ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispute*, -dispute-

dispute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispute (n.) การโต้เถียง See also: ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย Syn. argument, disagreement, dispute Ops. support, agree
dispute (vt.) โต้เถียง See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ Syn. challenge, antagonize, argue Ops. support, agree
dispute (vi.) โต้เถียง See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, ไม่เห็นด้วย Syn. challenge, antagonize, argue Ops. support, agree
dispute about (phrv.) ขัดแย้งกันในเรื่อง See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against (phrv.) ขัดแย้งกันกับ See also: โต้เถียงกันกับ
dispute over (phrv.) ขัดแย้งกันในเรื่อง See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute with (phrv.) ขัดแย้งกันกับ See also: โต้เถียงกันกับ
disputed (adj.) น่าโต้แย้ง See also: ซึ่งไม่แน่นอน, น่าสงสัย Syn. doubtful, debatable, disputable, unsettled Ops. definite, certain, proved
disputer (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. wrangler
disputer (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. wrangler
English-Thai: HOPE Dictionary
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
English-Thai: Nontri Dictionary
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disputeข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวิวาท (n.) dispute See also: controversy, argument, quarrel, contention, brawl, wrangle, squabble Syn. การทะเลาะวิวาท, การทะเลาะ, การโต้เถียง
ข้อพิพาท (n.) dispute See also: argument, controversy Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง
ข้อโต้เถียง (n.) dispute See also: argument, controversy Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้แย้ง
ถกเถียง (v.) dispute Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง
พิพาท (v.) dispute See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง
วิวาท (v.) dispute See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท
เถียง (v.) dispute See also: debate, argue, wrangle, discuss Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง
โต้เเย้ง (v.) dispute See also: argue, debate, quarrel, controvert Syn. โต้เถียง, แย้ง
ข้อพิพาทแรงงาน (n.) labor dispute See also: labor controversy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems your little land dispute has spilled over onto our noble shore.ดูเหมือนปัญหาประเทศคุณ จะลามมาประเทศเรา
I'm the one that answered that domestic dispute call way back when, remember?ฉันเป็นคนรับสายเรื่องวิวาทกัน ในครอบครัวตอนนั้น จำได้มั้ย
Although each of the world's countries would like to dispute this fact, we French know the truth:แม้ว่าทุกประเทษทั่วโลก ต่างพากันถกถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ แต่คนฝรั่งเศสอย่างเรารู้ดี
Honey, one property dispute with this guy is enough to last me a lifetime.นี่ที่รัก แค่เถียงเรื่อง เขตบ้านกับเขาอย่างเดียว ก็เซ็งไปทั้งชีวิตแล้ว
I was hoping you and I could resolve this dispute and broker a treaty.ข้าหวังว่าท่านและข้าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ และเจรจาสนธิสัญญา
The dispute you're having with that company...การโต้เถียงที่คุณมีกับบริษัทนั่น...
Course of my examination, I found nothing to dispute the findings of the LAPD;ผลการตรวจสอบ ผมไม่พบสิ่งที่ผิดพลาด ในการทำงานของกรมตำรวจลอสเองเจลิส
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน
Your in and do not dispute the contentionไม่ใช่ให้เจ้าไปสุ้รบกับใคร
The reason for the violence inflicted upon Director Yoon is unknown, but it is rumored that the accused has a dispute with the victim over a contract.เหตุผลที่ทำร้ายร่างกาย ผอ.ยูน ยังไม่มีใครทราบ แต่มันมีข่าวลือออกมาว่าข้อพิพาทนี้เกิดจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

