ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tell*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tell, -tell-

*tell* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artificial intelligence (n.) ปัญญาประดิษฐ์
bagatelle (n.) เกมคล้ายเกมบิลเลียด
be able to tell the difference between (phrv.) แยกแยะระหว่าง Syn. distinguish between
castellated (adj.) ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท Syn. castled, crenelated, crenellated
constellation (n.) กลุ่ม
constellation (n.) กลุ่มดาว Syn. group of stars, configuration of stars
foretell (vt.) ทำนาย (ทางวรรณคดี) See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. forebode, prophesy, vaticinate
fortuneteller (n.) หมอดู See also: โหร, นักพยากรณ์ Syn. prophet, seer, sibyl
fortunetelling (n.) การพยากรณ์ See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์
intellect (n.) ปัญญา See also: จิตใจ, ความคิด Syn. brain, mentality, mind
intellect (n.) ผู้รอบรู้ See also: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม Syn. genius, egghead, sage Ops. idiot
intellect (n.) สติปัญญา See also: ความฉลาด Syn. intelligence Ops. ignorance
intellection (n.) การเข้าใจ See also: การคิด, กระบวนการคิดและใช้เหตุผล
intellectual (adj.) เกี่ยวกับปัญญา See also: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล Syn. intelligent
intellectual (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual (n.) ผู้มีสติปัญญาสูง See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน Syn. guru, sage, pundit Ops. idiot
intellectual property (n.) ทรัพย์สินทางปัญญา
intellectualism (n.) ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectually (adv.) ทางสติปัญญา Syn. cerebrally, mentally
intelligence (n.) การสืบราชการลับ See also: การหาข่าวกรอง
intelligence (n.) ข่าวกรอง See also: ข้อมูลลับ
intelligence (n.) ความฉลาด See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ Syn. brain, intellect, mentality
intelligence (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: ผู้สืบความลับ Syn. espionage, secret Ops. service, spy
intelligence quotient (n.) การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.) See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
intelligence test (n.) การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligent (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา Syn. bright, clever, sharp, smart Ops. dull, stupid
intelligently (adv.) อย่างหลักแหลม See also: อย่างเฉียบแหลม Syn. brightly
intelligentsia (n.) กลุ่มปัญญาชน See also: สังคมระดับปัญญาชน
intelligible (adj.) ซึ่งสามารถเข้าใจได้ดี Syn. clear, comprehensible, understandable Ops. incomprehensible
interstellar (adj.) ระหว่างดวงดาว
nonintellectual (adj.) ที่ไม่ได้รับการอบรม See also: ที่ขาดการอบรม Syn. wild, unrefined Ops. cultivated, refined
patella (n.) กระดูกสะบ้า
quasi-stellar object (n.) กลุ่มวัตถุซึ่งส่งแสงคล้ายดวงดาว
retell (vt.) เล่าใหม่ Syn. recite
satellite (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite, orbital rocket
satellite (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite (n.) ประเทศบริวาร Syn. protectorate, buffer state
satellite (n.) บริวาร See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม Syn. follower
satellite (adj.) เกี่ยวกับดาวเทียม
English-Thai: HOPE Dictionary
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท
constellatevi.,vt. รวมตัวจับรวมกัน
constellationn. กลุ่มดาว, See also: constellatory adj.
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
panetella(แพนนะเทล'ละ) n. บุหรี่ซิก้ายาวเรียวชนิดหนึ่ง, Syn. panetela,panatella,panatele
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
patella(พะเทล'ละ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, See also: patellate adj.
patelliformadj. คล้ายจานกลม
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เล่า,พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน,ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid
unintelligible(อันอินเทล'ลิจิเบิล) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สามารถเข้าใจได้.
English-Thai: Nontri Dictionary
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
tell(vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
telling(adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง
unintelligible(adj) ไม่สามารถจะเข้าใจได้,ไม่ฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intellectปัญญา, พุทธิปัญญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence testการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee cap; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stellate-รูปดาว, -รูปแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yolk; vitellusไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Arias-Stella Phenomenonไอริแอส-สเตลล่าฟีโนมีนอน [การแพทย์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]
Centella Asiaticaบัวบก [การแพทย์]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intellectเชาวน์ [TU Subject Heading]
Intellectual Abilitiesความสามารถทางเชาว์ [การแพทย์]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chipmunk (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. ground-squirrel, prairie dog
gopher (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, ground-squirrel, prairie dog
ground-squirrel (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, prairie dog
IQ (abbr.) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (n.) Department of Intellectual Property
กลองเพล (n.) big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
ซ้อมค้าง (v.) bluff somebody into telling the truth See also: coax a secret out of somebody
ดาวคู่ม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวม้า
ดาวต่อมน้ำ (n.) name of a constellation of fixed stars Syn. ดาวเสือ, ดาวตาจระเข้
ดาวตาจระเข้ (n.) name of a constellation of fixed stars Syn. ดาวเสือ, ดาวต่อมน้ำ
ดาวปลาตะเพียน (n.) the 27th constellation containing 16 stars
ดาวมฤคศิรัส (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
ดาวมฤคศิรัส (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้าคู่, อัศวินี
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวคู่ม้า
ดาวม้าคู่ (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้า, อัศวินี
ดาวศีรษะเนื้อ (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
ดาวศีรษะเนื้อ (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
ดาวศีรษะโค (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
ดาวศีรษะโค (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
Why are you telling me all this?ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
How many times do I have to tell you?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
I've got something to tell youฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกคุณ
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
I can't tell the story anymoreฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
What are you gonna tell them?คุณกำลังจะบอกอะไรพวกเขา?
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, don't tell me who you are.ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใคร ให้ฉันเดา.
Let me tell you something.ผมมีบางอย่างอยากจะบอก
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Let me tell you what made me change my mind.ออกจากเตาเพื่อเตาไฟแต่ให้ฉัน บอกคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด ของฉัน
All right then, here's what we'll tell 'em:โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะบอก 'em
Here they come, Pinoke. Now, you tell 'em.ที่นี่พวกเขามา ปีโนก ตอนนี้คุณ บอก 'em
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน
I'll tell my father!ฉันจะบอก พ่อ ของฉัน!
Well, I-- um-- - Uh- - Go ahead, tell her.ก็ ฉันหนอ ไป ข้างหน้าบอกเธอ
Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio.บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้รับ บอกความจริง, ปิโนคีโอ
He tells me what's right and wrong.เขาบอกฉันว่าสิ่งที่ถูกต้องและ ไม่ถูกต้อง อะไร?

