ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extrovert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extrovert*, -extrovert-

extrovert ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
English-Thai: Nontri Dictionary
extrovert(n) คนเปิดเผย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrovertบุคคลที่มีลักษณะเปิดเผย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barry is an extroverted leader.แบร์รี่เป็นผู้นำที่เปิดเผย

extrovert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)

extrovert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extrovert
Back to top