ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

final

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *final*, -final-

final ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
final (adj.) สุดท้าย Syn. ending
final (adj.) ที่สิ้นสุด See also: ขั้นสุดท้าย Syn. definite, irreversible
final intention (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. end objective, goal, end, target, mission
final tally (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, sum
finale (n.) ฉากสุดท้ายในละคร See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย Syn. climax, ending, epilogue Ops. prologue
finality (n.) การสรุปขั้นสุดท้าย See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
finality (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement
finalize (vt.) ทำให้เสร็จสมบูรณ์ Syn. work out, complete, settle
finalize (vi.) เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง) See also: บรรลุความสำเร็จ Syn. conclude, settle
finally (adv.) ในที่สุด See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด Syn. at last, eventually, ultimately Ops. first, initially
finals (n.) เกมการแข่งขันรอบสุดท้าย
finals (n.) การสอบปลายเทอม See also: การสอบปลายภาค Syn. last exams
English-Thai: HOPE Dictionary
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
finalist(ไฟ'นะลิสทฺ) n. ผู้เข้ารอบสุดท้าย,ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
English-Thai: Nontri Dictionary
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Final Actกรรมสารสุดท้าย
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
บั้นปลาย (n.) the final part See also: end part Ops. เบื้องต้น
พระอริยบุคคล (n.) one who has attained final sanctification See also: converted person Syn. พระอริยะ
พระอริยะ (n.) one who has attained final sanctification See also: converted person Syn. พระอริยบุคคล
พิราม (n.) mark indicating the final consonant Syn. เครื่องหมายพิราม
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
สอบปลายภาค (v.) take the final exam
สอบไล่ (v.) take the final exam Syn. สอบปลายภาค
อริยะ (n.) one who has attained final sanctification See also: converted person Syn. พระอริยะ, พระอริยบุคคล
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
เครื่องหมายพิราม (n.) mark indicating the final consonant
เบื้องปลาย (n.) the final part See also: end part Syn. บั้นปลาย Ops. เบื้องต้น
โค้งสุดท้าย (n.) final bend See also: final curve
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
สอบปลายภาค (n.) final examination
สอบไล่ (n.) final examination Syn. สอบปลายภาค
คำพิพากษาถึงที่สุด (n.) final judgment
ขั้นท้ายสุด (n.) final stage See also: last, final Ops. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
That's my final answerนั่นคือคำตอบสุดท้ายของฉัน
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
I finally found the answer!ในที่สุดฉันก็พบคำตอบ
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
It is so nice to finally meet you in personดีจริงๆ ที่ในที่สุดก็ได้พบคุณเป็นการส่วนตัว
I'm finally ready to get to know you betterในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะรู้จักคุณมากขึ้น
It is so nice to finally meet you in personดีเหลือเกินที่ในที่สุดก็ได้พบกับคุณเป็นการส่วนตัว
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี.
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย
It's the final word on the subject.จะเป็นคำสุดท้ายของเรื่อง.
All right. He's on final now. Put out all runway lights except niner.เอาละ เขาบินช่วงสุดท้ายแล้ว ดับไฟทุกรันเวย์ ยกเว้นรันเวย์ที่ 9
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้
I just read your final report on what happened to Discovery.หึ, หึ ฉันเพิ่งอ่านรายงานขั้น สุดท้ายของคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิสคัเฟอ รี
Thirty seconds to final sequence.สามสิบวินาทีลำดับสุดท้าย
Now there is one final message for you to transmit to Earth.ตอนนี้มีหนึ่งข้อความสุดท้าย สำหรับคุณที่จะส่งไปยังโลก
Was that his final word on the matter?มันเป็นคำพูดสุดท้ายของเขาด้วยรึเปล่า?
We walked right into enemy hands. hi. if you do know your final objective, you'd be smart to tell us.เราตกอยู่ในกำมือของศัตรู แค่บอกภารกิจของพวกนายมา
We're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ

final ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, 元末] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century
[luō, ㄌㄨㄛ, 啰] final exclamatory particle; nag
[luo, ㄌㄨㄛ˙, 啰 / 囉] final exclamatory particle
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, 季世] final phase; end of a historical era
季冬[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, 季冬] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar)
季夏[jì xià, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, 季夏] final month of summer (i.e. sixth month of lunar calendar)
季春[jì chūn, ㄐㄧˋ ㄔㄨㄣ, 季春] final month of spring (i.e. third month of lunar calendar)
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
尾音[wěi yīn, ㄨㄟˇ , 尾音] final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages)
末愿[mò yuàn, ㄇㄛˋ ㄩㄢˋ, 末愿 / 末願] final vows (in a religious order or congregation of the Catholic Church)
[ma, ㄇㄚ˙, 么] interrogative final particle
[ma, ㄇㄚ˙, 么 / 麽] interrogative final particle
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 元宵节 / 元宵節] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
儿化韵[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, 儿化韵 / 兒化韻] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , 卷舌元音] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , 卷舌元音 / 捲舌元音] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)
稿件[gǎo jiàn, ㄍㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 稿件] rough draft; material contributing to a final document
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 归宿 / 歸宿] final destination; end result; place where sth finally settles
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, 终点站 / 終點站] terminus; final stop on rail or bus line
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, 归根结蒂 / 歸根結蒂] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
复韵母[fù yùn mǔ, ㄈㄨˋ ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 复韵母 / 複韻母] compound final
半复赛[bàn fù sài, ㄅㄢˋ ㄈㄨˋ ㄙㄞˋ, 半复赛 / 半復賽] eighth finals
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, 结末 / 結末] ending; finally
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, 到底] finally; in the end; when all is said and done
末后[mò hòu, ㄇㄛˋ ㄏㄡˋ, 末后 / 末後] finally
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
决赛[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, 决赛 / 決賽] finals (of a competition)
到头来[dào tóu lái, ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄌㄞˊ, 到头来 / 到頭來] in the end; finally; as a result
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
半决赛[bàn jué sài, ㄅㄢˋ ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, 半决赛 / 半決賽] semifinals
四强[sì qiáng, ㄙˋ ㄑㄧㄤˊ, 四强 / 四強] semifinals

final ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament
主席法官[しゅせきほうかん, shusekihoukan] (n) chief justice of the Court of Final Appeal of Hong Kong
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
四強[よんきょう, yonkyou] (n) final four (in a tournament)
大詰め(P);大詰[おおづめ, oodume] (n) final scene; the end; finale; (P)
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination)
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最終回[さいしゅうかい, saishuukai] (n) last time; last inning; last part; final episode (of a television program)
最終戦[さいしゅうせん, saishuusen] (n) final game; final games; the finals
本試験[ほんしけん, honshiken] (n) final examination
決定稿[けっていこう, ketteikou] (n) final manuscript
決選投票(P);決戦投票(iK)[けっせんとうひょう, kessentouhyou] (n) final vote; run-off ballot; (P)
産み月[うみづき, umiduki] (n) final month of pregnancy
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
空劫[くうこう;くうごう, kuukou ; kuugou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of nothingness (the final aeon of the universe)
終の棲家;終の住処;終の栖;終のすみか;終の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode
終速[しゅうそく, shuusoku] (n) {physics} final velocity
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches
辞世[じせい, jisei] (n) (1) passing away; death; (2) death poem (poem written during one's final moments)
追い打ち(P);追い撃ち;追い討ち[おいうち, oiuchi] (n) final blow; attacking while pursuing; attacking the routed enemy; (P)
追い込み[おいこみ, oikomi] (n) (1) final stage; last spurt; (2) live printing area (in publishing); (P)
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon)
進物所[しんもつどころ, shinmotsudokoro] (n) (1) palace kitchen in which final preparations to the imperial family's meals (e.g. reheating) were made (Heian period); (2) kitchen (in a noble's manor)
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round
クォーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarterfinal
クオーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarter-final
グランドフィナーレ[, gurandofina-re] (n) grand finale
しまいに[, shimaini] (adj-f) at the end; finally
セミファイナル[, semifainaru] (n) semifinals
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value
最終版[さいしゅうはん, saishuuhan] final version
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval
末尾方式コード[まつびほうしきコード, matsubihoushiki ko-do] final digit code
終端バイト[しゅうたんバイト, shuutan baito] final byte
終端文字[しゅうたんもじ, shuutanmoji] final character

final ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริยะ[n.] (ariya) EN: one who has attained final sanctification ; noble one FR:
อัตราทดเฟืองท้าย[n. exp.] (attrā thot ) EN: final drive ratio FR:
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
บั้นปลาย[n.] (banplāi) EN: end ; final part FR: phase finale [f]
ชั้นสุดท้าย[adj.] (chan sutthā) EN: final FR: ultime ; final
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
ฉศก[n.] (chøsok) EN: the sixth year of the decade ; [the final number six in years of the minor era (Chulasakarat)] FR: sixième année de la décade [f]
ช่วงสุดท้าย[n. exp.] (chūang sutt) EN: final stage ; last leg FR:
เฟืองท้าย[n. exp.] (feūang thāi) EN: differential ; final gear ; final drive FR:
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
เห็นดำเห็นแดง[v.] (hendamhenda) EN: have a final showdown FR:
จุดจบ[n.] (jutjop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end FR: point final [m] ; conclusion [f]
จุดหมายปลายทาง[n.] (jutmāiplāit) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดสิ้นสุด[n. exp.] (jut sinsut) EN: final point ; terminal point FR: fin de zone [f]
การประชุมช่วงปิด[n. exp.] (kān prachum) EN: final sitting FR:
การสอบไล่[n.] (kān søplai) EN: final examination FR: examen [m]
การตัดสินใจครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān tatsinj) EN: final decision FR: décision finale [f]
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
เกมแล้ว[v. exp.] (kēm laēo) EN: be final ; be over ; be settled FR:
เกมสุดท้าย[n. exp.] (kēm sutthāi) EN: final game FR:
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand FR: ultimatum [m]
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คะแนนสุดท้าย[n. exp.] (khanaēn sut) EN: final score FR: score final [m]
ขั้นปลาย[n. exp.] (khan plāi) EN: final stage ; terminal stage ; end FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นสุดท้าย[n. exp.] (khan sutthā) EN: final stage ; terminal stage ; end FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นแตกหัก[adj.] (khan taēk-h) EN: crucial ; final FR:
ขั้นท้ายสุด[n. exp.] (khan thāisu) EN: final stage FR:
ขั้นตอนสุดท้าย[n. exp.] (khantøn sut) EN: final stage FR:
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm ; at the fixed price ; fixed price ; final price FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
โค้งสุดท้าย[n. (loc.)] (khōngsutthā) EN: final bend ; final curve ; home stretch FR:
ข้อยุติ[n.] (khøyutti) EN: conclusion ; final agreement FR: conclusion [f]
โหล่[adj.] (lō) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end ; low FR: dernier ; ultime ; final
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
ไม้ทัณฑฆาต (–์)[X] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[symb.] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
หมดเขต[n.] (motkhēt) EN: deadline ; final date FR: date butoir [f] (fig.) ; date ultime [f]
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
ปัจฉิม[adj.] (patchim) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final
ปัจฉิม-[pref. (adj.)] (patchim- = ) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final

final ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pokalendspiel {n}cup final
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
Abschlussbericht {m}final report; final verification
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord
Beendigung {f}finalization
Endabrechnung {f}final account
Finalist {m} | Finalisten
Abpfiff {m} [sport]final whistle
Abschlussarbeit {f}final paper
Abschlussprüfung {f}final verification
Abspann {m} (Film)final credits
Achsübersetzung {f} [auto]final drive ratio
Ausführungsplan {m}final plan
Ausführungsunterlagen {pl}final planning documents
Abschlussdividende {f}final dividend
Viertelfinale {n}quarter final; quarterfinal
Halbfinaleteilnehmer {m} | Halbfinaleteilnehmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า final
Back to top