dispute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争讼[zhēng sòng, ㄓㄥ ㄙㄨㄥˋ, 争讼 / 爭訟] dispute involving litigation; legal dispute
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, 世袭之争 / 世襲之爭] succession struggle; dispute over inheritance
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
公断[gōng duàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, 公断 / 公斷] arbitration (in legal dispute)
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, 争议 / 爭議] controversy; dispute
争吵[zhēng chǎo, ㄓㄥ ㄔㄠˇ, 争吵 / 爭吵] dispute; strife
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, 争执 / 爭執] dispute; disagree
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, 争端 / 爭端] dispute; controversy; conflict
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辩 / 辯] dispute; debate; argue; discuss
辩驳[biàn bó, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄛˊ, 辩驳 / 辯駁] dispute; refute
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, 纠葛 / 糾葛] entanglement; dispute
分争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, 分争 / 分爭] to dispute; to struggle for mastery
[kěn, ㄎㄣˇ, 齗] gums (of the teeth); to dispute
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
衅端[xìn duān, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨㄢ, 衅端 / 釁端] pretext for a dispute
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 衅 / 釁] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.)
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, 平息] settle (a dispute); quiet down; suppress
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
南沙群岛[Nán shā qún dǎo, ㄋㄢˊ ㄕㄚ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 南沙群岛 / 南沙群島] Spratly islands, disputed between China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam
斯普拉特利群岛[Sī pǔ lā Tè lì qún dǎo, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 斯普拉特利群岛 / 斯普拉特利群島] Spratly islands, disputed between China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam; same as 南沙群島|南沙群岛
口舌[kǒu shé, ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, 口舌] tongue; dispute

dispute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争訟[そうしょう, soushou] (n,adj-no) dispute by legal action; contentious
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
契約問題[けいやくもんだい, keiyakumondai] (n) contract dispute
宗論[しゅうろん, shuuron] (n) doctrinal dispute (within or between religious schools)
水争い[みずあらそい, mizuarasoi] (n) (See 水喧嘩) dispute over water rights; dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas)
水喧嘩;水げんか[みずげんか, mizugenka] (n) (See 水争い) dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas)
管轄争い[かんかつあらそい, kankatsuarasoi] (n) jurisdictional dispute
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble
巡る(P);回る;廻る[めぐる, meguru] (v5r,vi) (1) to go around; (2) to return; (3) to surround; (4) (See を巡って) to concern (usu. of disputes); (P)
工場閉鎖[こうじょうへいさ, koujouheisa] (n) (1) factory closure; factory shutdown; (2) lockout (e.g. during industrial dispute)
怠業戦術[たいぎょうせんじゅつ, taigyousenjutsu] (n) slowdown strategy; go-slow tactics (of workers in a labor dispute)
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P)
決着を付ける;決着をつける[けっちゃくをつける, kecchakuwotsukeru] (exp,v1) to settle (a dispute)
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

dispute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: pacific settlement of a dispute FR:
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿ) EN: quarrel FR: querelle [f] ; dispute [f]
การทะเลาะกัน[n. exp.] (kān thalǿ k) EN: quarrel FR: querelle [f] ; dispute [f]
การทะเลาะครั้งใหญ่[n. exp.] (kān thalǿ k) EN: FR: violente dispute [f] ; dispute violente [f]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้เถียงกัน[n. exp.] (kān tōthīen) EN: FR: dispute [f]
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กรณีพิพาทชายแดน[n. exp.] (karanī phip) EN: border dispute FR: conflit frontalier [m] ; querelle de frontière [f]
กรณีพิพาทระหว่างประเทศ[n. exp.] (karanī phip) EN: international legal dispute FR:
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร[n. exp.] (khøphiphāt ) EN: Preah Vihear temple dispute FR:
ข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (khøphiphāt ) EN: labor dispute ; labor controversy FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
คู่พิพาท[n.] (khuphiphāt) EN: litigant ; disputant ; party to the dispute FR:
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
มีเสียง[v.] (mīsīeng) EN: dispute FR:
ปากเสียง[v.] (pāksīeng) EN: quarrel ; dispute ; squabble ; argument FR:
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel FR: se disputer ; se quereller
ระงับข้อพิพาท[v. exp.] (ra-ngap khø) EN: compromise ; settle a dispute FR:
เรื่องทะเลาะวิวาท[n. exp.] (reūang thal) EN: point at issue ; matter in dispute FR:
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham) EN: argue incessantly ; dispute every word FR: discuter sans relâche
ถ้อ[v.] (thø) EN: dispute ; contend ; argue FR:
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตกเถียง[v.] (tok thīeng) EN: dispute FR: discuter ; débattre ; faire débat

dispute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzkonflikt {m}border dispute
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute
Arbeitskampf {m}labor dispute [Am.]; labour dispute [Br.]
Streitgegenstand {m}matter in dispute
Streitobjekt {n}object of dispute
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party
Tarifkonflikt {m}pay dispute
Religionsstreit {n}religious dispute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispute
Back to top