ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freedom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freedom*, -freedom-

freedom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freedom (n.) ความเป็นอิสระ See also: เสรีภาพ, อิสรภาพ Syn. independence, liberty
English-Thai: HOPE Dictionary
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
English-Thai: Nontri Dictionary
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอิสระ (n.) freedom See also: liberty
ความเป็นไท (n.) freedom See also: liberty Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ Ops. ความเป็นทาส
นิพพาน (n.) freedom See also: independence, liberty Syn. ความหลุดพ้น
อิสรภาพ (n.) freedom See also: independence, liberation Syn. เสรีภาพ, อิสระ
อิสระเสรี (n.) freedom See also: liberty, independence
เสรี (n.) freedom See also: liberty, independence Syn. อิสระเสรี
เสรีภาพ (n.) freedom See also: liberty Syn. ความอิสระ
โมกข์ (n.) freedom See also: independence, liberty Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
ไทย (n.) freedom See also: independence, liberty, emancipation Syn. ไท Ops. ทาส
สิทธิเสรีภาพในการพูด (n.) freedom of speech Syn. อิสระในการพูด
อิสระในการพูด (n.) freedom of speech Syn. สิทธิเสรีภาพในการพูด
เสรีภาพในการพูด (n.) freedom of speech Syn. สิทธิเสรีภาพในการพูด, อิสระในการพูด
เสรีธรรม (n.) freedom principle
มีอิสระ (v.) have freedom See also: be independent, be free, be liberal
มีอิสระ (v.) have freedom See also: be independent, be free, be liberal
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (n.) fundamental rights and freedoms
เสรีภาพทางวิชาการ (n.) academic freedom See also: academic independence
เสรีภาพทางวิชาการ (n.) academic freedom See also: academic independence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One clear, sane statement about why we're building Freedom Road.{\cHFFFFFF}หนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งสติ เหตุผลที่เรากำลังสร้างถนนอิสรภาพ
I know that Freedom Road is good for them, and you know it, and Bing knows it.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าถนนอิสรภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา และคุณจะรู้ว่ามันและ Bing รู้ว่ามัน
Do they know I'm against Freedom Road?{\cHFFFFFF}พวกเขารู้ว่าฉัน กับถนนอิสรภาพ?
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
Mac, Freedom Road is power.{\cHFFFFFF}Mac, ถนนอิสรภาพเป็นอำนาจ
I want to see Freedom Road this morning.{\cHFFFFFF}ผมอยากเห็นเสรีภาพ ถนนในเช้าวันนี้
Tell him we think that the accident that killed Johnny Sumpat... was caused by people who do not want Freedom Road.{\cHFFFFFF}บอกเขาว่าเราคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุ ที่ฆ่าจอห์นนี่ Sumpat ... {\cHFFFFFF}มีสาเหตุมาจากคนที่ ไม่ต้องการถนนอิสรภาพ
He has sworn not to eat until Freedom Road is stopped.{\cHFFFFFF}เขาได้สาบานว่าจะไม่กินจน ถนนอิสรภาพจะหยุดการทำงาน
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
But I've told your government time and again, to give freedom to a politically immature people... is to put a dagger in the hand of a lawless child.{\cHFFFFFF}But I've told your government time and again, {\cHFFFFFF}to give freedom to a politically immature people... {\cHFFFFFF}is to put a dagger in the hand of a lawless child.
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.

freedom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媒体自由[méi tǐ zì yóu, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 媒体自由 / 媒體自由] freedom of the media
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 新闻自由 / 新聞自由] freedom of the press
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, 自由] freedom; free; liberty

freedom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
学の独立[がくのどくりつ, gakunodokuritsu] (n) freedom of learning
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss
意志の自由[いしのじゆう, ishinojiyuu] (n) (See 自由意志) freedom of will
海洋自由[かいようじゆう, kaiyoujiyuu] (n) freedom of the sea
漸近的自由[ぜんきんてきじゆう, zenkintekijiyuu] (n) asymptotic freedom (physics)
無原罪[むげんざい, mugenzai] (n,adj-no) immaculacy (i.e. freedom from original sin); immaculateness
結社の自由[けっしゃのじゆう, kesshanojiyuu] (exp,n) (See 集会の自由) freedom of association
自由戦士[じゆうせんし, jiyuusenshi] (n) freedom fighter
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding
落籍[らくせき, rakuseki] (n,vs) (1) lack of registration (in the census register); (2) (See 身請け) buying a geisha or prostitute her contractual freedom
解放感;開放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
フリーダム[, furi-damu] (n) freedom; (P)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
権利と自由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
自由[じゆう, jiyuu] (exp,adj-na,n) freedom; liberty; as it pleases you; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom

freedom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
ชั้นแห่งความอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสระในการพูด[n. exp.] (itsara nai ) EN: freedom of speech FR: liberté de parole [f] ; liberté d'expression [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ[n. exp.] (kān tøsū ph) EN: fight for freedom FR: lutte pour la liberté [f]
ความอิสระ[n.] (khwām itsar) EN: freedom FR: liberté [f]
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ē) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n. exp.] (khwām pen i) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
โมกข์[n.] (mōk) EN: liberation ; freedom ; nirvana FR: libération [f]
โมกข-[pref.] (mōkkha-) EN: liberation ; freedom ; nirvana FR: libération [f]
องศาแห่งความอิสระ[n. exp.] (ongsā haeng) EN: degree od freedom FR: degré de liberté [m]
องศาอิสระ[n. exp.] (ongsā itsar) EN: degree of freedom (DOF) FR: degré de liberté [m]
องศาเสรี[n. exp.] (ongsā sērī) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
โรคกลัวความอิสระ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: eleutherophobia ; fear of freedom FR:
เสรีภาพ[n.] (sēriphāp) EN: freedom ; liberty FR: liberté [f] ; indépendance [f]
เสรีภาพแห่งการพูด[n. exp.] (sērīphāp ha) EN: freedom of speech FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพแห่งหนังสือพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp ha) EN: freedom of the press FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพใน...[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of … FR: liberté de … [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of assembly FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
เสรีภาพในการจัดพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of the press FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพในการเขียน[n. exp.] (sērīphāp na) EN: liberty of writing ; freedom of writing FR: liberté d'écriture [f]
เสรีภาพในการนับถือศาสนา[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of religion FR: liberté de religion [f] ; liberté de culte [f]
เสรีภาพในการพูด[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of speech FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp th) EN: academic freedom ; academic independence FR: liberté académique [f]
เสรีธรรม[n.] (sērītham) EN: freedom principle FR:
ไทย[n.] (thai) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation FR:
วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ; วันเสรีภาพสื่อโลก[n. prop.] (Wan Sēriphā) EN: World Press Freedom Day FR: Journée mondiale de la liberté de la presse [f]
เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ[n. prop.] (Sēriphāp Sa) EN: Freedom, equality, brotherhood FR: Liberté, Égalité, Fraternité
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi lae ) EN: fundamental rights and freedoms FR: droits et libertés fondamentaux [mpl]

freedom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom
Glaubensfreiheit {f}religious freedom
Gewerbefreiheit {f}freedom of trade
Gewissensfreiheit {f}freedom of conscience
Handlungsfreiheit {f}freedom of action
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion
Pressefreiheit {f}freedom of the press
Redefreiheit {f}freedom of speech
Streikrecht {n}freedom of strike
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Schmerzfreiheit {f} [med.]freedom from pain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freedom
Back to top