ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhaustive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhaustive*, -exhaustive-

exhaustive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhaustive (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน Syn. thorough
exhaustively (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
English-Thai: HOPE Dictionary
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไล่เบี้ย (v.) request exhaustively for compensation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้
It seems, despite your exhaustive defensive strategies, ... you still have a bit of security problem, Headmaster.ดูเหมือนว่าในทางตรงข้ามกับนโยบายป้องกันที่รัดกุม ...คุณมีปัญหาด้านความปลอดภัยอาจารย์ใหญ่
They did exhaustive searches ... certainly drowned in the dam.พวกเขาตามหาเธอ แต่เธอจมน้ำตายในเขื่อน
After exhaustive storyboarding and pre-production,หลังจากที่เขียนสตอรี่บอร์ดด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเตรียมโปรดัคชั่น
I've been doing exhaustive research into our lives.ผมศึกษาเรื่องราวชีวิตของพวกเราอย่างถี่ถ้วน
I've run a complete and exhaustive set of diagnostics, so I can assure you there's no need to worry.ฉันจะตรวจสอบมันอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉะนั้น เธอไม่ต้องกังวลไปหรอก
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง
I understand she's been questioned exhaustively during her incarceration.ผมเข้าใจว่า เธอถูกสอบสวนอย่างหนัก ระหว่างที่เธอถูกขัง

exhaustive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, 周延] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, 详尽无遗 / 詳盡無遺] exhaustive; thorough
详尽[xiáng jìn, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ, 详尽 / 詳盡] thorough and detailed; exhaustive; the tedious details in full

exhaustive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消耗的[しょうこうてき, shoukouteki] (adj-na) exhaustive
物尽し[ものづくし, monodukushi] (n) being complete; comprehensive; exhaustive
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed
総記[そうき, souki] (n) general description; exhaustive listing
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
全数[ぜんすう, zensuu] (n,adj-no) (1) whole number; all; (2) total; complete; exhaustive; 100% (inspection, search, etc.); (3) (See 二倍体) diploid
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P)
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing
論じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P)
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness

exhaustive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution

exhaustive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhaustive
Back to top