ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quiz

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quiz*, -quiz-

quiz ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quiz (n.) การสอบ Syn. test, exam
quiz (n.) การถาม See also: การซักถาม Syn. questioning
quiz (vt.) สอบ See also: ทดสอบ Syn. test
quiz (vt.) สอบถาม See also: ถาม Syn. question
quiz program (n.) รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ Syn. quiz show
quiz show (n.) รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ Syn. quiz program
quizmaster (n.) ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. question master
quizzer (n.) ผู้ทดสอบ See also: ผู้สอบถาม Syn. examiner, questioner
quizzical (adj.) ซึ่งอยากสอบถาม See also: ซึ่งสงสัย, ซึ่งเป็นปัญหา, น่าสงสัย Ops. inquiring, questioning, perplexed, puzzled
quizzicality (n.) การสอบถาม See also: ความสงสัย
quizzically (adv.) โดยสอบถาม
English-Thai: HOPE Dictionary
quiz(ควิซ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอย่างใกล้ชิด,ซักไซ้,ซักถาม,เล่นตลก,หลอกลวง., See also: quizer n., Syn. examine,questioning
quiz gamen. การทดสอบแข่งขันตอบปัญหาในรายการวิทยุโทรทัศน์
quiz kidn. เด็กที่ฉลาดมากที่สุด
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
quiz(n) การถาม,การทดสอบความรู้,การตั้งปัญหา,การสอบถาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You taking this down, new fish? There's gonna be a quiz later!คุณการลงปลาใหม่ได้หรือไม่ มีจะเป็นแบบทดสอบในภายหลัง!
Okay. Might be a pop quiz tomorrow. Might not.OK ,อาจมีสอบพรุ่งนี้ หรือไม่มี
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป
I'm so glad you're back. There's a calculus quiz tomorrow.ดีใจจังที่เธอกลับมา พรุ่งนี้มีสอบแคนคูลัสด้วย
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ
You'll be responsible for three chapters a week, you have a quiz each Friday, you'll be allowed one makeup test with a parent's note.พวกเธอจะรับผิดชอบ สามบทต่ออาทิตย์ จะมีสอบทุกวันศุกร์ สอบซ่อมได้หนึ่งครั้ง พร้อมจดหมายจากผู้ปกครอง
He would always leave me a box full of books call me every night and quiz me.พ่อมักจะทิ้งหนังสือ กล่องโตเอาไว้ให้
Can we have this pop quiz another time?ค่อยเอาไว้ติววิทยาศาตร์ทีหลังได้มั้ย?
There will be a quiz afterward.จะมีคำถามหลังจากเสร็จนะ
Sue,I have in my hand a spanish quiz in which one of your cheerleaders misspelled her name and answered every question with a drawing of asombrero.ซู นี่คือกระดาษคำตอบภาษาสเปน เด็กของเธอคนนึง สะกดชื่อตัวเองผิด แถมตอบคำถาม ด้วยการวาดรูปหมวกซอมเบรโร่
Little memory quiz for you.มีคำถามเพื่อเตือนความจำให้คุณ
I gotta finish this. I'm way behind and I have a quiz tomorrow, so...ฉันต้องทำให้เสร็จ ฉันตามหลังเขามาก และก็มีควิซพรุ่งนี้ เพราะงั้น...

quiz ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提问[tí wèn, ㄊㄧˊ ㄨㄣˋ, 提问 / 提問] put questions to; quiz
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, 自言自语 / 自言自語] talk to oneself; think aloud; soliloquize

quiz ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイズマニア[, kuizumania] (n) quiz mania
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given)
自問自答[じもんじとう, jimonjitou] (n,vs) answering one's own question; wondering to oneself; soliloquizing; soliloquising

quiz ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination question ; examination problems ; examination paper FR: question d'examen [f]
กระทู้ถาม[n.] (krathūthām) EN: question ; interrogatory ; enquiry ; interrogation ; question ; quiz FR: question [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz FR: vérifier ; examiner
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.

quiz ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quizsendung {f}quiz program; quiz programme [Br.]
Quiz {n}quiz
Quizmaster {m}quizmaster; presenter
Seltsamkeit {f}quizzicalness
komisch {adv}quizzically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quiz
Back to top