ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moon*, -moon-

moon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moon (n.) พระจันทร์ See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
moon (vi.) ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
moon (vi.) คิดคำนึงถึง See also: รำลึกถึง, นึกถึง Syn. dream, fantasize, imagine
moon away (phrv.) ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความสุข(มักจากความรัก) Syn. mope away
moon boot (n.) รองเท้าบูตสำหรับย่ำหิมะ
moonbeam (n.) แสงจันทร์ Syn. moonlight, gleam
mooncalf (n.) คนไร้หัวคิด See also: คนโง่
moonie (sl.) โชว์ก้น
moonless (adj.) ซึ่งไม่มีแสงจันทร์ See also: ซึ่งไม่เห็นดวงจันทร์
moonlight (adj.) เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ See also: เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
moonlight (n.) แสงจันทร์ Syn. moonshine, effulgence
moonlight (vi.) ทำงานแห่งที่สอง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำงานเพิ่มจากงานหลัก, ทำงานพิเศษ
moonlit (adj.) ที่สว่างด้วยแสงจันทร์
moonrise (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น Syn. moonset
moonscape (n.) ภาพพื้นผิวดวงจันทร์
moonscape (n.) บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์
moonset (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น Syn. moonrise
moonshine (n.) เหล้าเถื่อน Syn. mountain dew
moonshine (n.) ความเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความไร้สาระ, ความไร้เหตุผล
moonshine (n.) แสงจันทร์
moonshine (sl.) เหล้าวิสกี้ราคาถูก
moonshiner (n.) ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
moonshot (n.) การปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์
moonstone (n.) พลอยสีน้ำเงิน
moonstruck (adj.) ซึ่งทำลายด้วยแสงจันทร์ See also: ซึ่งเป็นอันตรายจากแสงจันทร์
English-Thai: HOPE Dictionary
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonish(มู'นิช) adj. ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,อ้วนกลมและนิ่ม.
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทร (n.) moon Syn. จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา
จันทร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
จันทร (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์, ดวงเดือน
จันทร (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์
จันทรา (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
ดวงเดือน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์
นิศากร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
นิศานาถ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
บุหลัน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, พระจันทร์, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทร์, แข
พระจันทร์ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี
พระจันทร์ (n.) moon Syn. จันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
พระจันทร์ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน
Is that when the red moon comes out once every month?หมายถึงพระจันทร์สีแดง ที่ปรากฏทุกเดือนน่ะเหรอ?
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน
Besides, it's a full moon outside!มิหน่ำซ้ำ, พระจันทร์เต็มดวงด้วย!
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."

moon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
[yùn, ㄩㄣˋ, 晕 / 暈] dizzy; halo; ring around moon or sun
弥月[mí yuè, ㄇㄧˊ ㄩㄝˋ, 弥月 / 彌月] full moon; first full moon after birth (i.e. entering the second month)
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
月女神[yuè nǚ shén, ㄩㄝˋ ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, 月女神] Moon Goddess
月岩[yuè yán, ㄩㄝˋ ㄧㄢˊ, 月岩] moon rock
月球车[yuè qiú chē, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄜ, 月球车 / 月球車] moon buggy
月饼[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, 月饼 / 月餅] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival)
登陆月球[dēng lù yuè qiú, ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 登陆月球 / 登陸月球] moon landing; to land on the moon
小潮[xiǎo cháo, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, 小潮] neap tide (the smallest tide, when moon is at first or third quarter)
月相[yuè xiāng, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄤ, 月相] phases of moon, namely: new moon
初升[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, 初升] rising (sun, moon etc)
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 朓] scorch; western moon before sunrise
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, 烘云托月 / 烘雲托月] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, 阿耳忒弥斯 / 阿耳忒彌斯] Artemis (Greek goddess of the moon)
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, 吴牛见月 / 吳牛見月] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun
[fěi, ㄈㄟˇ, 朏] crescent moon
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
盈凸月[yíng tū yuè, ˊ ㄊㄨ ㄩㄝˋ, 盈凸月] full moon; waxing gibbous moon
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中元] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, 中元普渡] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
半月[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, 半月] half-moon
弦月[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 弦月] half-moon; the 7th and 8th and 22nd and 23rd of the lunar month
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
蜜月[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, 蜜月] honeymoon
蜜月假期[mì yuè jià qī, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, 蜜月假期] honeymoon
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
月球表面[yuè qiú biǎo miàn, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 月球表面] lunar surface; surface of the moon
月蚀[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月蚀 / 月蝕] lunar eclipse; eclipse of the moon
月食[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月食] lunar eclipse; eclipse of the moon
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
[yuè, ㄩㄝˋ, 月] moon; month
月亮[yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙, 月亮] moon
月光[yuè guāng, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ, 月光] moonlight
月光石[yuè guāng shí, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ, 月光石] moonstone
月径[yuè jìng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥˋ, 月径 / 月徑] moonlit path; diameter of the moon; diameter of the moon's orbit

