ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exam*, -exam-

exam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exam (n.) การสอบ See also: การทดสอบ Syn. examination, test
examination (n.) การตรวจสอบ See also: การพิจารณาอย่างละเอียด Syn. inspection, investigation
examination (n.) การสอบ See also: การทดสอบ Syn. exam, test
examine (vt.) ไต่สวน See also: สอบสวน Syn. investigate
examine (vt.) พินิจพิจารณา See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ Syn. inspect, study
examine for (phrv.) สำรวจ See also: ค้นหา
examine in (phrv.) ทดสอบ See also: สอบ
examine on (phrv.) ทดสอบ See also: สอบ
examiner (n.) นักวิเคราะห์ Syn. investigator, interpreter
examiner (n.) ผู้สอบบัญชี See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี Syn. accountant
examiner (n.) ผู้ที่ตรวจสอบ Syn. checkout person
examiner (n.) ผู้ทำการสอบสวน See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ Syn. analyst
examiner (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. inquirer, detective
examiner (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, interviewer, investigator
examiner (n.) ผู้ทดสอบ See also: ผู้สอบถาม Syn. questioner
examiner (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. inspector
examiner (n.) ผู้เข้าทดลอง See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ Syn. checker, inspector, validator
example (n.) ตัวอย่าง See also: แบบอย่าง Syn. sample
examplify (vt.) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน Syn. typify
examption (n.) การพ้นจากภาระรับผิดชอบ See also: การรอดพ้นจากการลงโทษ Syn. freedom
English-Thai: HOPE Dictionary
exam(อิกแซม') n. ดูexamination
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสอบ (n.) examination See also: examination questions, test, quiz, test paper
คนสมัครสอบ (n.) examination candidate
ผู้สมัครสอบ (n.) examination candidate Syn. คนสมัครสอบ
ดูแล (v.) examine See also: inspect, check Syn. ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ
ตรวจตรา (v.) examine See also: inspect, check Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ
ตรวจรับ (v.) examine See also: check Syn. ตรวจทาน
พินิจ (v.) examine See also: consider, look over, inspect Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: consider, look over, inspect Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์
พินิจพิเคราะห์ (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พิศ (v.) examine See also: gaze, stare, scrutinize Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ
พิศดู (v.) examine See also: gaze, stare, scrutinize Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ
คนตรวจ (n.) examiner See also: inspector
คนตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker
ผู้ตรวจ (n.) examiner See also: inspector Syn. คนตรวจ
ผู้ตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker Syn. คนตรวจสอบ
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my exam todayวันนี้ฉันมีสอบ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
If you don't work, you'll fail to pass the examถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
How much time it will take you to prepare for your exam?เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ?
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
Could you give me an example?คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
Let me give you an example,…ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
I wish I hadn't failed the examฉันขอให้ตนเองไม่สอบตก
I wish I had passed the examฉันขอให้ตนเองสอบผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you must pass an exam at the end of each year.เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี.
I know the FSB exam glass-backwards. I've taken it 3 times already.ฉันรู้ข้อสอบหมดแล้ว ก็ไปสอบมาแล้วตั้ง 3 ครั้ง
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน.
We got this essay exam on "Native Son."ก็มีสอบเรื่องความ /หัวข้อ "ธาตุแท้ของบุตร"
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station.
The first part of the exam will consist of two pairs of slides.ข้อสอบส่วนแรกจะมีภาพสไลด์ 2 คู่
Bleeding from both nostrils with college exam scores in his hand.เลือดกำเดาเขาไหลออกจมูก พร้อมกับถือใบคะแนนสอบเข้ามหาลัยไว้ในมือ
You piece of shit didn't pass the bar exam yet, so what the hell do you know about the law?แกมันก็แค่คนที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดเกณฑ์ ทำเป็นสะเออะมารู้กฏหมายดีนัก
Impressive! Level 1 bar exam is nothing compared to him.สุดยอดเลยว่ะ การสอบวัดเกณฑ์ของแก เทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลย
The funny thing is, the date for the 2nd exam is the same date as Il-mae's wedding date.แต่มันออกจะตลกตรงที่ วันสอบครั้งที่สองของผมมันดันตรงกับ... วันแต่งงานของอิบแมนี่สิครับ
Go on and do well on your exam and pass it with flying colors.แกต้องสู้ต่อไป แล้วทำข้อสอบให้ดีที่สุด และสอบผ่านได้อย่างงดงาม
The 45th Level 2 bar exam centerที่45 ระดับที่2 ... ศูนย์ทดสอบ

