ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrupulously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrupulously*, -scrupulously-

scrupulously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrupulously (adv.) อย่างมีเกียรติ See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม Syn. morally, uprightly Ops. dishonestly, unethically, unscrupulously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเอียดลออ (adv.) scrupulously See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ Ops. หยาบ
สามหาว (adv.) unscrupulously Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว Ops. สุภาพ, นุ่มนวล

scrupulously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, 恪守] scrupulously abide by
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously

scrupulously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously FR:
ถี่ถ้วน[adv.] (thīthūan) EN: carefully ; scrupulously FR: minutieusement ; avec soin
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution

scrupulously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
minuziös; minutiös [alt] {adj}minutely detailed; scrupulously precise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrupulously
Back to top