ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rambler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rambler*, -rambler-

rambler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambler (n.) ผู้เดินเที่ยว See also: คนเดินเตร่ Syn. wanderer
rambler (n.) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler (n.) กุหลาบเลื้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, with new voice-scramblers.- ครับ เพิ่มระบบเข้ารหัสแบบใหม่ให้ด้วย
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
Maybe I could use an emf scramblerบางที ผมอาจขอยืมเครื่องส่ง สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
Don't you have a radio scanner with a descrambler?คุณไม่มี สแกนเนอร์ของวิทยุ ที่มีตัวถอดสัญญาณ ใช่ไหม?
LUCIFER: Hmm, a cell phone scrambler. "But, Lucy, those are illegal," thinks Sam.ไม่มีโน้ตทิ้งไว้ เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์
That is a military-grade cell phone and a scrambler.โทรศัพท์กับเครื่องส่งสัญญาณรบกวนทางทหารนี่
He's got a scrambler. That's our guy.เขามีเครื่องรบกสนสัญญาณด้วย ใช่คนที่เราต้องการรึเปล่า
People see it as soon as they get off the Scrambler.คนจะได้เห็นเวลาที่เขาลงจากยานหมุน
Kid, kid, kid, you've got to come with me on the Scrambler.น้องๆ น้องต้องไปเล่นยานหมุนกับพี่
Come on, Jake, let's go on the Scrambler.ไปเถอะ เจค ขึ้นยานหมุนกันเถอะ
# Tell the rambler, the gambler, the back biter #บอกแรมบเลอที่นักการพนันที่ กัดกลับ

rambler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler

rambler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]

rambler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kletterrose {f}rambler rose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rambler
Back to top