ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expense*, -expense-

expense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expense (n.) การใช้ (จนหมด) See also: การเสียไป
expense (n.) ค่าใช้จ่าย Syn. cost, charge, price
expense is no object (idm.) ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม
expenses (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Syn. overhead, cost
English-Thai: HOPE Dictionary
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
English-Thai: Nontri Dictionary
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenseค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าใช้จ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย
ค่าใช้สอย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าครองชีพ, รายจ่าย
รายการจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย Ops. รายรับ
รายจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย Ops. รายรับ
โสหุ้ย (n.) expenses See also: overhead Syn. ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ (n.) travelling expenses See also: passage
ค่าเดินทาง (n.) travelling expense See also: fare
ค่าเบี้ยเลี้ยง (n.) food expenses paid per day Syn. เบี้ยเลี้ยง
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ (n.) entertainment expense Syn. ค่าเลี้ยงดู
ค่าโฆษณา (n.) advertising expense
ทุ่นค่าใช้จ่าย (v.) reduce the expenses See also: diminish the expenses Ops. เพิ่มค่าใช่จ่าย
รองจ่าย (v.) pay expenses in advance See also: advance money
ลดค่าใช้จ่าย (v.) reduce the expenses See also: diminish the expenses Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย Ops. เพิ่มค่าใช่จ่าย
หักหนี้ (v.) pay for expenses Syn. หักบัญชี, ชำระหนี้
เบี้ยบ้ายรายทาง (n.) incidental expenses
เสียค่าใช้จ่าย (v.) pay for expenses
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
I'm against the men who deify it at the expense of human truth.คนที่ยกขึ้นเป็นพระเจ้ามันที่ค่า ใช้จ่ายของความเป็นจริงของมนุษย์
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก
In the struggle for survival, it is the fittest who win out at the expense of their rivals.ในกฎแห่งการอยู่รอด ผู้ที่เหมาะสมที่สุด และแข็งแรงที่สุด
Y'all spared no expense this time, Byron.ระเนระนาดไม่เป็นท่าเลย ไบรอน
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
But if you were to insist on some sort of expense reimbursement, we, of course, would not accept.แต่ถ้าคุณยังแน่ใจที่จะ จ่ายค่าจ้างให้เรา แน่นอนว่าเราจะไม่รับมัน
At the expense of everything.taking a murderer off the street,
I'M STILL WAITING FOR LAST MONTH'S EXPENSE SUMMARY, NORMAN.ผมมี--ผมรู้ว่ามี--อยู่ไหนสักแห่งในนี้
You were handling the bowel incorrectly, which you would know if you weren't allowed to clock so many hours in cardiothoracics at the expense of your general surgery knowledge.คุณจัดการกับลำไส้ผิดวิธี ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ ถ้าคุณไม่มัวแต่เอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องหัวใจมากไป ก็คงได้ใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดทั่วไป
I must make sure no expense is spared to bring her back to health.ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะมากเท่าไหร่ก็ช่างมัน เพื่อให้เธอกลับมาเหมือนเดิม
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ

expense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, 生活费 / 生活費] cost of living; living expenses; alimony
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, 费用 / 費用] cost; expenditure; expense
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, 日用] daily expenses; of everyday use
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, 开支 / 開支] expenditures; pay; expenses
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, 花费 / 花費] expense; cost; to spend (time or money); expenditure
开销[kāi xiāo, ㄎㄞ ㄒㄧㄠ, 开销 / 開銷] expenses
丧葬费[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, 丧葬费 / 喪葬費] funeral expenses
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, 零用] incidental expenses; sundries; pocket money
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, 冤枉钱 / 冤枉錢] pointless expense; not worth the money spent
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, 冤钱 / 冤錢] pointless expense; not worth the money spent
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses

