ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pundit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pundit*, -pundit-

pundit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pundit (n.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. expert, intellectual
English-Thai: HOPE Dictionary
pundit(พัน'ดิท) n. บัณฑิต,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีความรู้มาก., See also: punditic adj. punditically adv., Syn. expert,sage,prophet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you leave the punditry to someone who's paid to have an opinion.ความคิดเห็นน่ะปล่อยให้นักวิจารณ์อาชีพเขาพูด เธอไม่ต้อง
You know I'll be the envy of political pundits for years, just from this meeting.พวกนักการเมืองต้องอิจฉาฉัน ไปอีกหลายปีที่ได้มาเจอเธอ

pundit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตย[n.] (bandittaya) EN: pundit ; scholar FR:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[org.] (Mahāwitthay) EN: Dhurakij Pundit University (DPU) FR: université Dhurakij Pundit (DPU) [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pundit
Back to top