*tell* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, 人工智能] artificial intelligence (AI)
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, 提款机 / 提款機] bank autoteller; ATM
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 天蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 巨蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac)
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, 出纳员 / 出納員] cashier; teller; treasurer
自动付款机[zì dòng fù kuǎn jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, 自动付款机 / 自動付款機] cash dispenser; auto-teller; ATM
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, 憭] clear; intelligible; severe; cold
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, 南十字座] Crux (constellation); Southern Cross
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, 说书 / 說書] folk art consisting of story-telling to music
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, 预卜 / 預卜] foretell; predict
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, 拆字] fortune telling by unpicking Chinese characters
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
双子座[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, 双子座 / 雙子座] Gemini (constellation and sign of the zodiac)
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不识好歹 / 不識好歹] unable to tell good from bad; undiscriminating
思想史[sī xiǎng shǐ, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄕˇ, 思想史] intellectual history
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 情报官员 / 情報官員] intelligence official
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, 情报局 / 情報局] intelligence agency
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, 情报部 / 情報部] intelligence agency
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 情报部门 / 情報部門] intelligence agency
智力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, 智力] intelligence; intellect
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 智慧产权 / 智慧產權] intellectual property

*tell* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA)
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes)
アルタイル[, arutairu] (n) Altair (star in the constellation Aquila)
アルデバラン[, arudebaran] (n) Aldebaran (star in the constellation Taurus)
アンドロメダ座[アンドロメダざ, andoromeda za] (n) (constellation) Andromeda
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P)
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus
インテリジェンス[, interijiensu] (n) intelligence; (P)
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test
インテリジェント[, interijiento] (adj-na,n) intelligent; (P)
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
インテルクチュアル[, interukuchuaru] (n) intellectual
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation)
インテレクチュアル[, interekuchuaru] (n) intellectual
インテレクト[, interekuto] (n) intellect
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI)
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine
知的[ちてき, chiteki] intelligent
知能[ちのう, chinou] intelligence
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

*tell* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,) FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อาครหายณี[n. prop.] (Ākhrahāyanī) EN: [name of a constellation] FR:
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
อัสสนี[n.] (atsanī) EN: constellations containing 7 stars FR:
อัศวินี[n.] (atsawinī) EN: constellations containing 7 stars FR:
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
เบญกานี[n.] (bēnyakānī) EN: Polyscias scutellaria FR:
บ่อยมาก[adv.] (bǿi māk) EN: so often FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกเกี่ยวกับ[v. exp.] (bøk kīokap) EN: tell about FR: parler de
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell FR: dire
บริวาร[adj.] (børiwān) EN: satellite FR: satellite
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดเฉียบแหลม[adj.] (chalāt chīe) EN: intelligent ; astute FR:
ฉลาดกว่ากัน[X] (chalāt kwā ) EN: FR: le plus intellignet d'entyre eux
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ดาวอาครหายณี[n. exp.] (dāo Ākhrahā) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวบริวาร[n.] (dāobøriwān) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
ดาวบุษย์[n. exp.] (dāo But) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวดอกบัว[n. exp.] (dāo Døkbūa) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวดวงดอกไม้[n. exp.] (dāo dūang d) EN: name of zodiacal constellation FR:
ดาวหัวเนื้อ[n. exp.] (dāo Hūaneūa) EN: [name of fifth constellation] FR:
ดาวหัวเนื้อทราย[n. exp.] (dāo Hūaneūa) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวหัวเต่า[n. exp.] (dāo Hūatao) EN: [name of fifth constellation] FR:
ดาวมฤคเศียร[n. exp.] (dāo Mareukk) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวมฤคศิรัส[n. exp.] (dāo Mareukk) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวมิคสิระ[n. exp.] (dāo Mikkhas) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวโปฐบท[n. exp.] (dāo Pōtthab) EN: [name of a constellation] FR:
ดาวปู[n. exp.] (dāo Pū ) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวปุยฝ้าย[n. exp.] (dāo Puifai) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:

*tell* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Einstellung {f}; Einstellen
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Verwaltungskostenstelle {f}; Verwaltungsstelle
Affektiertheit {f}; Verstellung
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Bewerber {m}; Antragsteller
Bittsteller {m} | Bittsteller
Stelle {f}; Stellung
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung
Gesinnung {f}; Stellung
Auflegen {n} (einer Anleihe); Ausstellen
Bagatelle {f} | Bagatellen
Bilanz {f}; Bilanzaufstellung
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte
wundgelegene Stelle {f} | wundgelegene Stellenbedsore | bedsores
Bettstelle {f} | Bettstellen
Besetzung {f} (einer Stelle)filling
Schrägmaß {n}; Stellwinkel
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Druckstelle {f} (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise
Zusammenstellung {f} | Zusammenstellungen
Burgvogt {m}; Kastellan
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Kartell {n} | Kartelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tell*
Back to top