ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tell-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tell, *tell*,

-tell- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
How many times do I have to tell you?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
I've got something to tell youฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกคุณ
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
I can't tell the story anymoreฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
What are you gonna tell them?คุณกำลังจะบอกอะไรพวกเขา?
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
You expect me to tell the truth about…คุณหวังให้ฉันพูดความจริงเกี่ยวกับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, don't tell me who you are.ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใคร ให้ฉันเดา.
Let me tell you something.ผมมีบางอย่างอยากจะบอก
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Let me tell you what made me change my mind.ออกจากเตาเพื่อเตาไฟแต่ให้ฉัน บอกคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด ของฉัน
All right then, here's what we'll tell 'em:โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะบอก 'em
Here they come, Pinoke. Now, you tell 'em.ที่นี่พวกเขามา ปีโนก ตอนนี้คุณ บอก 'em
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน
I'll tell my father!ฉันจะบอก พ่อ ของฉัน!
Well, I-- um-- - Uh- - Go ahead, tell her.ก็ ฉันหนอ ไป ข้างหน้าบอกเธอ
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง
Uh... can you tell me where we can find Monstro?คุณสามารถบอกฉันที่เรา สามารถหา โมนสทโร?

-tell- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不识好歹 / 不識好歹] unable to tell good from bad; undiscriminating
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, 诉说 / 訴說] tell (to another person)
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.

-tell- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets)
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound)
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
ように言う[ようにいう, youniiu] (exp,v5u) to tell (somebody) to (do something)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think
区別がつく;区別が付く[くべつがつく, kubetsugatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to tell X from Y; to distinguish; to know (one thing) from (another)
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
怒る(P);瞋る(oK)[おこる(怒る)(P);いかる, okoru ( ikaru )(P); ikaru] (v5r,vi) (1) to get angry; to get mad; (2) (おこる only) to tell someone off; to scold; (3) (いかる only) to be angular; to be square; (P)
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
言いやがって[いいやがって, iiyagatte] (exp) (See やがる) don't try and tell me that!; don't try that shit on me
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)

-tell- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกเกี่ยวกับ[v. exp.] (bøk kīokap) EN: tell about FR: parler de
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell FR: dire
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell FR: informer
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
จรรจา[v.] (janjā) EN: tell FR: dire
ขี้จุ๊[v.] (khīju) EN: lie ; tell a lie FR:
กล่าวขาน[v.] (klāokhān) EN: tell FR:
กล่าวเท็จ[v. exp.] (klāo thet) EN: lie ; tell lies FR: mentir
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge FR: mentir ; dire un mensonge ; tromper ; raconter des bobards (fam.)
กระซิบกระซาบ[v.] (krasipkrasā) EN: tell under one's breath ; inform privately FR: chuchoter
เกริ่น[v.] (kroen) EN: tell in advance ; tell beforehand ; announce ; herald FR: annoncer
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าขาน[v.] (laokhān) EN: tell ; narrate ; relate ; recount FR: raconter ; narrer
เล่านิทาน[v. exp.] (lao nithān) EN: tell a story FR: raconter une histoire
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
มดเท็จ[v.] (motthet) EN: lie ; tell a lie FR: mentir
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:
ภาษ[v.] (phāt) EN: tell FR:
พกลม[v.] (phoklom) EN: lie ; tell falsehoods FR: mentir
พูดความจริง[v. exp.] (phūt khwāmj) EN: tell the truth FR: avouer ; dire la vérité
พูดโกหก[v. exp.] (phūt kōhok) EN: tell a lie FR: mentir
พูดปด[v. exp.] (phūt pot) EN: lie ; tell a lie FR: mentir ; raconter des bobards (fam.)
พูดตลก[v. exp.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; be joking ; kid ; jest FR: blaguer ; plaisanter
พูดเท็จ[v. exp.] (phūt thet) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood ; prevaricate FR: mentir ; dire des mensonges
ปด[v.] (pot) EN: lie ; tell a lie ; fib ; tell a fib FR: mentir
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
ประภาษ[v.] (praphāt) EN: tell ; inform ; speak FR:
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report ; tell ; address FR: informer ; rapporter
เรียนให้ทราบ[v. exp.] (rīen hai sā) EN: inform ; tell FR:
เสี่ยงทาย[v. exp.] (sīeng thāi) EN: tell one's fortune by lots ; consult the oracles FR:
ส่งข่าว[v. exp.] (songkhāo) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report FR: envoyer des nouvelles
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tell-
Back to top