ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

responsibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *responsibility*, -responsibility-

responsibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
responsibility (n.) ความรับผิดชอบ Syn. accountability
responsibility (n.) หน้าที่ See also: ภาระ, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ Syn. duty, obligation
English-Thai: HOPE Dictionary
responsibility(ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่, Syn. accountability
English-Thai: Nontri Dictionary
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
responsibilityความรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Responsibilityความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรับผิดชอบ (n.) responsibility See also: obligation, answerability, accountability
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got to take responsibility for your lifeเธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน--
I've got to accept responsibility for what happened today.{\cHFFFFFF}ผมต้องยอมรับความรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
That's right, Grainger. You've got the responsibility for that.{\cHFFFFFF}ที่เหมาะสมเกรนเจอร์ คุณได้ มีความรับผิดชอบในการที่
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่
And you'll never accept responsibility for anything!มันก้อแค่ฝันเฟื่องข้ามคืน เอาเถอะ
Doesn't the government have a right and a responsibility to protect its secrets?ทำไมรัฐบาลจะไม่มีสิทธิและหน้าที่ ที่จะปกปิดมันเป็นความลับ ?
The responsibility is mine. I must have it, sir. I shall not give way.ความรับผิดชอบเป็นของผมเอง ผมต้องทำมันครับ ผมไม่สามารถหลีกหนีได้
She wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship.เธออยากให้ฉันเป็นคนรับผิดชอบ กับทุกๆอย่าง ที่ผิดผลาด ในความสัมพันธ์ของเรา
Yeah, you and that girl from the copy place which yesterday you took full responsibility for.ใช่ เธอกับแม่คนนั้นจากร้านซีร็อกส์ ทั้งๆที่เมื่อวาน เธอยอมรับผิดทั้งหมด
I didn't know what I was taking responsibility for, okay?ฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังรับผิดชอบเรื่องอะไร โอเด
I feel a responsibility to help you become whatever you're able to be.และฉันต้องรับผิดชอบที่จะช่วยนาย ให้เป็นตามที่นายควรจะเป็น
I'm not a teacher anymore if I get involved with those guys I'm gonna make it worse they're not my responsibility anymore you have no idea what you're talking about don't bring your nose into thisฉันไม่ได้เป็นอาจารย์แล้ว ถ้าฉันข้องเกี่ยวกับพวกนั้น ฉันจะเป็นคนทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง พวกเขาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฉันอีกต่อไปแล้ว

responsibility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, 分外 / 份外] exceptionally; not one's responsibility or job
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility
[zī, ㄗ, 仔] duty; responsibility
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, 职责 / 職責] duty, responsibility, or obligation
[zé, ㄗㄜˊ, 责 / 責] duty; responsibility; to reproach; to blame
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, 事权 / 事權] position; authority; responsibility
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 责任 / 責任] responsibility; blame; duty
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, 盈亏自负 / 盈虧自負] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, 自负盈亏 / 自負盈虧] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
分担[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, 分担 / 分擔] share responsibility
专责[zhuān zé, ㄓㄨㄢ ㄗㄜˊ, 专责 / 專責] specific responsibility
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled

responsibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability
背負う(P);脊負う(iK)[せおう(P);しょう, seou (P); shou] (v5u,vt) (1) to be burdened with; to take responsibility for; to carry on back or shoulder; (2) to have (something) in the background; to be in front (of something); (P)
詰め腹;詰腹[つめばら, tsumebara] (n) (1) being forced to commit seppuku; (2) (See 詰め腹を切らされる) to be forced to bear responsibility and resign from one's position
詰め腹を切らされる[つめばらをきらされる, tsumebarawokirasareru] (exp,v1) to be forced to bear the responsibility and resign; to be driven out of office
負わせる[おわせる, owaseru] (v1) (1) (See 負う) to put something on someone's back; to make someone carry something; (2) to lay responsibility on someone; to charge someone with a duty; (3) to inflict injury on someone
責め[せめ, seme] (n) persecution; blame; responsibility
責任を逃れる[せきにんをのがれる, sekininwonogareru] (exp,v1) (See 責任を避ける・せきにんをさける) to shirk one's responsibility
責任を避ける[せきにんをさける, sekininwosakeru] (exp,v1) to shirk a responsibility
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility
責任転嫁[せきにんてんか, sekinintenka] (n) shift the responsibility (for something) on to (someone); pass the buck
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
一存[いちぞん, ichizon] (n) one's own discretion (idea, responsibility)
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
任じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
任ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P)
共同責任[きょうどうせきにん, kyoudousekinin] (n) joint responsibility; solidarity
双肩に掛かる;双肩にかかる[そうけんにかかる, soukennikakaru] (exp,v5r) to fall on one's shoulders (e.g. responsibility, duty)
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
押っ被さる[おっかぶさる, okkabusaru] (v5r,vi) (1) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P)
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
自己責任[じこせきにん, jikosekinin] (n) self-responsibility; on one's own responsibility; at one's own risk
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P)
荷重[におも, niomo] (n) (1) heavy load; (2) burden of responsibility; heavy duty
[しょう, shou] (n) (1) important point (e.g. on a route); (2) important role (responsibility, etc.); (3) (astronomical) opposition
被さる[かぶさる, kabusaru] (v5r,vi) (1) (uk) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)

responsibility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility ; shoulder responsibility ; be burdened (with) FR: avoir sur les bras
การบัญชีตามความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān banchī ) EN: responsibility accounting FR:
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of responsibility FR:
กรณีย์[n.] (karanī = kø) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียะ[n.] (karanīya = ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณีย-[pref.] (karanīya- =) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapph) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability ; duty ; commitment FR: responsabilité [f] ; devoir [m]
ความรับผิดชอบร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapph) EN: collective responsibility FR: responsabilité collective [f]
ความรับผิดชอบต่อสังคม[n. exp.] (khwām rapph) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR) FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
ความรับผิดทางอาญา[n. exp.] (khwām rapph) EN: criminal responsibility FR:
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapph) EN: diminished criminal responsibility FR:
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapph) EN: third party responsibility FR:
ความสำนึกรับผิดชอบ[n. exp.] (khwām samne) EN: sense of responsibility FR:
กรณีย์[n.] (køranī = ka) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ล้างมือ[v. exp.] (lāngmeū) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility FR: se laver les mains (de qqch.) ; s'en laver les mains ; se dégager de toute responsabilité
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; task ; acts FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
งานในหน้าที่[n. exp.] (ngān nai nā) EN: duty ; responsibility ; job ; function FR:
ภาร[n.] (phān) EN: load ; burden ; weight ; heavy task ; obligation duty ; responsibility FR:
พันธกิจ[n.] (phanthakit) EN: obligation ; mission ; duty ; responsibility ; charge FR: mission [f] ; rôle [m]
ภาระ[n.] (phāra) EN: responsibility ; duty ; burden ; task FR: charge [f] ; responsabilité [f] ; attribution [f] ; fardeau [m] (fig.)
ภาระติดพัน[n.] (phāratitpha) EN: responsibility ; obligation ; encumbrance ; charge FR: responsabilité [f]
ผู้รับภาระ[n. exp.] (phū rap phā) EN: one carrying a burden ; one who shoulders a burden ; responsibility ; burden bearer FR:
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:
รับภาระ[v. exp.] (rap phāra) EN: assume the responsibility ; assume ; bear ; shoulder FR:
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
แสดงความรับผิดชอบ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: take responsibility for FR: assumer ses responsabilités ; faire face à ses responsabilités
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility FR:
ธุระ[n.] (thura) EN: affairs ; business ; work ; burden ; load ; duty ; charge ; office ; responsibility FR: affaires [fpl] ; occupation [f] ; activité [f]
ตกหนัก[v.] (toknak) EN: shoulder a burden ; shoulder a responsibility ; pile up on s.o. FR:
โยนกลอง[v.] (yōnkløng) EN: pass the buck ; refuse responsibility ; evade responsibility FR: fuir ses responsabilités

responsibility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfasserschaft {f} mit unterschiedlichen Funktionenmixed responsibility
Zuständigkeitsbereich {m}scope of responsibility
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility
Mängelhaftung {f}responsibility for defects

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า responsibility
Back to top