ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traveler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traveler*, -traveler-

traveler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traveler (n.) ผู้เดินทาง See also: นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว Syn. wanderer
traveler (n.) คนท่องเที่ยว See also: คนเร่ร่อน Syn. rambler, walker
traveler (n.) นักท่องเที่ยว
traveler (n.) ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Travelersนักเดินทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเดินทาง (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง
นักเที่ยว (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, ผู้เดินทาง
ผู้เดินทาง (n.) traveler See also: passenger
เพื่อนร่วมทาง (n.) fellow traveler See also: companion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were on the train together, then suddenly he started carrying on about a mysterious traveler who stopped time and told him to save a cheerleader.เราขึ้นรถไฟไปด้วยกัน แล้วเค้าก็เริ่มพูดถึงนักเดินทางลึกลับ ที่หยุดเวลาแล้วบอกเค้าว่าให้ช่วยเชียร์ลีดเด้อ
Many years ago, there was a lost traveler and he's weeping bitter tears because he cannot find his way home.หลายปีก่อน มีคนที่หลงทาง... ..เขาร้องไห้เพราะหาทางกลับบ้านไม่ได้
Then suddenly, who should appear at the bank of the loch to this traveler but a sea spirit.ทันใดนั้นก็มีสิ่งนึงปรากฏอยู่ริมฝั่ง ของทะเลสาปต่อหน้าเขา..
Look, just because you wanna be a time traveler does not mean that's the ability you're gonna get.ฟังนะ แค่เพียงเพราะว่านายต้องการจะเป็นนักท่องเวลา มันไม่ได้หมายความว่านายจะได้ความสามารถนั้นมา
In every journey, the traveler must ask,ทุกๆการเดินทาง นักเดินทางจะถาม
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ
I'm just a Good Samaritan, a traveler on the road...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจ - อะไรนะ
You murdered joseph. the time traveler saw it.แกฆ่าโจเซฟ นักท่้องเวลาเห็น
Mysterious traveler from another dimension.บุคคลลึกลับที่มามาจากโลกอื่น
Every world traveler knows that he should own a sturdy rucksack.นักท่องโลกทกคนรู้ว่า เขาต้องมีกระเป๋าใบใหญ่ที่แน่นหนา
Oh, this is just like in book when time traveler comes to declare love for lost princess.โอ้,นี่มันดูเหมือนในหนังสือเลย เมื่อเวลามาพร้อมที่จะประกาศความรักกับเจ้าหญิงที่หายไป
So romantic, like in book when time traveler sends sign of true love from future, and princess needs to get to grand ball where he is waiting.โรแมนติคมาก เหมือนในหนังสือ เมื่อถึงเวลาที่นักเดินทางส่งสัญญาณรักแท้จากอนาคต และเจ้าหญิงปราถนาที่จะไปห้องแกรนด์บอลที่ซึ่งเค้ากำลังรออยู่

traveler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, 征夫] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, 征衣] traveler's clothing; military uniform
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, 旅客] traveler; tourist
旅行者[lǚ xíng zhě, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 旅行者] traveler
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, 游客 / 遊客] traveler; tourist

traveler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
旅人(P);たび人[たびびと(P);りょじん(旅人), tabibito (P); ryojin ( tabibito )] (n) traveller; traveler; wayfarer; tourist; (P)
旅行者下痢[りょこうしゃげり, ryokoushageri] (n) traveler's diarrhea; traveller's diarrhoea
行人[こうじん, koujin] (n) passer-by; traveler; traveller
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

traveler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
คนเดินทาง[n.] (khon doēnth) EN: traveler ; excursionist FR: voyageur [m]
นักเดินทาง[n. exp.] (nak doēnthā) EN: traveler FR: voyageur [m]
นักท่องเที่ยว[n.] (nakthǿngthī) EN: tourist ; traveler ; holidaymaker FR: touriste [m, f] ; voyageur [m] ; voyageuse [f]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūa) EN: fellow traveler ; companion FR: compagnon de voyage [m]
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)

traveler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traveler
Back to top