ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protectorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protectorate*, -protectorate-

protectorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protectorate (n.) ผู้อารักขา See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate (n.) ดินแดนในอารักขา Syn. colony, dominion, mandate
English-Thai: HOPE Dictionary
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
English-Thai: Nontri Dictionary
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตคุ้มครอง (n.) protectorate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since the planet is uninhabited, the moon of Pantora reserves the right to continue as its protectorate.เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีคนอาศัย ดวงจันทร์แห่งแพนทอร่าจึงได้สิทธิ์ ในการอารักขาดินแดนนี่ต่อไป

protectorate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 保护国 / 保護國] protectorate

protectorate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護国[ほごこく, hogokoku] (n) protectorate
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
被保護国[ひほごこく, hihogokoku] (n) protectorate (country); dependency; dependent state
西域都護府[せいいきとごふ, seiikitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Western Regions; Han-period Chinese office established in East Turkestan in 60 BCE
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)

protectorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตคุ้มครอง[n. exp.] (khēt khumkh) EN: protectorate ; protected area FR: protectorat [m]
ประเทศในอารักขา[n. exp.] (prathēt nai) EN: protectorate FR: protectorat [m]
ประเทศราช[n.] (prathētsarā) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
รัฐอารักขา ; รัฐในอารักขา[n. exp.] (rat ārakkhā) EN: protectorate FR: protectorat [m]
รัฐในอารักขา ; รัฐอารักขา[n. exp.] (rat nai āra) EN: protectorate FR: protectorat [m]
รัฐในอารักขาของอังกฤษ[n. exp.] (rat nai āra) EN: British protectorate FR: protectorat britannique [m]
รัฐในอารักขาของฝรั่งเศส[n. exp.] (rat nai āra) EN: French protectorate FR: protectorat français [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protectorate
Back to top