ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rover*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rover, -rover-

*rover* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Buddhist proverb (n.) พุทธภาษิต
controversial (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. arguable, controvertible, debatable
controversial (adj.) ซึ่งชอบโต้แย้ง See also: ซึ่งชอบโต้คารม, ซึ่งชอบสำบัดสำนวน
controversialist (n.) คนที่ชอบโต้แย้ง Syn. disputant
controversy (n.) การโต้เถียงอย่างรุนแรง Syn. contention, debate, quarrel
controvert (vt.) โต้แย้ง See also: โต้เถียง Syn. refute, rebut
controvertible (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. arguable, debatable
improverish (vt.) ทำให้ล่มจม See also: ทำให้ล้มละลาย Syn. bankrupt
incontrovertible (adj.) ที่โต้แย้งไม่ได้ See also: ที่เถียงไม่ได้, ที่ลบล้างไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง Syn. indisputable, undeniable Ops. controvertible, deniable
introvert (n.) คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง See also: คนเก็บตัว Ops. extrovert
introvert (adj.) ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
introverted (adj.) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม Syn. aloof, remote Ops. intimate, sociable, unreserved
non-controversial (adj.) ซึ่งขัดแย้ง See also: ซึ่งไม่เห็นด้วย Syn. controversial
proverb (n.) ภาษิต See also: สุภาษิต, คำพังเพย Syn. maxim, precept, motto, adage
proverb (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
proverbial (adj.) ที่เกี่ยวกับสุภาษิต
proverbial (adj.) เป็นที่เลื่องลือ See also: เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ
retroversion (n.) การหันไปด้านหลัง See also: การกระดกกลับ
rover (n.) คนท่องเที่ยว See also: คนเร่ร่อน Syn. rambler, traveler, walker
sea rover (n.) โจรสลัด (ทางวรรณคดี) See also: เรือโจรสลัด Syn. pirate, picaroon
English-Thai: HOPE Dictionary
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
drover(โดร'เวอะ) n. ผู้ต้อนฝูงสัตว์ไปขาย
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
introvert(อิน'ทระเวิร์ท) vi.,n.,adj. (ผู้) หันเข้าข้างใน,ครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง,ฝัง (หุ้ม) ตัวอยู่
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
retroversion(รีทระเวอ'เชิน) n. การมองกลับ,การหันกลับ,การวกกลับ,การหวนรำลึก, See also: retroverse adj.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back
English-Thai: Nontri Dictionary
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
drover(n) คนต้อนสัตว์
extrovert(n) คนเปิดเผย
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
SEA sea rover(n) โจรสลัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
controversyข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiciable controversyคดีที่มีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
retroversionการหมุนกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
troverคดียักยอกทรัพย์สินหายที่เก็บได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controversial Issueกรณีโต้แย้ง [การแพทย์]
Extrovertบุคคลที่มีลักษณะเปิดเผย [การแพทย์]
Introvertบุคคลที่มีลักษณะเก็บตัว [การแพทย์]
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถกเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การเถียง, การโต้แย้ง
การเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การโต้แย้ง
การโต้เถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง
การโต้แย้ง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง
คนเก็บตัว (n.) introvert
พระพุทธภาษิต (n.) Buddha´s proverbs See also: saying of the Buddha
พุทธภาษิต (n.) Buddhist proverb See also: Buddha´s proverb
พูดเก่ง (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดมาก, ช่างพูด
ภาษิต (n.) proverb See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw Syn. สุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb Syn. ภาษิต Ops. ทุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb See also: saying, adage, maxim, saw, moral
เก็บตัว (v.) introvert See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว Ops. แสดงตัว, เปิดเผยตัว
เจ้าคารม (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They left their land rover here. they're probably headed for the border.พวกเนั้นทิ้งรถไว้ที่นี่ น่าจะมุ่งหน้าไปชายแดน
No, he's too controversial. What about Billy Graham?ไม่มีเขาเป็นที่ถกเถียงกันเกินไป สิ่งที่เกี่ยวกับบิลลี่เกรแฮม?
She's traveled around the world, but deep down... she's still a girl from Grover's Corners.เธอเดินทางไปทั่วโลก แต่ลึกลงไป ... เธอยังคงสาวจากโกรเวอร์คอร์เนอร์
Don't be ashamed of Grover's Corners.ไม่ต้องละอายใจของโกรเวอร์คอร์เนอร์
And his snobbery. And that dig about Grover's Corners.และหัวสูงของเขา และขุดเกี่ยวกับโกรเวอร์คอร์เนอร์ที่
Your Honor, Henry Ward Beecher, in Proverbs from the Plymouth Pulpit, 1887, said, quote... 1887?ใต้เท้า เฮนรี่ วอร์ด บีเชอร์ในหนังสือ ธรรมมาสพลีเมาธ์ปี 1 887 เขียนว่า นี่มันศตวรรษที่ 20 แล้ว
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า...
I think you've got some great facilities, and I'm really looking forward to making the best of it here at Grover Cleveland.ผมคิดว่าคุณมีโรงเรียนดี และผมคิดว่าคงได้อะไรบ้าง จากโกรฟเวอร์ คลีฟแลนด์นี้
Do you think you can make a go of it and settle down at Grover Cleveland?เธอว่าเธอจะเรียนที่ โกรฟเวอร์คลีฟแลนด์ได้มั้ย
Yeah, he's really making a go of it over there at Grover Cleveland.เขาไปได้สวยจริง ๆ ที่โกรฟเวอร์คลีฟแลนด์
I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of.I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of.

