ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nature*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nature, -nature-

*nature* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basic nature (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้, ธาตุแท้ Syn. character, essence
call of nature (n.) ความจำเป็นที่จะต้องขับถ่าย
call of nature (idm.) อยากไปห้องน้ำ (เป็นคำกล่าวเชิงขำขัน) See also: ธรรมชาติเรียกร้อง
denature (vt.) ทำให้ผิดธรรมชาติ See also: เปลี่ยนธรรมชาติ Syn. adulterate
denature (vt.) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุล (ทางชีวเคมี)
good nature (n.) ความอดทน Syn. tolerance
good-natured (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous, kind-hearted
good-naturedly (adv.) ด้วยใจเมตตากรุณา
human nature (n.) ธรรมชาติของมนุษย์
ill-natured (adj.) อารมณ์ไม่ดี See also: อารมณ์ขุ่นมัว, อารมณ์เสีย Syn. bad-tempered, unpleasant Ops. good-tempered, pleasant
nature (n.) ธรรมชาติ See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature (n.) อุปนิสัย See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ Syn. character, complexion, temperament
nature (n.) ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
nature cure (n.) การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
nature goddess (n.) นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ) Syn. sprite
nature reserve (n.) พื้นที่สงวน See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช
natured (adj.) ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
physical nature (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, bodily character
second nature (n.) นิสัย See also: สันดาน
second nature (n.) นิสัยติดตัว See also: สันดาน Syn. habit, familiarity
second nature to (idm.) ง่าย See also: ทำได้ง่ายๆเป็นธรรมชาติมาก
signature (n.) ลายเซ็น See also: สัญลักษณ์, สัญญาณ Syn. mark, sign, stamp, autograph
signature (n.) การเซ็นชื่อ See also: การลงนาม
signature (n.) เพลงประจำ
unnaturelly (adv.) อย่างไม่สบาย See also: อย่างมีสุขภาพไม่ดี Syn. insanely, weirdly
English-Thai: HOPE Dictionary
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
crenature(เครน'นะเชอะ) n. ส่วนยื่นกลม,รูปฟันทู่,หยักแหลม, Syn. crenation
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป,ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
good-naturedมีอารมณ์ดี,มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable,affiable ###A. ill-tempered
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น,ลายมือชื่อ,การเซ็นชื่อ,การลงนาม,สัณญาณ,สัญลักษณ์, Syn. name,autograph
English-Thai: Nontri Dictionary
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
signature(n) ลายมือชื่อ,ลายเซ็น,การลงนาม,การเซ็นชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amphibolic Natureลักษณะแอมพีบอลิค [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามธรรมชาติ (adv.) as its nature may be
ตามประสา (adv.) as its nature may be Syn. ตามธรรมชาติ
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws
เมฆฉาย (n.) diagnosing the nature of the disease by incantations See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication
sig (abbr.) คำย่อของ signal และ signature
การลงชื่อ (n.) signature Syn. การทำสัญญา
การลงนาม (n.) signature Syn. การลงชื่อ, การทำสัญญา
ธรรมชาติ (n.) nature See also: natural, creation
ธรรมชาติมนุษย์ (n.) human nature
ธาตุแท้ (n.) nature See also: essence, reality, substance Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน
นิสัย (n.) nature See also: disposition, character
นิสัยถาวร (n.) nature See also: character, personality, kind
ปลอม (v.) forge (a check, a signature) See also: counterfeit, falsify, imitate, copy Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง
ฝืนธรรมชาติ (v.) go against nature
พระปรมาภิไธย (n.) the king´s signature
ลายมือ (n.) signature Syn. ลายมือชื่อ, ลายเซ็น
ลายมือชื่อ (n.) signature Syn. ลายเซ็น
ลายเซ็น (n.) signature
วิสัย (n.) nature See also: disposition, character Syn. นิสัย
สันดาน (n.) nature See also: character, personality, kind Syn. นิสัยถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
The nature of your postings will be secret.ผลสอบของพวกคุณ จะถูกปิดเป็นความลับ
We put the egg insides natures perfect shock absorber;(ในที่สุด ก็ทำเสร็จแล้ว) ชิมสิ ชิมสิ
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้
There is a new enemy freaks of nature who interfere with our business.มีศัตรูใหม่เป็น ... ... ประหลาดของธรรมชาติที่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....

