ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adulterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adulterate*, -adulterate-

adulterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adulterate (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งถูกเจือปน
adulterate (vt.) ปลอมปน See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์ Syn. intermix, dilute
adulterated (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งมีมลทิน Syn. tainted Ops. pure
English-Thai: HOPE Dictionary
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอมปน (v.) adulterate Syn. เจือปน Ops. บริสุทธิ์
สิ่งปลอมปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งปลอมปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งเจือปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งเจือปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งแปลกปลอม (n.) adulterated thing Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Insurance, a love affair, pure unadulterated hatred.เงินประกัน นอกใจ ความโกรธเกลียดจากเรื่องชู้
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a ข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา
Well, I couldn't give you a total unadulterated dream case.คือ ฉันไม่ได้ให้ เคสในฝันของคุณอย่างเดียวนะ
I want your unadulterated impressions.ฉันต้องการสร้างความประทับใจ ให้คุณล้วนๆนะสิ
So in terms of keeping our cook cle and our product unadulterated, we need to take this very seriously.ดังนั้นในระหว่างที่เราปรุงยา จะต้องรักษาความสะอาด และผลิตภัณฑ์ของเราจะออกมาบริสุทธิ์ เราจำเป็นต้องทำแบบนี้
Pure unadulterated friendship.มิตรภาพที่แสนบริสุทธิ์
This country's turn towards unadulterated blasphemy frightens me.การที่ประเทศนี้เปลี่ยนไปเป็น\ประเทศที่ดูหมิ่นศาสนาเสียหมดแล้ว มันทำให้ดิฉันหวาดกลัวค่ะ
We prefer to celebrate them in their natural unadulterated state.เราอยากฉลองให้พวกเขาอยู่ในภาวะธรรมชาติ... ที่บริสุทธิ์ของพวกเขา
We prefer to hear her testimony unadulterated.เราอยากได้ยินคำให้การ rã oyak dâ·yínxṃ hä ·kar ของนางแบบไม่มีสิ่งใดเจือปน qog nag bêb mâ'mi sí'g dä jüpn

adulterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, 混入] mix with; adulterate with

adulterate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無雑[むざつ, muzatsu] (adj-na,n) pure; unadulterated
純一無雑[じゅんいちむざつ, jun'ichimuzatsu] (n,adj-na,adj-no) pure and unadulterated; pure in heart; simplehearted
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly

adulterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate ; be contaminated ; be adulterated ; be polluted FR:
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed FR:
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased ; contaminated FR:
สิ่งเจือปน[n. exp.] (sing jeūapo) EN: something adulterated ; diluted substance ; mixed substance FR: impuretés [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adulterate
Back to top