expense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペンス[, ekusupensu] (n) expense
作業費[さぎょうひ, sagyouhi] (n) operational expense
冗用[じょうよう, jouyou] (n) unnecessary work; unnecessary expense
冗費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expense
化粧代[けしょうだい, keshoudai] (n) lady's pin money; cosmetics expense
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense
意地でも[いじでも, ijidemo] (exp,adv) at any cost; at any price; at any expense
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] (n) depreciation cost; depreciation expense
金に飽かして[かねにあかして, kaneniakashite] (exp) sparing no money; regardless of expense
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P)
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P)
分担金[ぶんたんきん, buntankin] (n) share of expenses; contribution
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
剰費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expenses
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
後処理費用[あとしょりひよう, atoshorihiyou] (n) aftertreatment expenses; cleanup costs
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company)
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet
社用族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) expense-account spenders
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs
管理費用[かんりひよう, kanrihiyou] (n) administrative expenses; management expenses
経費[けいひ, keihi] (n) expenses; cost; outlay; (P)
自前[じまえ, jimae] (n,adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P)
自弁[じべん, jiben] (n,vs) paying one's own expenses
自費[じひ, jihi] (n) one's own expense; out-of-pocket expense; (P)
負担金[ふたんきん, futankin] (n) (See 負担額,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
負担額[ふたんがく, futangaku] (n) (See 負担金,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
費え;弊え;潰え[ついえ, tsuie] (n) wasteful expenses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自前[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense

expense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance FR:
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khān) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร[n. exp.] (khā chai jā) EN: personnel expense FR:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย[n. exp.] (khā chai jā) EN: interest expense FR:
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khā chai jā) EN: accrued expense ; accrued liabilities FR:
ค่าใช้จ่ายคงที่[n. exp.] (khā chai jā) EN: fixed expense FR:
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (khā chai jā) EN: prepaid expense FR:
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[n. exp.] (khā chai jā) EN: administrative expense FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expense ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย[n. exp.] (khā chai jā) EN: distribution expense FR:
ค่าใช้จ่ายในการขาย[n. exp.] (khā chai jā) EN: selling expense FR:
ค่าใช้จ่ายโรงงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: factory overhead ; factory overhead expense FR:
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน[n. exp.] (khā chai jā) EN: financial expense FR:
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม[n. exp.] (khā chai jā) EN: indirect expense FR: dépenses indirectes [f]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khā chai jā) EN: reimbursable expenses ; expense account FR:
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū) EN: entertainment expense FR:
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraē) EN: accomodation costs ; hotel expense FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
ค่าที่พัก[n. exp.] (khā thī pha) EN: accomodation costs ; hotel expense FR:
เกาะกิน[v.] (kǿkin) EN: live at another's expense ; be a parasite ; sponge on s.o. FR: vivre au crochet de
กระเป๋าฉีก[v.] (krapaochīk) EN: lose all one's money ; have to go to great expense ; have to dig deep into one's pocket FR: perdre tout son argent
งบประมาณค่าใช้จ่าย[n. exp.] (ngoppramān ) EN: expense budget FR:
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expense ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge FR: dépense [f]
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[n. exp.] (rūam khācha) EN: in all ; total expense FR:
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēk rap kh) EN: assume the costs ; assume the expenses FR:
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khācha) EN: claim expenses FR:
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāc) EN: share the expenses FR:
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai kh) EN: reimburse expenses FR:
จ่ายให้ทั้งหมด[v. exp.] (jāi hai tha) EN: cover all the expenses FR:
การปรับลดค่าใช้จ่าย[n. exp.] (kān prap lo) EN: reduction in expenses FR:
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrung) EN: maintenance costs ; maintenance fee ; maintenance expenses FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
ค่าใช้จ่ายอื่น[n. exp.] (khā chai jā) EN: sundries ; other expenses FR: autres dépenses [fpl]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต[n. exp.] (khā chai jā) EN: living expenses FR:

expense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment
Kostenpunkt {m}matter of expense
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance
Vertreterkosten {pl}agency expenses
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses
Spesenabrechnung {f}claim for expenses
Aufwandsentschädigung {f}compensation for expenses
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance
Kostenfaktor {m}expense factor
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses
Gerichtskosten {pl}legal expenses
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses
Bürokosten {pl}office expenses; office charges
Kostenreduzierung {f}reduction of expenses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expense
Back to top