ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debatable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debatable*, -debatable-

debatable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debatable (adj.) ซึ่งโต้แย้งได้ See also: ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่, Syn. arguable, questionable, disputable
English-Thai: HOPE Dictionary
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
English-Thai: Nontri Dictionary
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a debatable proposition.มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเถียงกันนะ
Well, that's debatable.นั่น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
Debatable.มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
That's debatable.นั่นมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
Other aspects of his character are debatable, but yes, he is a good teacher.แต่เรื่องส่วนตัวของเขา ยังเป็นที่สงสัย แต่ใช่,เขาเป็นครูที่ดี
Debatable.ฉันไม่เถียง เห็นมั้ยล่ะ ฉันไม่รังเกียจที่จะเป็นคนเลว
Well, it's debatable, but most people give credit to Torrini for being the first illusionist to saw a woman in two.เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เเล้ว เเต่คนส่วนมากให้เครดิต ถึงทอรินี่ที่เป็นนักมายากลคนเเรก ที่เลื่อยผู้หญิงเหลือสองท่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debatable
Back to top