ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interpreter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interpreter*, -interpreter-

interpreter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interpreter (n.) ล่าม See also: ผู้แปลความ Syn. translator
English-Thai: HOPE Dictionary
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่าม (n.) interpreter See also: commentator, translator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
Will you hire an interpreter before we all go crazy?ถ้าพวกคุณไม่หัดเข้าใจภาษากันเองต้องบ้าแน่ ๆ
"My interpreter was burned alive and then hung from a bridge"?บอกว่าล่ามฉัน ถูกเผาทั้งเป็นแล้วก็ถูกแขวนไว้ที่สะพานงั้นเหรอ
I don't need an interpreter to know what this means.ฉันไม่จำเป็นต้องล่ามที่จะรู้ว่าสิ่ง นี้หมายความว่า
Look, when I was in Ethiopia, my interpreter tried to do something brave.ฟังนะ ตอนผมอยู่ที่เอธิโอเปีย ล่ามของผมได้ลองทำอะไรที่กล้าหาญดู
We know you left your interpreter in Ethiopia.เรารู้ว่าคุณทิ้งล่ามของคุณ ไว้ที่เอธิโอเปีย
Ouda will be my interpreter.โออูดะจะเป็นล่ามให้ผมเอง
In case you haven't been briefed, this is the minister's interpreter.ในฐานะที่คุณยังไม่ได้ฟังสรุป, นี่คือหุ่นการทูต
Your people at Section 9 came across his work too in that ghost-hacking incident involving the Foreign Minister's interpreter.คนในแผนก 9 ของคุณ มีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน, ในการเจาะระบบจิตนั่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเข้ามาอยู่ในตัวของหุ่นการทูต
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.กระทรวงฯ ต้องการที่จะเนรเทศมาเลซ – แล้วดันเกิดการเจาะข้อมูลขึ้นพร้อมกับการมาของเขา.
Mr. Makarenko wishes to have his interpreters present.มิเตอร์ Makarenki ต้องการให้มีล่ามอยู่ด้วย
Commander Acheson, I'm the interpreter.ผู้การเอชสันครับ ผมคือล่าม

interpreter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 翻译者 / 翻譯者] interpreter
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 译员 / 譯員] interpreter; translator (esp. oral)

interpreter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] (n) {comp} interpreter directive
通弁[つうべん, tsuuben] (n,vs) interpreter (in the Edo period)
通訳官[つうやくかん, tsuuyakukan] (n) official interpreter
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program

interpreter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเลงเปียโน[v. exp.] (banlēng pīa) EN: FR: interpréter un morceau au piano
อินเตอร์พรีเตอร์[n.] (intoēphrīto) EN: interpreter FR: interpréteur [m]
แก้ฝัน[v.] (kaēfan) EN: interpret dreams FR: interpréter un rêve
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nak plaē) EN: translator ; interpreter FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m]
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
สวมบทบาท[v. exp.] (suam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray ; take a role ; play a role FR: interpréter un rôle
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain ; construe FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[v. exp.] (tīkhwām khø) EN: interpret a law FR: interpréter une loi
ตัวแปลภาษา[n. exp.] (tūa plaē ph) EN: compiler ; interpreter FR: compilateur [m] ; interpréteur [m]
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
ตีความผิด[v. exp.] (tīkhwām phi) EN: misinterpret FR: mal interpréter

interpreter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dolmetscherinstitut {n}institute for interpreters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interpreter
Back to top