ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adage*, -adage-

adage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adage (n.) ภาษิต See also: คติพจน์, สุภาษิต Syn. saying
English-Thai: HOPE Dictionary
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the old adage goes:เหมือนเหตุการณ์เก่าๆ
And as the old adage goes,และตามสำนวนภาษิตโบราณ
Jeff, are you familiar with the adage, "Cheaters never prosper"?- เจฟ นี่คุณคุ้นเคยกับภาษิต "คนโกงไม่มีวันเจริญ" ไหม? ไม่...

adage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adage
Back to top