ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interviewer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interviewer*, -interviewer-

interviewer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interviewer (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, examiner, investigator
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interviewerผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
ผู้สัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator Syn. คนสัมภาษณ์

interviewer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访问者 / 訪問者] interviewer

interviewer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer
会見者[かいけんしゃ, kaikensha] (n) interviewer
求職係[きゅうしょくがかり, kyuushokugakari] (n) applicant interviewer
面接者[めんせつしゃ, mensetsusha] (n) (1) interviewer; (2) interviewee

interviewer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview ; interviewer

interviewer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interviewer {m}; Interviewerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interviewer
Back to top