ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

test

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *test*, -test-

test ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
test (n.) การทดสอบ See also: การตรวจสอบ Syn. trial, tryout
test (n.) วิธีที่ใช้ในการทดสอบ
test (n.) เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล See also: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล
test (n.) แบบทดสอบ See also: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ
test (vt.) ตรวจสอบ See also: ทดสอบ Syn. test, try, try out
test (vi.) ตรวจสอบ See also: ทดสอบ
test case (n.) คดีทดสอบตัวบทกฎหมาย See also: คดีตัวอย่าง
test for (phrv.) ทดสอบ See also: ตรวจสอบ
test out (phrv.) ตรวจละเอียด
test tube (n.) หลอดทดลอง See also: หลอดแก้วทดลอง
testa (n.) เปลือกเมล็ดของไม้ดอก See also: เปลือกหุ้มเมล็ด
testable (adj.) ที่พิสูจน์ได้ Syn. verifiable
testable (adj.) ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้ See also: ซึ่งตรวจสอบได้, ซึ่งยืนยันได้ Syn. probable, verifying
testacy (n.) การทำพินัยกรรมได้
testament (n.) พินัยกรรม
testament (n.) ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง Syn. evidence, proof, testimonial
testate (adj.) ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
testator (n.) ผู้ทำพินัยกรรม
tested (adj.) ที่ทดสอบก่อน See also: ซึ่งทดลอง Syn. established
testee (n.) ผู้สอบ See also: ผู้ถูกทดสอบ Syn. undersigned
tester (n.) ผู้เข้าทดลอง See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ Syn. examiner, checker, inspector, validator
testicle (n.) ลูกอัณฑะ Syn. gland
testicular (adj.) เกี่ยวกับลูกอัณฑะ
testify (vi.) ให้การเป็นพยาน See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน Syn. warrant, witness
testify (vi.) พิสูจน์ See also: แสดงหลักฐาน
testify against (phrv.) ให้การแย้ง See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ
testify for (phrv.) เป็นพยานให้
testify to (phrv.) เป็นพยานยืนยัน Syn. witness to
testify to (phrv.) พิสูจน์ให้เห็น Syn. witness to
testimonial (n.) หนังสือรับรอง Syn. certificate, credential, voucher
testimonial (adj.) เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
testimony (n.) หลักฐาน Syn. evidence, proof
testimony (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. attestation, declaration
testimony (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย Syn. affirmation
testing (n.) การทดสอบ Syn. examination
testis (n.) ลูกอัณฑะ Syn. testicle
testosterone (n.) ฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะสร้างลักษณะผู้ชาย
testy (adj.) โกรธง่าย See also: ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห Syn. grouchy, peevish, touchy
English-Thai: HOPE Dictionary
test(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
test tuben. หลอดแก้วทดลอง
testacy(เทส'ทะซี) n. การทำพินัยกรรมได้
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้
testee(เทสที') n. เข้าทดลอง,ผู้เข้าสอบ,ผู้ถูกทดสอบ
testicle(เทส'ทิเคิล) n. ลูกอัณฑะ
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
testiness(เทส'ทิเนส) n. ความเจ้าอารมณ์
testis(เทส'ทิส) n. ลูกอัณฑะ pl. testes
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
testicle(n) ลูกอัณฑะ
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test case; test actionคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testament๑. พันธสัญญา๒. วรรณกรรมเจตจำนง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
testateมรดกมีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatorผู้ทำพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testicle; orchis; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testicular; orchic; orchidic-อัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis, ectopicอัณฑะผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testosteroneเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testการทดสอบ [การบัญชี]
Testicular neoplasmsเนื้องอกอัณฑะ [TU Subject Heading]
testisอัณฑะ, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์สำหรับในสัตว์ชั้นสูงอาจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image
การสอบย่อย (n.) test
ทดลอง (v.) test See also: experiment, try Syn. ลอง, ลองทำ
ทดสอบ (v.) test Syn. ตรวจสอบ
ทดสอบ (v.) test See also: examine Syn. สอบ
ประลอง (v.) test See also: maneuver, exercise, contest, try out Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน
ลองดี (v.) test See also: challenge
ลองทำ (v.) test See also: experiment, try Syn. ลอง
แบบทดสอบ (n.) test Syn. ข้อสอบ
แผ่นตรวจ (n.) test chart See also: checking chart
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
โทเฟิล (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
ลองเชิง (v.) test one´s ability See also: test (one´s adversary), check somebody´s ability Syn. หยั่งเชิง, หยั่งท่าที
ลองใจ (v.) test one´s feeling See also: prove or test another´s purpose
วัดดวง (v.) test one´s luck
วัดใจ (v.) test one´s willingness Syn. ทดสอบ
ลองของ (v.) test the efficacy of the talisman See also: challenge
ลองภูมิ (v.) test the knowledge of
หนังสือพินัยกรรม (n.) testament See also: will
ลูกกระโปก (n.) testicle See also: scrotum Syn. ลูกอัณฑะ, ไข่, อัณฑะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
What if we give her a test?ถ้าเผื่อเราให้บททดสอบกับเธอล่ะ
There's no other way, I'll do the test!ไม่มีทางอื่นเลย ฉันจะทำบททดสอบนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน
They wanted to know if you could get their test answers from God.เด็ก ๆ อยากรู้ว่า คุณขอข้อสอบจากพระเจ้าได้มั้ย
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ
Aren't you taking this test tomorrow?- มีไรเหรอ? - นายมีสอบพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ?
By the way, good luck on the test tomorrow.จริงสิ ขอให้โชคดีในการสอบพรุ่งนี้นะ
You want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you.จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ
Want to see their test scores? what the hell for?- จะดูคะแนนสอบพวกเขามั้ย?
I wanted to test your skill.ฉันแค่อยาก ทดสอบฝีมือคุณ
And he said that Arthur Murray was giving a test for instructors.แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า อาร์เธอร์ มัวเรย์ กำลังคัดเลือกครูฝึก
According to the psychological test he is schizophrenic and got hospitalized.จากการตรวจทางจิตวิทยา เขามีอาการทางจิต

test ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, 比基尼岛 / 比基尼島] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific
全面禁止核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 全面禁止核试验条约 / 全面禁止核試驗條約] Comprehensive Test Ban Treaty
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, 试卷 / 試卷] examination paper; test paper
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, 测试 / 測試] measure and test; trial; beta (software); test performance of
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, 卷子] test paper; examination paper
旬课[xún kè, ㄒㄩㄣˊ ㄎㄜˋ, 旬课 / 旬課] test every ten day; periodic deadline
测验结果[cè yàn jié guǒ, ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 测验结果 / 測驗結果] test result
试管[shì guǎn, ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, 试管 / 試管] test tube
托福[tuō fú, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, 托福] TOEFL; Test of English as a Foreign Language
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 大气层核试验 / 大氣層核試驗] atmospheric nuclear test
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
验血[yàn xuè, ㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, 验血 / 驗血] blood test
盲端[máng duān, ㄇㄤˊ ㄉㄨㄢ, 盲端] cecum (start of the colon, linking it to small intestine)
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, 锦标赛 / 錦標賽] championship contest; championships
撒迦利亚[Sā jiā lì yà, ㄙㄚ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 撒迦利亚 / 撒迦利亞] Zechariah (name); Zechariah (Old Testament prophet)
结肠[jié cháng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 结肠 / 結腸] colon (large intestine)
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传檄 / 傳檄] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, 示威者] demonstrator; protester
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
[zēng, ㄗㄥ, 憎] detest
憎恨[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, 憎恨] detest; hatred
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 消化系统 / 消化系統] digestive system; gastrointestinal tract
以利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 以利亚 / 以利亞] Elijah (old testament prophet)
犹大书[Yóu dà shū, ㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, 犹大书 / 猶大書] Epistle of St Jude (in New Testament)
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, 证据 / 證據] evidence; proof; testimony
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, 试验 / 試驗] experiment; test; experimental
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, 假证 / 假證] false testimony
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, 争夺 / 爭奪] fight over; contest; vie over

test ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
アチーブ[, achi-bu] (n) (1) (See アチーブメントテスト) achieve; (2) (abbr) achievement test
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
アレルゲン皮膚反応[アレルゲンひふはんのう, arerugen hifuhannou] (n) allergen skin test
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
オンラインテストセクション[, onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section
オンライン検査機能[オンラインけんさきのう, onrain kensakinou] (n) {comp} online test facility
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] (n) {comp} cell loopback test
テストドライバー[, tesutodoraiba-] (n) test driver
テストパイロット[, tesutopairotto] (n) test pilot
テストマーケティング[, tesutoma-keteingu] (n) test marketing
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] (n) {comp} test specification
テスト版[テストばん, tesuto ban] (n) {comp} test version, edition, release
パイロットテスト[, pairottotesuto] (n) {comp} pilot test
バッジテスト[, bajjitesuto] (n) badge test
パッチテスト[, pacchitesuto] (n) patch test
パップテスト[, papputesuto] (n) Pap (smear) test
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] (n) {comp} parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized abstract test suite
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test
ブラインドテスト[, buraindotesuto] (n) blind test
フリッカーテスト[, furikka-tesuto] (n) flicker test
プロトコル適合性試験報告書[プロトコルてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokoru tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} protocol conformance test report; PCTR
ベータテスト[, be-tatesuto] (n) {comp} beta test
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] (exp,vs-i) {comp} to beta test (something)
ペネトレーションテスト[, penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test
ベンチマークテスト[, benchima-kutesuto] (n) {comp} benchmark test
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results
バーンインテスト[ばーん'いんてすと, ba-n ' intesuto] burn-in test
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite
フィールドテスト[ふぃーるどてすと, fi-rudotesuto] field test
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test

test ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจในการทดสอบ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: power of a test FR:
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
แบบทดสอบ[n. exp.] (baēp thotsø) EN: test FR: test [m]
แบบทดสอบไอคิว = แบบทดสอบ IQ[n. exp.] (baēp thotsø) EN: IQ test FR:
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์[n. exp.] (baēp thotsø) EN: achievement test FR:
กำลังการทดสอบ[n. exp.] (kamlang kān) EN: power of a test FR:
กำลอง[v.] (kamløng) EN: test ; try FR:
การบินทดสอบ[n. exp.] (kān bin tho) EN: test flight FR: vol d'essai [m]
การดำเนินการทดสอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: test run FR:
การเจาะเลือด[n. exp.] (kān jǿ leūa) EN: blood test FR:
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination ; test FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
การสอบใบขับขี่รถยนต์[n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
การสอบเข้า[n. exp.] (kān søp kha) EN: entrance test FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย[n. exp.] (kān søp kha) EN: entrance test ; college entrance exams FR:
การสอบสัมภาษณ์[n. exp.] (kān søp sam) EN: oral exam ; oral test ; interview process ; viva voce FR: examen oral [m]
การสอบย่อย[n. exp.] (kān søp yøi) EN: test FR: test [m]
การทดลอง[n.] (kān thotløn) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองใช้[n. exp.] (kān thotløn) EN: trial ; test FR:
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; testing ; trial ; contest FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
การทดสอบแบบสองด้าน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: two-sided test ; two-tailed test FR:
การทดสอบไบยูเรต[n. exp.] (kān thotsøp) EN: biuret test FR:
การทดสอบด้านเดียว[n. exp.] (kān thotsøp) EN: one-sided test FR:
การทดสอบดิน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: soil test FR:
การทดสอบโดยเครื่องหมาย[n. exp.] (kān thotsøp) EN: sign test FR:
การทดสอบโดยลำดับ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: sequential test FR:
การทดสอบโดยลำดับที่[n. exp.] (kān thotsøp) EN: rank test FR:
การทดสอบโดยราก[n. exp.] (kān thotsøp) EN: root test FR:
การทดสอบด้วยอัตราส่วน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: ratio test FR:
การทดสอบด้วยปริพันธ์[n. exp.] (kān thotsøp) EN: integral test FR:
การทดสอบการได้ยิน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: hearing test FR: test d'audition [m]
การทดสอบการตั้งครรภ์[n. exp.] (kān thotsøp) EN: pregnancy test FR: test de grossesse [m]
การทดสอบไคกำลังสอง[n. exp.] (kān thotsøp) EN: chi-square test FR:
การทดสอบความเป็นปึก[n. exp.] (kān thotsøp) EN: caking test FR:
การทดสอบความสามารถ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: ability test FR: examen d'aptitude [m]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบภายหลัง[n. exp.] (kān thotsøp) EN: post-hoc test FR:
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp) EN: field test FR:

test ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test
Freigabeprüfung {f}approval test
Eignungstest {m}aptitude test
Prüfungstest {m}audit test
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests
Abstandprüfung {f}bias test
Binomialtest {m} [math.]binominal test
Blutprobe {f}blood test
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate
Chi-2-Unabhängigkeitstest {m} [math.]chi-square test
Klassenarbeit {f}class test
Prüfschärfe {f}clearness test
Nachweisprüfung {f}compliance test
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test
Crash-Test {m}crash test
Stauchversuch {m}crush test
Bauprüfung {f}design and construction test
Dopingtest {m}dope test
Bohrprobe {f}drill test
Dauerhaftigkeitsprüfung {f}endurance test
Dauerversuch {m}endurance test
Motorenprüfstand {m}engine test bed
Dauertest {m}fatigue test
Filterintegritätstest {m}filter integrity test
Faltversuch {m}folding test
Gentest {m}gene test
Härteprüfung {f}hardness test
Immersionsverfahren {n}immersion test method
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test
Aufprallversuch {m}impact test
Gastest {m}industrial atmosphere test
Integralverfahren {n}integral test method
Intelligenztest {m}intelligence test
Labor- und Prüftechnik {f}lab and test engineering
Lecktest {m}leak test
Lese- und Schreibtest {m}literacy test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า test
Back to top