ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paddle*, -paddle-

paddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paddle (n.) ไม้พาย (สำหรับพายเรือ) See also: ที่แจวเรือ Syn. oar, pole
paddle (n.) ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
paddle (n.) ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
paddle (n.) ใบจักรเรือ See also: ใบพัดน้ำ
paddle (vt.) พาย See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ Syn. row, oar, scull
paddle (vt.) ตี See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน Syn. spank, beat
paddle (vt.) กวนด้วยพาย
paddle (vi.) เดินเตาะแตะ See also: เดินโซเซ Syn. waddle
paddle (vi.) แกว่งแขนหรือขาในน้ำ Syn. dabble
paddle boat (n.) เรือกลไฟ Syn. paddle steamer
paddle steamer (n.) เรือกลไฟ
paddle wheel (n.) ใบจักรเรือกลไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet
English-Thai: Nontri Dictionary
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาย (n.) paddle See also: oar Syn. ไม้พาย
วาด (v.) paddle See also: row a boat
ไม้พาย (n.) paddle See also: oar
พุ้ย (v.) paddle briskly See also: propel Syn. วัก, พุ้ยน้ำ
วัก (v.) paddle briskly See also: propel Syn. พุ้ยน้ำ
พุ้ยน้ำ (v.) paddle water
คนพาย (n.) paddler See also: ferryman Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ
คนพายเรือ (n.) paddler See also: ferryman Syn. คนแจว, ฝีพาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, go on ahead and take the paddle like this, in both hands.ต่อไป จับไม้พายขึ้นมา แบบนี้ ใช้ทั้ง 2 มือ
Chicken Joe with a no paddle drop in... nobody needs to help this chicken.ชิกเค่น โจ ยังไม่เคยหล่นน้ำ ไม่มีใครอยากช่วยเจ้าไก่นี่
Here he is showing us his skills with his lucky Def Leppard paddle that's won him over 200 amateur matches.ที่นี่เขามีการแสดงของเรา ทักษะของเขาด้วย โชคดีของเขา Def Leppard พาย ที่เขาได้รับรางวัล กว่า 200 ตรงกับมือสมัครเล่น
As you can see, the paddle contains a riddle in Chinese.ที่คุณสามารถดู, พาย มีปริศนาในจีน
It's on the back of the paddle here in English.มันที่ด้านหลังของ พายเรือที่นี่ในภาษาอังกฤษ
I don't paddle out there.อยู่ที่นั่นฉันไม่ได้ลงน้ำเลย
Yeah, right! I've never been on a paddle boat.นี่มันเรื่องแหกตาทั้งนั้น
I was shocked that I was the only surfer in my surfing community that knew about this, so Hayden Panettiere, Isabel Lucas, we all connected, and we made the decision, okay, we're going to paddle out.พยายามไม่ให้โดนจับ จากการใส่ความของคนพวกนี้ และพวกเขาก็เสียเวลาส่วนมากของเขา พยายามส่งผม เข้าคุกด้วยข้อหาหลอกๆ
Stop saying all that useless stuff. Paddle properly!หยุดพูดไร้สาระ เดินต่อไป!
Like a paddle in a boat. Oher.เหมือนใบพายในเรือ โอเฮอร์
She can sit on your back and paddle you up the Thames.เธอจะนั่งบนหลังคุณ ล่องไปในแม่น้ำเทมส์
And all the kids ended up on paddle boats.และเด็กๆทุกคนอยู่บนเรือพาย

paddle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲浪板[chōng làng bǎn, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ ㄅㄢˇ, 冲浪板 / 衝浪板] surfboard; paddleboard
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 桨 / 槳] oar; paddle
[zhào, ㄓㄠˋ, 櫂] oar, scull, paddle; row

paddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラケット[, raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P)
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer
犬掻き;犬かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style)
パドル[, padoru] (n) paddle; (P)
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P)
[かい, kai] (n) paddle; oar; scull
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)
箆蝶鮫[へらちょうざめ;ヘラチョウザメ, herachouzame ; herachouzame] (n) (uk) American paddlefish (Polyodon spathula)

paddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull FR: aviron [m] ; rame [f]
จักรยานน้ำ[n. exp.] (jakkrayān n) EN: pedalo ; pedal boat (Am.) ; paddle boat (Am.) FR: pédalo [m]
จ้วง[v.] (jūang) EN: paddle water with the full sweep of the arm FR:
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row FR: ramer
ไม้พาย[n. exp.] (māi phāi) EN: oar ; paddle ; wooden spatula FR: rame [f] ; avirons [mpl] ; pagaie [f]
ไม้พายเรือ[n. exp.] (māi phāi ) EN: oar ; paddle ; wooden spatula FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พาย[n.] (phāi) EN: paddle FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พาย[n.] (phāi) EN: row ; paddle FR:
พายเรือ[v. exp.] (phāi reūa) EN: paddle a boat FR: ramer ; pagayer
พายสั้น[n. exp.] (phāi san) EN: blade ; paddle FR: pagaie [f]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel FR:
พุ้ยน้ำ[v. exp.] (phui nām) EN: paddle water FR:
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer ; Opuntia cochenillifera FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m] ; Opuntia cochenillifera
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower FR:
กรรเชียงปู[n.] (kanchīengpū) EN: crab paddle-leg FR:

paddle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raddampfer {m}paddle steamer
Radschaufel {f}paddle board
Rührschnecke {f}paddle screw
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paddle
Back to top