ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wariness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wariness*, -wariness-

wariness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wariness (n.) ความระมัดระวัง Syn. alertness, cautiousness, watchfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
wariness(แว'รินิส) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การรู้ตัว,ความรอบคอบ, Syn. caution
English-Thai: Nontri Dictionary
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ

wariness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒心[jiè xīn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, 戒心] vigilance; wariness

wariness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒心[けいかいしん, keikaishin] (n) wariness
警戒感[けいかいかん, keikaikan] (n) sense of caution; wariness

wariness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvorsichtigkeit {f}unwariness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wariness
Back to top