ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disputation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disputation*, -disputation-

disputation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disputation (n.) การขัดแย้ง Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement
disputation (n.) การโต้วาที See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute
English-Thai: HOPE Dictionary
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
English-Thai: Nontri Dictionary
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย

disputation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
論判[ろんぱん, ronpan] (n,vs) argument; disputation

disputation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]

disputation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disputation {f} | Disputationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disputation
Back to top