ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indisputable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indisputable*, -indisputable-

indisputable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indisputable (adj.) ซึ่งไม่อาจโต้แย้งไม่ได้ See also: ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้, ซึ่งไมมีข้อสงสัย Syn. undeniable, undoubted, unquestionable Ops. disputable, questionable
English-Thai: HOPE Dictionary
indisputable(อินดิสพิว'ทะเบิล) adj. โต้แย้งไม่ได้,ปฏิเสธไม่ได้., See also: indisputability n. indisputably adv., Syn. incontestable
English-Thai: Nontri Dictionary
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, it's important to keep indisputable records of anything that is disputable.โอ้ มันจำเป็นที่เราต้องคอยบันทึกเสียงที่ไม่น่าสงสัย ของทุกอย่างที่จริง ๆ แล้วน่าสงสัย
Grayson Global has an indisputable multi-billion-dollar stake in Nolcorp software and electronics...เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นหลายพันล้านดอลลาร์ ในบริษัทโนคอร์ป ซอร์ฟแวร์และอิเล็กทรอนิก ความจริงพ่อของผมมีการรับสินบน
Indisputable, the work of our mercenaries but no trace of any chemicals of any kind.แต่มั่นใจว่าที่หน่วยรับจ้างเรา ไม่พบสารเคมีชนิดใดๆ ในการตรวจ

indisputable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable

indisputable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争うべからざる[あらそうべからざる, arasoubekarazaru] (exp,adj-pn) indisputable
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable
争えない[あらそえない, arasoenai] (adj-i) (See 争う・あらそう) indisputable; undeniable; unmistakable
争われない[あらそわれない, arasowarenai] (exp,adj-i) indisputable; undeniable; unmistakable

indisputable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing) EN: indisputable fact FR:
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:

indisputable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unstreitig {adj} | unstreitiger | am unstreitigstenindisputable | more indisputable | most indisputable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indisputable
Back to top