ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dictum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dictum*, -dictum-

dictum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dictum (n.) คำแถลง See also: คำประกาศ, ถ้อยแถลง, ประกาศ Syn. decree, edict, fiat, order
English-Thai: HOPE Dictionary
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
English-Thai: Nontri Dictionary
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obiter dicta (n.) คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, all that is done. Let Rome pronounce whatever holy dictum it pleases.มาถึงจุดนี้แล้วเราทำอะไรได้ก็ทำ
The function of a hat is to follow the proper dictum of society.หน้าที่ของหมวกคือเครื่องแต่งกาย ตามมารยาทสังคม

dictum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍論[ぼうろん, bouron] (n) digression; dicta; dictums

dictum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]

dictum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spruch {m}; geflügeltes Wort | Sprüche pl; geflügelte Wortedictum | dictums; dicta
Machtspruch {m}dictum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dictum
Back to top