ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guru

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guru*, -guru-

guru ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guru (n.) ครู See also: ปราชญ์, ผู้รู้, ผู้นำ Syn. mentor, teacher, leader Ops. idiot
English-Thai: HOPE Dictionary
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guruผู้เีชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่
One bimal roy angle, and one guru dutt angle.หนึ่งสำหรับ มุมของ บิมอล รอย และอีกหนึึ่งสำหรับ มุมของ กูรู ดัท
But then I read a book by Guru Mathashavi called A Way Nack Into Love.แล้วพอฉันได้อ่านหนังสือเรื่องหนทางกลับสู่รัก ของอาจารย์มาธ่าชาวี
I am his holiness the Guru Pitka.ผมคือท่าน กูรู พิตก้า
My father once told me the Yankees hired a guru to turn their team around.พ่อฉันเล่าว่าทีมแยงกี้เคยจ้าง กูรูคนหนึ่งช่วยให้กลับมาชนะ
Please enter the ashram of the Guru Tugginmypudha.โปรดเข้ามาในอาศรมของ ท่านกูรูทักกินมายพุทธา
I want to become a guru so girls will like me.ผมอยากเป็นกูรู สาวๆจะได้ชอบผม
I am his Holiness, the Guru Pitka.ผมคือ ท่านกูรูพิตก้า
Now, I myself... have a guru, Guru Tugginmypudha.ตัวผมเองมีอาจารย์\ ชื่อ กูรูทักกินมายพุทธา
And my guru, Guru Tugginmypudha, had a guru, Guru Cheddafrumunda.และอาจารย์ของผม\ มีอาจารย์ชื่อ เชดด้าฟรัมมันดรา
And Guru Cheddafrumunda had a guru, Guru Hathasmalvena.กูรูเชดด้าฟรัมมันดรา\ มีกูรูชื่อ ฮัทธัสมาลวีนา
Great show, Guru Pitka.เยี่ยมไปเลยครับ ท่านกูรูพิตก้า

guru ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药师佛[Yào shī fó, ㄧㄠˋ ㄕ ㄈㄛˊ, 药师佛 / 藥師佛] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药师如来[Yào shī rú lái, ㄧㄠˋ ㄕ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 药师如来 / 藥師如來] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)

guru ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[, guru ninaru] (exp) to conspire
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle
アングルドーザー[, angurudo-za-] (n) angle dozer
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P)
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room
ウォーム歯車[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear
エージグループ[, e-jiguru-pu] (n) age-group
エスニックグループ[, esunikkuguru-pu] (n) ethnic group
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
グーグル;ググル[, gu-guru ; guguru] (n) {comp} Google (WWW search engine)
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group
ぐる[, guru] (n) accomplice; cohort
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P)
グルーヴ[, guru-vu] (n) groove
グルービー[, guru-bi-] (n) groovy
グルーピー[, guru-pi-] (n) groupie
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview
グループケア[, guru-pukea] (n) group care
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading
グルーマー[, guru-ma-] (n) groomer
グルーミー[, guru-mi-] (adj-na) gloomy
グルーミング[, guru-mingu] (n) grooming
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
グーグル[ぐーぐる, gu-guru] Google
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS)
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation
コードグループ[こーどぐるーぷ, ko-doguru-pu] code-group
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode)
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
トグル[とぐる, toguru] toggle (vs)
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
ワークグループ[わーくぐるーぷ, wa-kuguru-pu] workgroup
上位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search
殴る[なぐる, naguru] Thai: ต่อย English: to strike

guru ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru FR: professeur [m]
กูรู[n.] (kūrū) EN: guru FR: gourou : guru [m] ; maître à penser [m]
ปรมาจารย์[n.] (paramājān =) EN: master ; great teacher ; guru ; preceptor FR: maître [m]
ปรมาจารย์[n.] (pøramājān =) EN: master ; great teacher ; guru ; preceptor FR: maître [m]

guru ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guru {m}guru
Känguru {n}; Känguruh
Wallaby {n} (kleineres Känguru)wallaby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guru
Back to top