ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guardedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guardedness*, -guardedness-

guardedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guardedness (n.) การคุ้มครอง See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง Syn. protection Ops. candour

guardedness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsicht {f}guardedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guardedness
Back to top