ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accuse*, -accuse-

accuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accuse (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ Syn. blame, charge
accuse (vt.) ฟ้องร้อง See also: ฟ้องศาล Syn. charge
accuse of (phrv.) กล่าวหาว่า See also: กล่าวหา
accused (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. arraigned, indicted, blamed
accused (n.) ผู้ต้องหา See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
accuser (n.) ผู้กล่าวหา See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง Syn. prosecutor, plaintiff, objector
English-Thai: HOPE Dictionary
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวหา (v.) accuse See also: charge Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ Ops. ยกฟ้อง
กล่าวโทษ (v.) accuse See also: charge, allege, blame, impeach Syn. กล่าวหา
ต้องคดี (v.) accuse See also: charge, sue, prosecute Syn. ถูกฟ้อง, เป็นคดี, เป็นความ Ops. พ้นคดี, หลุดคดี
ถูกฟ้อง (v.) accuse See also: charge, sue, prosecute Syn. เป็นคดี, เป็นความ Ops. พ้นคดี, หลุดคดี
หา (v.) accuse See also: impeach, charge, denounce, blame, indict Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, กล่าวหา
หาความ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ
หาความ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ
ใส่โทษ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ
ใส่โทษ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ
หาว่า (v.) accuse of See also: charge, claim Syn. กล่าวหา
พาลพาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโลโฉเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโสเก
พาโลโสเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก
ต้องสงสัย (adj.) accused See also: impeachable, charged, incriminatory Syn. ถูกสงสัย
ถูกสงสัย (adj.) accused See also: impeachable, charged, incriminatory
จารีตนครบาล (n.) to investigate by torturing the accused
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd come to accuse her of more crimes.เขากล่าวหาเธอ ในคดีมากมาย
But with Yu's reputation, I can't just go in and accuse her.แต่ด้วยชื่อเสียงของยู อยู่ดีๆ ฉันจะเข้าไปกล่าวหาหล่อนไม่ได้
How dare you accuse us!คุณกล้าดียังไง กล่าวหาเรา
I accuse Mr. JOO Young-dal, a teacher at Kang High, of breaking his solemn promise!ผมขอฟ้องคุณ จู ยง-ดาล ,ครูที่โรงเรียน คัง ที่ไม่ยอมรักษาสัญญา
People accuse us of only paying attention to the economic leg because they think that's what a business persons mind set is it's just money.ผู้คนชอบกล่าวหาว่า (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) เราสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจ เพราะพวกเขาคิดว่า
Yeah, so was the president. Are you going to accuse him?ผมเจตนายั่วคุณ เพื่อดูปฏิกริยา
All you do is accuse me of being overbearing.คุณก็ดีแต่โทษชั้น ว่าเลี้ยงเค้าไม่ดี
How dare you accuse me.เธอกล้าดียังไงมาใส่ร้ายฉัน
Which is why I'll advise you not to accuse anyone, especially His Imperial Highness.เพราะงั้นผมจึงแนะนำให้คุณหยุดกล่าวหาใคร.. โดยเฉพาะเจ้าฟ้าชาย
No. Look, if you're gonna accuse the president of something, you just come out and say it.ฟังนะ ถ้าจะกล่าวหาอะไรท่าน ก็ว่ามาตรงๆเลย
Don't you ever accuse me of that again in front of the kids. You understand me?อย่ามาต่อว่าผมต่อหน้าลูกแบบนั้นอีก คุณเข้าใจมั้ย
If you publicly accuse him --- ถ้าคุณกล่าวหาเขาอย่างเปิดเผย

accuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹斥[tán chì, ㄊㄢˊ ㄔˋ, 弹斥 / 彈斥] accuse and criticize
[wū, , 诬 / 誣] accuse falsely
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
控告[kòng gào, ㄎㄨㄥˋ ㄍㄠˋ, 控告] accuse; charge; sue
控诉[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, 控诉 / 控訴] accuse; denounce
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 讦 / 訐] accuse; pry

accuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
濡れ衣を着せる[ぬれぎぬをきせる, nureginuwokiseru] (exp,v1) to frame; to falsely accuse of a crime
着せる[きせる, kiseru] (v1,vt) (1) to put clothes on (someone); (2) to plate; to gild; to veneer; (3) to accuse (of some crime); to give (a bad name); (P)
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse
誣いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to slander; to accuse falsely
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
刑事被告[けいじひこく, keijihikoku] (n) the accused
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P)
罪を着る[つみをきる, tsumiwokiru] (exp,v1) to take (another's guilt) on oneself; to be accused of
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P)
被告人[ひこくにん, hikokunin] (n) accused; defendant; prisoner at the bar; (P)
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
送検[そうけん, souken] (n,vs) sending the person accused to the prosecutor; (P)

accuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
หาความ[v.] (hākhwām) EN: accuse ; make an allegation against FR:
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; accused person FR: accusé [m] ; prévenu [m] ; inculpé [m]
โจท[v.] (jōt) EN: accuse FR:
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
กล่าวโทษอย่างผิด ๆ = กล่าวโทษอย่างผิดๆ[v. exp.] (klāothōt yā) EN: accuse wrongly ; accuse wrongfully FR:
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse FR:
พาโล[v.] (phālō) EN: accuse wrongly ; make a baseless accusation FR: accuser sans preuve
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse FR: rejeter la responsabilité sur
ถูกฟ้อง[v. exp.] (thūk føng) EN: be accused ; be sued FR: être accusé ; être traduit en justice
ต้องหา[v.] (tǿnghā) EN: be accused ; be charged with FR: être accusé de
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai) EN: the accused denied everything FR:
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī h) EN: defend an accused FR:
แก้ต่างให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend an accused FR:
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloē) EN: dock FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
ผู้กล่าวหา[n.] (phū klāohā) EN: complainant ; accuser FR: plaignant [m]
ผู้ถูกกล่าวหา[n. exp.] (phū thūk kl) EN: accused FR:
ผู้ต้องคดี[n. exp.] (phū tǿngkha) EN: accused FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
ซักจำเลย[v. exp.] (sak jamloēi) EN: question an accused FR:
ซ้อมผู้ต้องหา[v. exp.] (søm phūtǿng) EN: give a prisoner the third degree ; beat up the accused FR:
ถือโทษ[v. exp.] (theū thōt) EN: blame FR: accuser ; condamner ; blâmer ; en vouloir à qqn
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhw) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled FR: être dénigré
ต้องหาว่า[v. exp.] (tǿnghā wā) EN: be accused of FR:
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accuse
Back to top