moon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare)
お月様;御月様[おつきさま, otsukisama] (n) (hon) the moon
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails)
一輪[いちりん, ichirin] (n,adj-no) (1) one flower; (2) one wheel; (3) (arch) full moon
中秋の名月[ちゅうしゅうのめいげつ, chuushuunomeigetsu] (n) harvest moon
十六夜[いざよい, izayoi] (n) sixteen-day-old moon
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
弓張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon
弦月[げんげつ, gengetsu] (n) crescent moon
後の月[のちのつき, nochinotsuki] (n) (1) (arch) (See 十三夜) moon of the 13th day of 9th lunar month; (2) (See 閏月) leap month
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
月を眺める[つきをながめる, tsukiwonagameru] (exp,v1) to gaze at the moon
月桂[げっけい, gekkei] (n) laurel; the moon
月球儀[げっきゅうぎ, gekkyuugi] (n) (See 地球儀) moon globe
月見酒[つきみざけ, tsukimizake] (n) sake for moon viewing parties
朔望[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon)
望の月[もちのつき, mochinotsuki] (n) (arch) full moon
望月[もちづき(P);ぼうげつ, mochiduki (P); bougetsu] (n) (1) full moon; 15th day of the lunar calendar; (2) (もちづき only) full moon of the eighth lunar month; (P)
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
玉貝;珠貝[たまがい;タマガイ, tamagai ; tamagai] (n) (1) (uk) moon snail (Naticidae spp.); moon shell; (2) (uk) (See 阿古屋貝) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon
盈虧(oK)[えいき, eiki] (n,vs) waxing and waning; phases of moon
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma)
観月[かんげつ, kangetsu] (n,vs) (See 月見) moon viewing (esp. during the eight month of the lunar calendar)
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
雨月[うげつ, ugetsu] (n) (1) (arch) being unable to see the (harvest) moon because of rain; (2) (See 皐月・1) fifth lunar month
霽月[せいげつ, seigetsu] (n) moon shining in a rain-cleansed sky
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter)
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter)
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants)
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning
プラティ[, puratei] (n) common platy (Xiphophorus maculatus); southern platyfish; moonfish
ムーンサルト[, mu-nsaruto] (n) moonsault (type of somersault)
ムーンライター[, mu-nraita-] (n) moonlighter
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

moon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริมาส[n.] (børimāt) EN: full moon FR: pleine lune [f]
บุหลัน[n.] (bulan) EN: moon FR: lune [f]
ชุณหปักษ์[n.] (chunhapak) EN: waxing moon FR:
ชุษณปักษ์[n.] (chutsanapak) EN: waxing moon FR:
เดือน[n.] (deūoen) EN: moon FR: lune [f]
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon FR: coucher de lune [m]
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheu) EN: crescent moon FR: lune croissante [f]
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
เดือนหงาย[n. exp.] (deūoen ngāi) EN: waxing moon ; moonlit night FR: clair de lune [m]
เดือนเพ็ญ[n. exp.] (deūoen phen) EN: full moon FR:
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon FR:
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon FR: pleine lune [f]
ดิถีของดวงจันทร์[n. exp.] (dithī khøng) EN: phase of the moon FR: phase de la lune [f]
ดวงเดือน[n.] (dūangdeūoen) EN: moon FR: Lune [f]
ดวงจันทร์[n.] (dūang jan) EN: moon FR: Lune [f] ; lune [f]
ดวงจันทร์สีเลือด[n. exp.] (dūang jan s) EN: super blue blood moon FR: super lune bleue de sang [f]
ฟูลมูนปาร์ตี้[n. prop.] (Fūl Mūn Pāt) EN: Full Moon Party FR:
อินทุ[n.] (inthu) EN: moon FR: lune [f]
จันท์[n.] (jan) EN: moon FR:
จันทร์[n. prop.] (jan) EN: moon FR: lune [f]
จันทร์เพ็ญ[n. exp.] (jan phen) EN: full moon FR: pleine lune [f]
จันทร[n.] (janthøn) EN: moon FR: lune [f]
จันทรา[n.] (janthrā = ) EN: moon FR: lune [f]
จันทรมณฑล[n.] (janthramont) EN: disk of the moon FR: disque lunaire [m]
จันทรพิมพ์[n.] (janthraphim) EN: disk of the moon FR: disque lunaire [m]
จันทรวงศ์[n.] (janthrawong) EN: dynasty of the moon FR:
กาฬปักษ์[X] (kālapak) EN: period of the waning moon FR:
กัณหปักษ์[n.] (kanhapak) EN: waning phase of the moon FR:
แข[n.] (khaē) EN: moon FR: lune [f]
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; period of the waxing moon FR:
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon FR:
เขน[n.] (khēn) EN: moon FR:
คืนวันเพ็ญ[n. exp.] (kheūn wanph) EN: night of the full moon FR: nuit de pleine lune [f] ; nuit de la pleine lune [f]
เขื่อนปากมูล[n. prop.] (Kheūoen Pāk) EN: Pak Moon Dam ; Pak Mun Dam ; Pakmun Dam FR: barrage du Pak Moon [m]
กลด[n.] (klot) EN: halo ; ring around the sun ; ring around the moon ; FR: halo [m]
มา[n.] (mā) EN: moon FR:
แม่น้ำมูล[n. prop.] (Maēnām Mūn) EN: Mun River ; Moon River FR:
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīe) EN: Siamese cat ; Moon Diamond FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
มาส[n.] (māt) EN: month ; moon FR: mois [m]

moon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbmond {m}half moon
Herbstmond {m}harvest moon
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon
Mondlandung {f}lunar landing; moon landing
Neumond {m}new moon
Alkoholschmuggler {m}moonshiner [coll.]
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple
Hochzeitsreise {f} | auf Hochzeitsreise sein | seine Hochzeitsreise machenhoneymoon (trip) | to be on one's honeymoon | to honeymoon
Schonzeit {f}honeymoon period
Mondgestein {n}moon rocks
Mondgöttin {f}moon goddess
Mondnacht {f}moonlit night
Spirituosen {pl}moonshine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moon
Back to top