ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impute*, -impute-

impute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impute (vt.) ใส่ความ See also: กล่าวหา Syn. accuse
impute to (phrv.) ตำหนิ See also: กล่าวหา Syn. attribute to
English-Thai: HOPE Dictionary
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
English-Thai: Nontri Dictionary
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I will not impute the genetic anomaly with the acts of a vengeful deity.ดูนะ, ฉันจะไม่โทษ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ด้วยท่าทางของบาทหลวง ที่เต็มไปด้วยความคั่งแค้นหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impute
Back to top