*nature* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 稚气 / 稚氣] childish nature; infantile; juvenile; puerile
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, 本质 / 本質] essence; nature; innate character; intrinsic quality
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 习惯成自然 / 習慣成自然] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 人性] human nature; humanity; human; the totality of human attributes
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, 人定胜天 / 人定勝天] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 品性] nature; characteristic; moral character
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 大自然] nature (as in Mother Nature)
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 性情] nature; temperament
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, 性格] nature; disposition; temperament; character
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 性质 / 性質] nature; characteristic
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, 自然] nature; natural; naturally
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 自然保护区 / 自然保護區] nature reserve
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, 自然界] nature; the natural world
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
[yí, ㄧˊ, 彝] normal nature of man; rule
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment
同性[tóng xìng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 同性] same nature; homosexual
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted
夜叉[yè chà, ㄧㄝˋ ㄔㄚˋ, 夜叉] yaksha (nature spirits)
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 佛性] Buddha nature
二重性[èr chóng xìng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 二重性] dualism; two sided; double nature
和善[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, 和善] good-natured
心地善良[xīn dì shàn liáng, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, 心地善良] kind-hearted; good-natured
签章[qiān zhāng, ㄑㄧㄢ ㄓㄤ, 签章 / 簽章] signature
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 罪性] sinfull nature
灵性[líng xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 灵性 / 靈性] spiritual nature

*nature* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover
ウイルスシグネチャ[, uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P)
シグナチャー[, shigunacha-] (n) signature; (P)
シグネチャ[, shigunecha] (n) {comp} signature
シグネチャー[, shigunecha-] (n) signature
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] (n) {comp} digital signature
デジタル署名[デジタルしょめい, dejitaru shomei] (n) {comp} digital signature
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) {comp} digital signature algorithm
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature
二面性[にめんせい, nimensei] (n) dual nature; bilateral character; two-facedness; two-sidedness
人の良い[ひとのいい;ひとのよい, hitonoii ; hitonoyoi] (n) of good character; kindhearted; good natured
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
便意[べんい, ben'i] (n) call of nature; bowel movement
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
副署[ふくしょ, fukusho] (n,vs) countersignature
動物性[どうぶつせい, doubutsusei] (n) animal nature; animality
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism
墨付き[すみつき, sumitsuki] (n) (1) (See お墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord; (P)
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate
変性アルコール[へんせいアルコール, hensei aruko-ru] (n) denatured alcohol
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name
天人[てんじん;てんにん, tenjin ; tennin] (n) nature and man; God and man; celestial being; celestial maiden
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being
天然[てんねん, tennen] (n,adj-no) (1) nature; spontaneity; (2) (abbr) (See 天然ボケ) natural airhead; (P)
好人物[こうじんぶつ, koujinbutsu] (n) good-natured person; nice person
好好爺;好々爺[こうこうや, koukouya] (n) good-natured old man
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor
山川草木[さんせんそうもく, sansensoumoku] (n) nature; natural scenery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no)
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

*nature* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติเหลว)[abv.] (Aēl .En.Jī.) EN: LNG (liquefied natural gas) FR: GNL (gaz naturel liquéfié) [m]
อาการก้าวร้าว[n. exp.] (ākān kāorāo) EN: aggressive nature FR: nature aggressive [f]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa ) EN: supernatural power ; supernatural FR: pouvoir surnaturel [m]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บุตรลับ[n. exp.] (but lap) EN: FR: enfant naturel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดาวบริวาร[n.] (dāobøriwān) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammac) EN: naturally FR: naturellement ; par nature
ดวงจันทร์บริวาร[n. exp.] (dūang jan b) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thamma) EN: go against nature FR: aller contre nature
ฟองน้ำธรรมชาติ[n. exp.] (føngnām tha) EN: natural sponge FR: éponge naturelle [f]
เหตุการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (hētkān tham) EN: FR: événement naturel [m]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิ-[pref.] (itthi-) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihā) EN: miracle ; supernatural power ; magical power FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
จำนวนเชิงการนับ[n. exp.] (jamnūan cho) EN: cardinal number FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนนับ[n.] (jamnūannap) EN: counting number ; natural number ; digit FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนธรรมชาติ[n. exp.] (jamnūan tha) EN: natural number FR: nombre entier naturel [m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
แกงได[n.] (kaēngdai) EN: cross ; mark ; X-mark signature FR: croix [f]
แก่นแท้[n. exp.] (kaen thaē) EN: nature ; essence ; core FR: essence [f]
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thamma) EN: natural gas FR: gaz naturel [m]
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR: gaz naturel liquéfié (GNL) [m]
กมลสันดาน[n.] (kamonsandān) EN: nature ; disposition FR:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: nature conservancy FR: conservation de la nature [f]
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: natural resource management (NRM) FR: gestion des ressources naturelles [f]
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de ressources naturelles [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleū) EN: natural selection FR: sélection naturelle [f]
การลงชื่อ[n.] (kān longche) EN: signature FR: signature [f]

*nature* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragwürdigkeit {f}dubious nature
Naturgewalt {f}force of nature
Gutartigkeit {f}good nature
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
Naturreich {n}kingdom of nature
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Naturereignis {n}; Naturerscheinung
Problematik {f}problematic nature
Signatur {f} | Signaturen
wesensverwandt {adj}similar in character; simila in nature
Unterschriftenprobe {f}specimen signature
Naturfreund {m}nature lover
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area
Unterschriftenmappe {f}signature folder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nature*
Back to top