ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falsify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falsify*, -falsify-

falsify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falsify (vt.) แสดงให้เห็นว่าไม่จริง See also: ทำให้ผิดพลาด, ทำให้ไม่ถูกต้อง, บิดเบือน Syn. distort, counterfeit, misrepresent
English-Thai: HOPE Dictionary
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
English-Thai: Nontri Dictionary
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
falsify๑. ปลอม๒. พิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To help you falsify the height of a...ให้ช่วยหลวงพ่อปลอมความสูง
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า?
Buther Appeal Court judges found that falsifying news isn't actually against the law.การรายงานข่าวเท็จ ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
The two of you quarreling, even though I was still here, and painstakingly falsifying that tape, rather than feeling angry, I feel thankful.เมื่อคุณทั้งสองได้ต่อสู้ ฉันคิดว่า "พวกเขาต่อสู้มากกว่าฉัน" พวกเขาต่อสู้มากกว่าฉัน
You've been falsifying police reports.คุณบิดเบือนรายงานตำรวจ
You've been falsifying police reports.คุณได้บิดเบือน ข้อมูลของตำรวจ

falsify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事実を曲げる[じじつをまげる, jijitsuwomageru] (exp,v1) to falsify a fact
矯める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P)
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: บิด English: to falsify

falsify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; falsify ; sham ; disguise FR: falsifier ; maquiller
ปลอมแปลงเอกสาร[v. exp.] (plømplaēng ) EN: forge ; falsify FR: falsifier un document
ทำพยานเท็จ[v. exp.] (tham phayān) EN: fabricate false evidence ; falsify evidence FR: fabriquer de faux témoignages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falsify
Back to top