条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 南京条约 / 南京條約] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain
收场[shōu chǎng, ㄕㄡ ㄔㄤˇ, 收场 / 收場] the end; an ending; to wind down; to conclude

conclude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with
断じる[だんじる, danjiru] (v1) to draw the conclusion that ...; to conclude
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude
舞い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance
語を結ぶ[ごをむすぶ, gowomusubu] (exp,v5b) to conclude one's speech
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P)
推す[おす, osu] (v5s,vt) to infer; to conclude; to support; (P)
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude

conclude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดทำข้อตกลง[v. exp.] (jat tham kh) EN: conclude an agreement FR:
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบท้าย[v. exp.] (jop thāi) EN: conclude FR:
กล่าวโดยสรุป[v. exp.] (klāo dōi sa) EN: conclude ; sum up FR: résumer
ลงความเห็น[v.] (longkhwāmhe) EN: conclude ; come to a decision FR:
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up FR: conclure ; terminer
ลงท้าย[v.] (longthāi) EN: end up ; end ; finish ; wind up ; conclude FR: terminer ; conclure
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end ; terminate ; finish ; wind up ; cease ; complete FR: conclure ; clôturer ; finir
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude FR:
รวบหัวรวบหาง[v. exp.] (rūap hūa rū) EN: conclude in a peremptory way FR:
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude FR: résumer
สรุปความเห็น[v. exp.] (sarup khwām) EN: conclude FR:
สรุปผล[v. exp.] (sarup phon) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize FR:
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude FR: prendre fin ; se terminer
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly ; interrupt FR: couper court à
ทำสัญญา[v.] (tham sanyā) EN: contract ; make a contract ; conclude a contract ; enter a contract ; sign an agreement FR: contracter ; conclure un contrat ; passer un contrat
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever ; cesser
เพิ่งเสร็จไป[adj.] (phoeng set ) EN: just concluded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conclude
Back to top