ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

byword

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *byword*, -byword-

byword ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
byword (n.) สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี Syn. standing joke, axiom, catchword
English-Thai: HOPE Dictionary
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a byword for reliability and quality. Absolutely.มันก็หมายถึงไว้ใจได้ และคุณภาพ แน่นอน

byword ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑い草;笑い種[わらいぐさ, waraigusa] (n) laughingstock; byword
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)

byword ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า byword
Back to top