ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind-hearted*, -kind-hearted-