ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peruse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peruse*, -peruse-

peruse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peruse (vt.) อ่าน Syn. look through, look over
English-Thai: HOPE Dictionary
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
English-Thai: Nontri Dictionary
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I can. Let me peruse it.แน่นอนฉันทำได้ ให้ฉันอ่านมัน
Your OZ account has not been authenticated, so you cannot peruse your cellular phone.คุณจึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ค่ะ
Just take my list. Peruse it at your leisure.แค่เอาลิสต์หนู ไปบรรจงดูตามสบาย
You're welcome to peruse my issues anytime.คุณสามารถมาสำรวจหนังสือของผมได้ตลอดดดด
Feel free to peruse the closet.ส่วนเสื้อผ้าก็อยู่ในตู้
According to the airline records, which I just received and happened to peruse while in the restroom, both of your victims declared the guns they used to shoot each other when they checked in for their flight from Zurich.จากบันทึกของสายการบิน ที่ฉันได้รับและได้อ่าน ตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำ
I could maybe tack it up here on the fridge for you to peruse at your leisure.หนูอาจจะเอามันมาติดไว้ที่ตู้เย็น ไว้ให้พ่อแม่อ่านในเวลาว่าง
Miss Corinth suggested I peruse her "instant gram."เหมือนคุณโครินธ์เล่นอินสตราแกรม
Your photos will be returned after they're developed and perused for the investigation.ภาพของเธอจะได้กลับไป หลังจากพวกเขาได้ล้างและตรวจสำหรับการสืบสวนแล้ว

peruse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, 精读 / 精讀] intensive reading; peruse; perusal
[yuè, ㄩㄝˋ, 阅 / 閱] peruse; review; to read

peruse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
繙く;紐解く[ひもとく, himotoku] (v5k,vi,vt) (1) to peruse (a book); (2) to untie a scroll
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser

peruse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peruse
Back to top