ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precaution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precaution*, -precaution-

precaution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precaution (n.) การระมัดระวังไว้ก่อน Syn. anticipation, forethought
precautionary (adj.) เกี่ยวกับการป้องกันโรค See also: ซึ่งป้องกัน Syn. defensive
English-Thai: HOPE Dictionary
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight
English-Thai: Nontri Dictionary
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง?
This is only a precaution for a short while until we get this man.นี่คือทางป้องกันจนกว่าเราจะจับเขาได้
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated.เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
We've taken every precaution to stay out of ATF's crosshairs.เราจะหาทางป้องกันเอาไว้ทุกๆอย่าง ให้อยู่นอกสายตาของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
Police are taking every precaution urging people not to take matters into their hands.ตำรวจกำลังเฝ้าระวังทุกทาง เตือนผู้คนไม่ให้ เข้ามายุ่ง
I took the precaution of calling your last parish.ฉันโทรไปที่โบสถ์ล่าสุดก่อนที่คุณจะย้ายมานี่
Madam president, I assure you I've taken every precaution to secure the white house.ท่านครับ ผมรับรองความปลอดภัยทุกอย่างในทำเนียบ
It's just a precaution until we know what this isแค่ระวังไว้ก่อน จนกว่าเราจะรู้ว่ามันคืออะไร
And additional inoculations, administered only as a precaution triggered side effects we never imagined.และการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมบริหาร เพียงเพื่อความไม่ประมาท ผลข้างเคียงที่ถูกเรียกเราไม่เคยคิด
I take the precaution of a good coat and a short friend.ผมระมัดระวังในการเลือกเสื้อผ้า และคบหาเพื่อนที่ตัวเล็กกว่า
Unique, and because of this, you have to take special precaution once you're inside.เป็นพิเศษ และสิ่งนี้ที่ เจ้าจะต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อเข้าไปข้างใน

precaution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P)
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)

precaution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความระมัดระวัง[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec précaution ; attentivement
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ข้อระวัง[n. exp.] (khø rawang) EN: precaution FR: précaution [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; for your safety ; be on the safe side FR: par sécurité
ป้องกันไว้ก่อน[X] (pǿngkan wai) EN: precaution FR: précaution
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
ค่อย ๆ พูด = ค่อยๆ พูด[v. exp.] (khǿi-khǿi p) EN: speak softly FR: parler avec précaution
ข้อควรปฏิบัติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: FR: précautions à suivre [fpl]
พูดค่อย ๆ = พูดค่อยๆ[v. exp.] (phūt khǿi-k) EN: speak softly FR: parler avec précaution
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[adv.] (yāng ramatr) EN: carefully FR: avec précaution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precaution
Back to top