exam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白卷[bái juàn, ㄅㄞˊ ㄐㄩㄢˋ, 白卷] blank exam paper
考试院[kǎo shì yuàn, ㄎㄠˇ ㄕˋ ㄩㄢˋ, 考试院 / 考試院] examination authority; exam board; (hist.) Examination Yuan during Republic of China
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
乡试[xiāng shì, ㄒㄧㄤ ㄕˋ, 乡试 / 鄉試] the triennial provincial imperial exam during the Ming and Qing
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 卷] chapter; examination paper
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会试 / 會試] imperial civil service examination
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, 高考] college entrance exam
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
盘诘[pán jié, ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 盘诘 / 盤詰] cross-examine (legal)
地塞米松[dì sāi mǐ sōng, ㄉㄧˋ ㄙㄞ ㄇㄧˇ ㄙㄨㄥ, 地塞米松] dexamethasone
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, 报考 / 報考] enter oneself for an examination
联考[lián kǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄎㄠˇ, 联考 / 聯考] entrance examination
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 例句] example sentence
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, 例语 / 例語] example sentence
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, 例题 / 例題] example
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, 审酌 / 審酌] examination; to check and review
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, 政审 / 政審] examine sb's political record; political investigation
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, 试卷 / 試卷] examination paper; test paper
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ, 核查 / 覈查] examine; inspect
[zhěn, ㄓㄣˇ, 诊 / 診] examine or treat medically
[shì, ㄕˋ, 諟] examine; judge
[dì, ㄉㄧˋ, 谛 / 諦] examine; truth (Buddh.)
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, 晕场 / 暈場] to faint from stress (during exam, on stage etc)
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as

exam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
中間テスト[ちゅうかんテスト, chuukan tesuto] (n) midterm (mid-semester) test or exam
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris)
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
クロスエグザミネーション[, kurosueguzamine-shon] (n) cross-examination
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples)
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out
レントゲン検査[レントゲンけんさ, rentogen kensa] (n) X-ray examination
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
下検分[したけんぶん, shitakenbun] (n,vs) preliminary examination
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
中間考査[ちゅうかんこうさ, chuukankousa] (n) midterm examination
中間試験[ちゅうかんしけん, chuukanshiken] (n) midterm examination
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination

exam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again FR:
การสอบประมวลความรู้ [n. exp.] (kān søp pra) EN: comprehensive examination ; comprehensive exam ; exams FR:
การสอบสัมภาษณ์[n. exp.] (kān søp sam) EN: oral exam ; oral test ; interview process ; viva voce FR: examen oral [m]
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat s) EN: health inspection ; health examination ; medical examination ; medical exam ; check-up FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination question ; examination problems ; examination paper FR: question d'examen [f]
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย[n. exp.] (khøsøp khao) EN: entrance exam ; entrance examination FR:
คุมสอบ[v. exp.] (khum søp) EN: invigilate an exam FR: surveiller un examen
ลอกข้อสอบ[v. exp.] (løk khøsøp) EN: copy exam answers FR:
ผ่านการสอบ[v. exp.] (phān kān sø) EN: pass an exam FR:
ผลการสอบ[n. exp.] (phon kān sø) EN: exam results FR:
สอบ[v.] (søp) EN: take an examination ; take an exam ; take a test ; FR: passer un examen
สอบได้[v. exp.] (søp dai) EN: pass an exam FR: réussir un examen
สอบไล่ตก[v. exp.] (søplai tok) EN: fail a final exam FR: échouer à un examen ; rater un examen
สอบซ่อม[v.] (søpsǿm) EN: take a remedial exam FR:
สอบตก[v. exp.] (søp tok) EN: fail an exam ; fail a test ; flunk a test (inf. - Am.) FR: échouer à un examen ; rater un examen
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบตรวจ[n. exp.] (bai trūat) EN: examination certificate ; inspection certificate FR:
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: analyse ; scrutinize ; revise FR: analyser ; décortiquer ; examiner à la loupe
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēn kān) EN: interrogate ; examine FR:
ดั่งเช่น[X] (dang chen) EN: for example FR:
เอกซะเมตร[n.] (eksamēt) EN: exametre ; exameter (Am.) FR: examètre [m]
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat ) EN: medical examination room : medical treatment room FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
จรวดไจร[v.] (jarūatjarai) EN: examine FR:
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination ; test FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp ent) EN: entrance examination ; admission FR: épreuve d'admission [f] ; examen d'admission [m]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp kha) EN: competitive examination FR: concours [m]
การสอบเข้า[n. exp.] (kān søp kha) EN: entrance test FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]

exam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Examen {n} | Examen machenexamination; exam | to take one's exams
Hilfsprüfer {m}assistant examiner
Besetzungsbeispiel {n}configuration example
Fallbeispiel {n}case example
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Diplomprüfung {f}diploma examination
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty
Prüfungsarbeit {f}examination paper
Prüfungsordnung {f}examination rules
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness
Anwendungsbeispiel {n}example of use
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Zwischenprüfung {f}intermediate examination
Musterung {f} [mil.]medical examination; physical
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Modellfall {m}model; perfect example
Musterbeispiel {n}perfect example
Zahlenbeispiel {n}numerical example
Physikum {n}preliminary (medical) examination
Vorexamen {n}preliminary examination
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division
Routineuntersuchung {f}routine examination; routine physical
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exam
Back to top