ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhaustively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhaustively*, -exhaustively-

exhaustively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhaustively (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไล่เบี้ย (v.) request exhaustively for compensation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง
I understand she's been questioned exhaustively during her incarceration.ผมเข้าใจว่า เธอถูกสอบสวนอย่างหนัก ระหว่างที่เธอถูกขัง

exhaustively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively
論じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P)
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with

exhaustively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhaustively
Back to top