ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rover*, -rover-

rover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rover (n.) คนท่องเที่ยว See also: คนเร่ร่อน Syn. rambler, traveler, walker
English-Thai: Nontri Dictionary
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถกเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การเถียง, การโต้แย้ง
การเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การโต้แย้ง
การโต้เถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง
การโต้แย้ง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง
คนเก็บตัว (n.) introvert
พระพุทธภาษิต (n.) Buddha´s proverbs See also: saying of the Buddha
พุทธภาษิต (n.) Buddhist proverb See also: Buddha´s proverb
พูดเก่ง (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดมาก, ช่างพูด
ภาษิต (n.) proverb See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw Syn. สุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb Syn. ภาษิต Ops. ทุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb See also: saying, adage, maxim, saw, moral
เก็บตัว (v.) introvert See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว Ops. แสดงตัว, เปิดเผยตัว
เจ้าคารม (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They left their land rover here. they're probably headed for the border.พวกเนั้นทิ้งรถไว้ที่นี่ น่าจะมุ่งหน้าไปชายแดน
Hey, so, I took your advice about Chloe. I used the Rover to deliver a soda.เฮ้ กูควรถอดอุปกรณ์ที่จะดูโคลอี้หว่ะ กูเคยใช้ส่งโซดาให้เธอแล้ว
I hope I didn't scare you with the Rover and the soda.ผมหวังว่าคุณคงไม่กลัวมันนะตอนที่ผมเอาโซดาให้
Red Rover, Red Rover send Chino back over.โอมเพี้ยง ส่งชิโน่กลับมาด้วย
I have two games. Red rover and lawn darts.ผมมีสองเกม โรเวอร์สีแดงกับลูกดอกสนาม
Being a cop is always dangerous, but even with the extra back-up and rover cars added to the shifts,การเป็นตำรวจมันก็อันตรายพอแล้ว ถึงจะมีกำลังเสริมหรือเพิ่มรถสายตรจก็เถอะ
A black Rover was jacked from a sports bar last night.รถตู้เเบล็คโรเวอร์ จากสปอร์ตบาร์เมื่อคืนนี้
Black Range Rover got jacked outside a bar in Alameda that same night.รถตู้สีดำ แบล็ค โรเวอร์รุ่นนี้ อยู่นอกบาร์ที่อัลเมด้า คืนเดียวกันนั่น
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า
"Castle storage, 42 rover hill."โรงเก็บของแคสเซิล 42 โรเวอร์ ฮิลล์
He crashed the Mars Rover while attempting to impress a woman.เขาทำยานเคลื่อนที่บนดาวอังคารพังเพราะมั่วแต่จะจีบสาว
I was afraid you were going to fixate on that Mars Rover incident.ผมคิดว่าคุณจะขุดคุ้ยเรื่อง อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานเคลื่อนที่บนดาวอังคารนั่นซะอีก

rover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
争议性[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 争议性 / 爭議性] controversial
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, 争议 / 爭議] controversy; dispute
论争[lùn zhēng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥ, 论争 / 論爭] controversy
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, 争端 / 爭端] dispute; controversy; conflict
异见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 异见 / 異見] dissident; controversial
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)
[yàn, ㄧㄢˋ, 谚 / 諺] proverb
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, 谚语 / 諺語] proverb
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
索杰纳[suǒ jié nà, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄋㄚˋ, 索杰纳 / 索傑納] Sojourner (Martian land rover)
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, 大和] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial

rover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
内向[ないこう, naikou] (n,vs,adj-no) introvert; (P)
内向的[ないこうてき, naikouteki] (adj-na) introvert; (P)
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P)
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy)
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
捕鯨問題[ほげいもんだい, hogeimondai] (n) whaling controversy; whaling issue
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
水木[みずき;ミズキ, mizuki ; mizuki] (n) dogwood; swida controversa; cornus controversa
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
物議[ぶつぎ, butsugi] (n) public discussion; public criticism; controversy; (P)
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
論客[ろんきゃく(P);ろんかく, ronkyaku (P); ronkaku] (n) controversialist; (P)
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period
[ことわざ, kotowaza] (n) (uk) proverb; maxim; (P)
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

rover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรนจ์โรเวอร์[TM] (Rēn Rōwoē) EN: Range Rover FR: Range Rover
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[TM] (Blaekboēn R) EN: Blackburn Rovers ; Blackburn Rovers Football Club FR: Blackburn
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การถกเถียงกัน[n. exp.] (kān thokthī) EN: controversy ; argument FR:
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tōthīen) EN: catfight ; controversy FR:
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บเนื้อเก็บตัว[adj.] (kepneūakept) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[adj.] (keptūa) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คำสุภาษิต[n. exp.] (kham suphās) EN: proverb ; maxim FR:
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (khøphiphāt ) EN: labor dispute ; labor controversy FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
เกี่ยวกับการโต้เถียง[adj.] (kīo kap kān) EN: controversial FR: polémique
ก่อให้เกิดการโต้แย้ง[adj.] (køhaikoēt k) EN: controversial FR: controver
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง[adj.] (køhaikoēt k) EN: controversial FR:
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ประเด็นข้อขัดแย้ง[n. exp.] (praden khø ) EN: controversy FR:
สำนวนจีน[n. exp.] (samnūan Jīn) EN: FR: proverbe chinois [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
สุภาษิตอาหรับ[n. exp.] (suphāsit Ār) EN: Arab proverb ; Arabic proverb FR: proverbe arabe [m]
สุภาษิตจีน[n. exp.] (suphāsit Jī) EN: Chinese proverb FR: proverbe chinois [m]
สุภาษิตสอนหญิง[n. exp.] (suphāsit sø) EN: FR: proverbes pour l'éducation des filles [mpl]
สุภาษิตไทย[n. exp.] (suphāsit Th) EN: Thai saying ; Thai proverb FR: dicton thaï [m] ; proverbe thaï [m]
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)

rover ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billiger {m}approver
Streitpunkt {m}controversial subject
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial
Kontroverse {f} | Kontroversen
Introvertiertheit {f}introversion
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert
Streitwert {m}matter in controversy
über; hinüber {adv} | über und überover | all over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rover
Back to top