ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosecute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosecute*, -prosecute-

prosecute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosecute (vt.) ปฏิบัติให้ลุล่วง See also: ทำให้ลุล่วง Syn. continue, execute, finish
prosecute (vt.) ฟ้องร้อง Syn. contest, bring to justice
prosecute (vi.) ดำเนินคดี
English-Thai: HOPE Dictionary
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
English-Thai: Nontri Dictionary
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟ้องคดี (v.) prosecute Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
Yes, but how do you prosecute a case like this?นั่นเป็น... แน่นอน ฆ่าตามคำสั่ง
And even if it was, we aren't going to prosecute a dead man.และถ้าเป็น เราก็ฟ้องคนตายไม่ได้อยู่ดี
The DA wants me to prosecute Linderman.DA ต้องการให้ฉันฟ้องลินเดอร์แมน
Well, sir, Mr Skinner feels it would be better not to prosecute an individual that has committed a blatant offense.คุณสกินเนอร์ไม่ต้องการเอาความ กับผู้กระทำความผิดอุกอาจ
Whether she decides to prosecute this or bury it, that's her call.จะดำเนินเรื่องนี้ต่อไป หรือ เงียบซะ นั่นเป็นเรื่องของท่าน
You'll get your shot to prosecute him.คุณน่าเล่นงานเค้าด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดี
And when they do, they'll prosecute you.เมื่อพวกเขารู้ เขาจะลงโทษคุณ
YOU HAD PROBABLE CAUSE TO MAKE THE ARREST. WE JUST DON'T HAVE ENOUGH TO PROSECUTE HIM YET.เราแค่ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะฟ้องเค้าได้
They'll prosecute you for all 4 murders.พวกเขาจะฟ้องคุณข้อหาฆาตกรรม 4 ราย
Can we prosecute him?ปากก็พูดไม่ได้ ไม่ได้รับรส
If they want to silence me, let them prosecute me,ฉันคิดถึงการไปให้สุดทาง

prosecute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute)

prosecute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute FR: questionner ; cuisiner (fam.)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosecute
Back to top