ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

custody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *custody*, -custody-

custody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
custody (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง Syn. protection, guardianship, care
custody (n.) สิทธิในการดูแลเด็ก See also: การอารักขา
English-Thai: HOPE Dictionary
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Custody of childrenอำนาจปกครองบุตร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
These men are now in the custodyคนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ
And word now is that the fugitive will be in custody in a matter of hours.และพระวจนะตอนนี้คือผู้ลี้ภัยจะได้รับ อยู่ในคุกในบางชั่วโมง
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ
Did the Royal Police criminals in custody come this way yesterday?ท่านค่ะเมื่อวานมีทหารจากเมืองหลวง มาข้ามฝากที่นี้มั้ย
It turns out helping someone escape from FBI custody is a criminal act.วิธีที่จะช่วยคนจาก FBI ก็ต้องใช้อาชญากร .
Kidnapping? Well, I-I thought it was just a custody thing.จับตัวเรียกค่าถ่ายเหรอ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสิทธิในการดูแลลูก เสียอีก
What custody thing?สิทธิในการดูแลลูก อะไรเหรอ
Like I said, I though it was a custody thing.อย่างที่บอกแล้วนั้นแหละ ฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องการแย้งลูกกัน
Your boyfriend is in custody for kidnapping.นั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจ ลองดูผ่านแว้นขยายสิ
That's why is so great for me. Your mother get to keep custody and I gets to get you in custody.ให้มันได้อย่างงี้สิ แม่เป็นผู้ปกครองของลูก แล้วพ่อต้องมาแทน
Her mother's suing for custody after three years, and she'll probably win, thanks for asking.แม่เธอฟ้องสิทธิเลี้ยงดู หลังจากสามปี และอาจชนะด้วย ขอบใจที่ถาม
He's in the middle of a custody battle.เขากำลังสู้คดีสิทธิเลี้ยงดู

custody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
扣押[kòu yā, ㄎㄡˋ ㄧㄚ, 扣押] to detain; to keep in custody
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 扣留] detain; hold in custody
[yā, ㄧㄚ, 押] mortgage; to pawn; to detain in custody
拘押[jū yā, ㄐㄩ ㄧㄚ, 拘押] (arrest and) take into custody
拘留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, 拘留] to detain (a prisoner); to keep sb in custody
收押[shōu yā, ㄕㄡ ㄧㄚ, 收押] in custody; to keep sb in detention
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody

custody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
引致[いんち, inchi] (n,vs) arrest; custody
戒護[かいご, kaigo] (n) safe custody
監護[かんご, kango] (n,vs) custody and care
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P)
拘留[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; hold a person in custody; (P)
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal
検束[けんそく, kensoku] (n,vs) arrest; custody; detention
監守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) custody; watching over
預ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See 預かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

custody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard ; care FR: protection [f]
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การอารักขา[n.] (kān ārakkhā) EN: custody ; protection FR: protection [f]
การอารักขาตามกฎหมาย[n. exp.] (kān ārakkhā) EN: legal custody FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: take into custody FR:
ควบคุมตัว[v. exp.] (khūapkhum t) EN: take someone into custody ; arrest ; be detained FR:
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
ออกจากคุก[v. exp.] (øk jāk khuk) EN: be released from custody FR:
ที่กักกัน[n. exp.] (thī kakkan) EN: youth custody unit ; remand centre ; reform school (Am.) FR:
ต้องขัง[v.] (tǿng khang) EN: be under arrest ; be in custody FR:
ต้องขัง[adj.] (tǿng khang) EN: held in custody ; confined FR:

custody ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzhaft {f}protective custody
Sorgerecht {n} [jur.] (für)custody (of)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า custody
Back to top