ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaticinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaticinate*, -vaticinate-

vaticinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaticinate (vt.) ทำนาย (ทางวรรณคดี) See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. forebode, prophesy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaticinate
Back to top