ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

price

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *price*, -price-

price ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
price (n.) ราคา See also: มูลค่า Syn. charge, expense, cost, expenditure
price (n.) คุณค่า See also: ค่า Syn. value
price (n.) ผลตอบแทน
price (n.) รางวัลนำจับ
price (n.) สินบน
price (vt.) กำหนดราคา See also: ตั้งราคา, ตีราคา Syn. appraise
price (vt.) เปรียบเทียบราคา
price control (n.) การควบคุมราคาสินค้าโดยรัฐบาล
price index (n.) ดรรชนีราคา See also: ดรรชนีแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้ากับการบริการ Syn. index
price out (phrv.) มีราคาแพงเกินไป
price support (n.) การพยุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
price tag (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกราคา
price up (phrv.) เพิ่ม (ราคา) อย่างไร้เหตุผล
price war (n.) การแข่งขันตัดราคากัน
priceless (adj.) ที่ประเมินค่ามิได้ Syn. inestimable, invaluable
priceless (adj.) ที่น่าตลกขบขัน
pricey (adj.) ซึ่งมีราคา (คำไม่เป็นทางการ)
pricey (adj.) แพง See also: มีราคาสูง Syn. expensive
English-Thai: HOPE Dictionary
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
price controln. การควบคุมราคา,ราคาควบคุม
price currentn. ราคาท้องตลาด
price cuttern. ผู้ตัดราคา
price indexn. ดรรชนีราคา,ดรรชนีแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้ากับการบริการ
price leveln. ระดับราคา
price listn. รายการราคาสินค้า
price supportn. การผดุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
price tagn. ป้ายราคา,ป้ายบอกราคา (label,cost)
price warn. การแข่งขันตัดราคากัน
priced(ไพรซฺทฺ) adj. กำหนดราคาไว้,ตั้งราคาไว้
priceless(ไพรซฺ'ลิส) adj. ราคาสูงจนหาค่ามิได้,ขบขัน., See also: pricelessness n., Syn. invaluable,costly
pricey(ไพรซฺ'ซี) adj. แพง,มีราคาสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
price(n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
priceราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
price controlการควบคุมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
price supportการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Price indexesดัชนีราคา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่า (n.) price See also: cost, value, worth Syn. ราคา
มูลค่า (n.) price See also: value, cost Syn. ค่า, ราคา
ราคา (n.) price See also: cost, value, worth Syn. ค่า
ราคาค่างวด (n.) price See also: cost
ราคาซื้อขาย (n.) price See also: bargaining price Syn. ราคาต่อรอง
ราคาต่อรอง (n.) price See also: bargaining price Syn. ราคาซื้อขาย
สนน (n.) price See also: bargaining price Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
สนนราคา (n.) price Syn. ราคา
ป้ายราคา (n.) price card
ค่าตัว (n.) price of a slave
สูงค่า (adj.) priceless Ops. ด้อยค่า, ต่ำค่า
กดราคา (v.) lower the price See also: underprice, reduce price, force the price down, undersell
กำหนดราคา (v.) fix the price
กำหนดราคา (v.) fix a price
ของหมั้น (n.) marriage price See also: marriage portion Syn. สินสอด, สินสอดทองหมั้น
ขาดตัว (adv.) at the fixed price
ขาดตัว (adv.) at the lowest price See also: at a fix price
ขึ้นราคา (v.) raise the price See also: increase the price Syn. เพิ่มราคา Ops. ลดราคา
ควบคุมราคา (v.) control the prices of Syn. คุมราคา, ตรึงราคา
ค้ากำไรเกินควร (v.) set an exorbitant price See also: gain too much profit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ
To hell with a rope around his neck and a price on his head.เอาเชือกคล้องคอมันลงนรกไง ได้ค่าหัวมันด้วย
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา
We had no money. And the price of his silence was that we work for him for nothing.เราไม่มีเงิน และค่าปิดเรื่องนี้ของเขา
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ
Wise man say, "Forgiveness is divine but never pay full price for late pizza. "คนที่ฉลาดพูดว่า "การให้อภัยเป็นพระเจ้า ... ... แต่ไม่เคยจ่ายราคาเต็มสำหรับพิซซ่าปลาย "
The risk goes up, the price goes up.ความเสี่ยงไปขึ้นราคาขึ้นไป
I suppose an occasional tune-up is a small price to pay for all this.ก็หวังว่าค่าบำรุงรักษาเรามันคงถูกลงบ้างล่ะ
The son of a bitch didn't say nothin' about getting the whiskey tax taken off, the price of corn, nor nothin' else of value.เจ้าบ้านั้นไม่พูดอะไรเลย เกี่ยวกับเรื่องงดเก็บภาษีเหล้า ราคาข้าวโพด หรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์
I'd give you a good price for it.ฉันยินดีให้ราคาอย่างงามนะ
That is the best price you're gonna get!That is the best price you're gonna get!
There is no price for individuality.ความแตกต่างนี่ มันตีค่าไม่ได้

price ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 收盘价 / 收盤價] closing price (of share, commodity etc); .
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 居民消费价格指数 / 居民消費價格指數] consumer price index CPI
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 消费价格指数 / 消費價格指數] consumer price index CPI
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 每日限价 / 每日限價] limit on daily price variation
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 涨跌幅限制 / 漲跌幅限制] limit up, limit down; limit on daily price variation
价格标签[jià gé biāo qiān, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, 价格标签 / 價格標籤] price tag
价格表[jià gé biǎo, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄅㄧㄠˇ, 价格表 / 價格表] price list
单价[dān jià, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ, 单价 / 單價] price of item
普莱斯[Pǔ lái sī, ㄆㄨˇ ㄌㄞˊ ㄙ, 普莱斯 / 普萊斯] Price (name)
每端口价格[měi duān kǒu jià gé, ㄇㄟˇ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, 每端口价格 / 每端口價格] price per port
物价指数[wù jià zhǐ shù, ˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 物价指数 / 物價指數] price index
附签[fù qiān, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄢ, 附签 / 附籤] price tag
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, 成交价 / 成交價] sale price; negotiated price; price reached in an auction
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
买价[mǎi jià, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚˋ, 买价 / 買價] buying price
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 平价 / 平價] cheap; cut-price; par value
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 廉价 / 廉價] cheaply-priced
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
差价[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, 差价 / 差價] difference in price
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ, 猛跌] drop sharply (e.g. stock prices)
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, 跌风 / 跌風] falling prices; bear market
份子[fèn zi, ㄈㄣˋ ㄗ˙, 份子] one's share of a gift price
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, 不变价格 / 不變價格] fixed price; constant price
全票[quán piào, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, 全票] full-priced ticket; by unanimous vote
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 讨价还价 / 討價還價] haggle over price
半价[bàn jià, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 半价 / 半價] half price
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛升] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛昇] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
剪刀差[jiǎn dāo chā, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ ㄔㄚ, 剪刀差] prices scissor (caught between low income and high prices)
无价[wú jià, ˊ ㄐㄧㄚˋ, 无价 / 無價] invaluable; priceless
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price
标牌[biāo pái, ㄅㄧㄠ ㄆㄞˊ, 标牌 / 標牌] marked price
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 行情] market price; quotation of market price; the current market situation
官价[guān jià, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ, 官价 / 官價] official price
油价[yóu jià, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄚˋ, 油价 / 油價] oil (petroleum) price
进价[jìn jià, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 进价 / 進價] opening price

price ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
オープンプライス[, o-punpuraisu] (n) {comp} open price
オープン価格[オープンかかく, o-pun kakaku] (n) {comp} open price
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カレントプライス[, karentopuraisu] (n) current price
シーピーアイ[, shi-pi-ai] (n) consumer price index; CPI
シーピーエス[, shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS
シーリングプライス[, shi-ringupuraisu] (n) ceiling price
シャドープライス[, shado-puraisu] (n) shadow price
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
テレホーダイ[, tereho-dai] (n) {comp} off-peak telephone call price reduction
プライスリーダーシップ[, puraisuri-da-shippu] (n) price leadership
マーケットプライス[, ma-kettopuraisu] (n) market price
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
乱売合戦[らんばいかっせん, ranbaikassen] (n) price war; cuttrhoat competition
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
仕切り値段;仕切値段[しきりねだん, shikirinedan] (n) invoice price
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
価格インデクセーション[かかくインデクセーション, kakaku indekuse-shon] (n) price indexation
価格カルテル[かかくカルテル, kakaku karuteru] (n) price cartel
価格変動[かかくへんどう, kakakuhendou] (n) price fluctuations
価格崩壊[かかくほうかい, kakakuhoukai] (n) price destruction
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination
価格弾力性[かかくだんりょくせい, kakakudanryokusei] (n) price elasticity
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] (n) price war
価格操作[かかくそうさ, kakakusousa] (n) price manipulation; price fixing
価格統制[かかくとうせい, kakakutousei] (n) price controls
価格表[かかくひょう, kakakuhyou] (n) price list
価格規制[かかくきせい, kakakukisei] (n) price control; price regulation
価格設定[かかくせってい, kakakusettei] (n) price decision; price setting; pricing
値動き[ねうごき, neugoki] (n,vs) price fluctuation
値幅;値巾[ねはば, nehaba] (n) price range or fluctuation
値札[ねふだ, nefuda] (n) price tag (mark, label)
値段表[ねだんひょう, nedanhyou] (n) price list
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
出来値[できね, dekine] (n) selling price
卸売り価格[おろしうりかかく, oroshiurikakaku] (n) wholesale price
卸売価格[おろしうりかかく, oroshiurikakaku] (n) wholesale price
卸売物価指数[おろしうりぶっかしすう, oroshiuribukkashisuu] (n) wholesale price index; WPI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction
価格帯[かかくたい, kakakutai] price range
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] price war
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price)

price ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rāk) EN: quote a price FR:
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām) EN: price inquiry ; request for price quotation FR:
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
บอกราคา[v. exp.] (bøk rākhā) EN: quote a price FR:
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price FR: avoir un bon prix
ดัชนีราคา = ดรรชนีราคา[n. exp.] (datchanī rā) EN: price index FR: indice des prix [m]
ดัชนีราคาผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī rā) EN: Consumer Price Index (CPI) FR:
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน[n. exp.] (datchanī rā) EN: Core Consumer Price Index FR:
ดัชนีราคาผู้ผลิต[n. exp.] (datchanī rā) EN: Producer Price Index (PPI) FR:
ดัชนีราคาสินค้า[n. exp.] (datchanī rā) EN: price index FR:
ให้ราคา[v. exp.] (hai rākhā) EN: set the price ; offer the price FR:
หักราคา[v.] (hakrākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price FR: baisser le prix ; casser les prix
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākh) EN: fix the price FR: fixer le prix
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākh) EN: set a price ; fix a price ; fix the price FR: fixer le prix ; déterminer le prix
การกำหนดราคาขั้นสูง[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price ceiling ; ceiling price policy FR:
การกำหนดราคาขั้นต่ำ[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price support ; minimum price control FR:
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkh) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
การลดลงของราคาน้ำมัน[n. exp.] (kān lotlong) EN: oil price drop FR:
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rāk) EN: price reduction ; discount FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f] ; discount [m] (anglic.)
การปรับราคาลง[n. exp.] (kān prap rā) EN: price reduction FR:
การรักษาเสถียรภาพราคาข้าว[n. exp.] (kān raksā s) EN: rice price stabilization FR: stabilité du prix du riz [f]
การแทรกแซงราคา[n. exp.] (kān saēksaē) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
การตรึงราคา[n. exp.] (kān treung ) EN: price freeze ; price fixing FR: gel des prix [m] ; stabilisation des prix [f]
กัดค่า[v.] (katkhā) EN: fix the price FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
ค่าหัว[n.] (khāhūa) EN: reward ; price on someone's head FR:
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng l) EN: sell goods at a lower price FR:
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kw) EN: sell below cost price FR:
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale FR:
ค่าการตลาด[n. exp.] (khā kāntalā) EN: market price ; marketing fee FR:
ค่าเข้า[n. exp.] (khā khao) EN: admission charge ; admission ; admission price FR: prix d'entrée [m]
คำนวณราคา[v. exp.] (khamnūan rā) EN: calculate the price FR: calculer le prix
ค่าโง่[n. exp.] (khā ngō) EN: price of stupidity FR: prix de la bêtise [m] ; prix de la stupidité [m]
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (khā phān pr) EN: admission fee ; admission charge ; admission ; gate fee ; entrance fee ; ticket price ; cover charge FR: prix d'entrée [m]
ค่าที่[n. exp.] (khā thī) EN: ground rent ; land price FR:
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm ; at the fixed price ; fixed price ; final price FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif

price ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Zuteilungskurs {m}allotment price
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price
Auktionspreis {m}auction price
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Richtpreis {m}budget price
Verbraucherpreis {m}consumer price
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price
Schleuderpreis {m}crash price
Lagereinstandsdurchschnittspreis {m}average acquissition price
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump
Erzeugerpreis {m}producer price
Erzeugerpreisindex {m}producer price index
Kursschwankung {f}exchange rate fluctuation; price fluctuation
Wucherpreis {m}exorbitant price
Einzelpreis {m}flat rate; price of a single piece (item)
Bruttopreis {m}gross price
Pauschalpreis {m}all inclusive price
Preiserhöhung {f}increase in price
Indexpreis {m}index price
Ladenpreis {m}retail price
Ladenpreis {m}selling price
Katalogpreis {m}list price; catalogue price
Gesamtpreis {m}lump sum price
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Mindestpreis {m}minimum price
Nettopreis {m}net price
Angebotspreis {m}offer price; bid price
Oligopolpreis {m} [econ.]oligopoly price
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index
Kursentwicklung {f}price development; price trend
Teuerungsrate {f}rate of price increases
Rohstoffpreis {m}raw marerial price; commodity price
Preisermäßigung {f}reduction of price
Einzelhandelspreisindex {m}retail price index
Kleinhandelspreis {m}retail price
Spottpreis {m}ridiculous price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า price
Back to top