*rover* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, 争议 / 爭議] controversy; dispute
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, 争端 / 爭端] dispute; controversy; conflict
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
争议性[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 争议性 / 爭議性] controversial
论争[lùn zhēng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥ, 论争 / 論爭] controversy
异见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 异见 / 異見] dissident; controversial
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
[yàn, ㄧㄢˋ, 谚 / 諺] proverb
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, 谚语 / 諺語] proverb
索杰纳[suǒ jié nà, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄋㄚˋ, 索杰纳 / 索傑納] Sojourner (Martian land rover)
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, 大和] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial

*rover* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
内向[ないこう, naikou] (n,vs,adj-no) introvert; (P)
内向的[ないこうてき, naikouteki] (adj-na) introvert; (P)
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P)
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy)
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
捕鯨問題[ほげいもんだい, hogeimondai] (n) whaling controversy; whaling issue
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
水木[みずき;ミズキ, mizuki ; mizuki] (n) dogwood; swida controversa; cornus controversa
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
物議[ぶつぎ, butsugi] (n) public discussion; public criticism; controversy; (P)
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
論客[ろんきゃく(P);ろんかく, ronkyaku (P); ronkaku] (n) controversialist; (P)
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period
[ことわざ, kotowaza] (n) (uk) proverb; maxim; (P)
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

*rover* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[TM] (Blaekboēn R) EN: Blackburn Rovers ; Blackburn Rovers Football Club FR: Blackburn
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การถกเถียงกัน[n. exp.] (kān thokthī) EN: controversy ; argument FR:
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tōthīen) EN: catfight ; controversy FR:
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บเนื้อเก็บตัว[adj.] (kepneūakept) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[adj.] (keptūa) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คำสุภาษิต[n. exp.] (kham suphās) EN: proverb ; maxim FR:
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (khøphiphāt ) EN: labor dispute ; labor controversy FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
เกี่ยวกับการโต้เถียง[adj.] (kīo kap kān) EN: controversial FR: polémique
ก่อให้เกิดการโต้แย้ง[adj.] (køhaikoēt k) EN: controversial FR: controver
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง[adj.] (køhaikoēt k) EN: controversial FR:
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ประเด็นข้อขัดแย้ง[n. exp.] (praden khø ) EN: controversy FR:
เรนจ์โรเวอร์[TM] (Rēn Rōwoē) EN: Range Rover FR: Range Rover
สำนวนจีน[n. exp.] (samnūan Jīn) EN: FR: proverbe chinois [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
สุภาษิตอาหรับ[n. exp.] (suphāsit Ār) EN: Arab proverb ; Arabic proverb FR: proverbe arabe [m]
สุภาษิตจีน[n. exp.] (suphāsit Jī) EN: Chinese proverb FR: proverbe chinois [m]
สุภาษิตสอนหญิง[n. exp.] (suphāsit sø) EN: FR: proverbes pour l'éducation des filles [mpl]
สุภาษิตไทย[n. exp.] (suphāsit Th) EN: Thai saying ; Thai proverb FR: dicton thaï [m] ; proverbe thaï [m]
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)

*rover* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial
Kontroverse {f} | Kontroversen
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert
Streitwert {m}matter in controversy
über; hinüber {adv} | über und überover | all over
Billiger {m}approver
Streitpunkt {m}controversial subject
Introvertiertheit {f}introversion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rover*
Back to top