ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bankrupt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bankrupt*, -bankrupt-

bankrupt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bankrupt (adj.) ล้มละลาย See also: เจ๊งหมดตัว
bankrupt (vt.) ทำให้ล้มละลาย See also: เจ๊งหมดตัว Syn. pauperize
bankrupt (n.) บุคคลล้มละลาย
bankruptcy (n.) การล้มละลาย Syn. insolvency
bankruptey (n.) ความล่มจม See also: ความล้มละลาย Syn. insolvency
English-Thai: HOPE Dictionary
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankruptบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ล้มละลาย (n.) bankrupt
การล้มละลาย (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว
การหมดตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว
การหมดเนื้อหมดตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดตัว
ความสิ้นเนื้อประดาตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว
ล่มจม (v.) become bankrupt See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว
ล้มละลาย (v.) go bankrupt See also: be insolvent, go broke, go bust
หมดกระเป๋า (v.) become bankrupt See also: become insolvent Syn. หมดตูด, หมดพก, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย
หมดตัว (v.) become bankrupt See also: become insolvent Syn. หมดกระเป๋า, หมดตูด, หมดพก, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย
หมดพก (v.) become bankrupt See also: become insolvent Syn. หมดกระเป๋า, หมดตูด, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย
หลุดมือ (v.) go bankrupt See also: fail, lose, miss an opportunity Syn. เสียโอกาส, ชวด
อับปาง (v.) go bankrupt See also: become insolvent Syn. ล่มจม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This stupid baseball field's going to bankrupt you.สนามเบสบอลงี่เง่านั่น จะทำให้นายล้มละลาย ใครๆ ก็รู้
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ
"and built a bankrupt company into a major manufactory."มาฟื้นฟูโรงงานที่เจ๊งแล้ว"
Uh-huh, so it's his fault that I went bankrupt and nearly went to jail, and you married Caleb Nichol and later watched him drown in a pool, and Trey got shot.งั้นก็เป็นความผิดเขา ที่ผมโดนฟ้องล้มละลาย/เกือบเข้าคุก และคุณก็แต่งกับเคเล็บ นิโคล
This jumped-up little turd's gonna bankrupt us.บอกว่าโรงถ่าย สั่งให้ร่นขึ้นมาก่อนกำหนด
What if we go bankrupt due to oil prices?ถ้าให้ขายน้ำมัน คงเจ๊งแน่ถ้า ฉันไม่มีจุดยืน
Sorry, but to my knowledge your house is already put up for auction, and your stocks in the company went bankrupt last month.แต่ท่านครับ เท่าที่ผมทราบ บ้านหลังนี้เข้าตลาดประมูลไปแล้ว แล้วก็หุ้นของคุณในบริษัท ก็ล้มละลายเมือเดือนที่แล้ว
Tocimoto Productions goes bankrupt !บริษัทโทคิโมโตะล้มละลาย
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย
Then he declares the company bankrupt before paying off the promissory note, canceling the debt.แล้วจากนั้น เมื่อบริษัทล้มละลายก่อนที่เขาจะจ่ายตั๋วเงิน เขาก็จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดทันที
You wanted to make your company bankrupt then escape.คุณต้องการให้บริษัทของคุณล้มละลายแล้วคุณก็จะหนี
Set to bankrupt the whole damn USA, then Castle rides in on a white horseอีกหน่อยอเมริกาจะล้มละลายแน่ แล้ว คาสเซิล ก็จะขี่ม้าขาวมาช่วย..

bankrupt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破产者[pò chǎn zhě, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, 破产者 / 破產者] bankrupt person
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, 破财 / 破財] bankrupt; to suffer financial loss
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer

bankrupt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt
身代限り[しんだいかぎり, shindaikagiri] (n) going bankrupt
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P)
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
破産[はさん, hasan] (n,vs) bankruptcy; insolvency; (P)
破産を申請する[はさんをしんせいする, hasanwoshinseisuru] (exp,vs-i) to file for bankruptcy
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper
破産申請[はさんしんせい, hasanshinsei] (n) petition for bankruptcy
破産管財人[はさんかんざいにん, hasankanzainin] (n) trustee or administrator in bankruptcy
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

bankrupt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
บุคคลล้มละลาย[n.] (bukkhonloml) EN: bankrupt FR:
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
ล้มละลาย[adj.] (lomlalāi) EN: bankrupt FR:
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
หมดกระเป๋า[adj.] (motkrapao) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดเนื้อหมดตัว[adj.] (motneūamott) EN: wiped out ; ruined ; bankrupt ; penniless FR: fauché ; sans le sou
หมดพก[adj.] (motphok) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดตัว[adj.] (mottūa) EN: penniless ; bankrupt ; insolvent FR: fauché ; sans le sou
ผู้ล้มละลาย[n. exp.] (phū lomlalā) EN: bankrupt FR: failli [m] ; faillie [f]
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[v. exp.] (thūk phiphā) EN: be adjudged bankrupt FR:
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalā) EN: bankruptcy ; failure FR: faillite [f]
กฎหมายลักษณะล้มละลาย[n. exp.] (kotmāi laks) EN: bankruptcy law FR:
กฎหมายล้มละลาย[n. exp.] (kotmāi loml) EN: bankruptcy law FR:
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak ) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian FR: liquidateur [m]

bankrupt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkursgrund {m}act of bankruptcy
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
Bankrotterklärung {f}declaration of bankruptcy
Konkursantrag {m}petition in bankrupty
Konkursrichter {m}registrar in bankruptcy [Br.]
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bankrupt
Back to top