ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temperament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temperament*, -temperament-

temperament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temperament (n.) อารมณ์ See also: การแสดงออกทางอารมณ์, นิสัยใจคอ Syn. disposition, temper, mood
temperament (n.) ความหุนหันพลันแล่น
temperamental (adj.) ที่มีอารมณ์แปรปรวน See also: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, เจ้าอารมณ์, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, มีความรู้สึกไว, ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Syn. moody, touchy, irritable
English-Thai: HOPE Dictionary
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
English-Thai: Nontri Dictionary
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะอารมณ์ (n.) temperament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have the right temperament for a vampire.เธอมีอารมณ์เหมาะจะเป็นแวมไพร์นะ
It's a temperament issue.มันคืออารมณ์ที่คุณปล่อยออกมา
"a dangerous temperament that's only been inflamed by recent events."จอมโทสะอันตรายที่เป็นเดือดเป็นแค้น เพราะเหตุการณ์ไม่นานนี้
Kazuhiko is real temperamental. Norio is still a kidคาซุไฮโกะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ส่วนโนริโอยังเป็นเด็กอยู่
Well his profile does suggest the violent temperament.แต่ประวัติเค้าไม่ชอบใช้ความรุนแรง
So my temperamental sister is still alive?งั้นพี่เจ้าอารมของเรา มีชีวิตรอดมาได้ไงเนี่ย?
She's spoilt and temperamental.เธอเสเพล อารมณ์ก็ปรวนแปร
They can be a bit temperamental.หม้อน้ำมันอาจจะร้อนไปหน่อย
Entertainers are so temperamental. Transpose!ศิลปินก็มักอ่อนไหวอย่างเงี้ยหละ จัดการซะนะ
And I don't need to point out the difference in IQ... or temperament.และฉันไม่ต้องการที่จะชี้ถึงความแตกต่าง ความฉลาดที่ต่างกัน หรือว่าอารมณ์
You'll be with a highly strung and temperamental team of rank amateurs who just happen to be brilliant at what they do.คุณจะได้ทำงานกับทีมงานประสิธิภาพสูงและเจ้าอารมณ์ ซึ่งพวกเขามีทักษะดีเยี่ยม ซึ่งรู้ว่าต้องทำอะไร
Tricky contraptions though, very temperamental.เป็นเครื่องมือที่น่ากลัวมากเลยว่ามั้ย

temperament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, 十二平均律] equal temperament
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 性格不合] incompatibility of temperament
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 性情] nature; temperament
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, 性格] nature; disposition; temperament; character
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, 气质 / 氣質] temperament
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, 脾气 / 脾氣] temperament; disposition; temper
律吕[lǜ lǚ, ㄌㄩˋ ㄌㄩˇ, 律吕 / 律呂] tuning; temperament
音律[yīn lǜ, ㄌㄩˋ, 音律] tuning; temperament
怪气[guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, 怪气 / 怪氣] weird (temperament)

temperament ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中全音律[ちゅうぜんおんりつ, chuuzen'onritsu] (n) meantone temperament
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament
玄人気質[くろうとかたぎ, kuroutokatagi] (n) professionalism; the temperament of a professional
粘液質[ねんえきしつ, nen'ekishitsu] (n) phlegmatic temperament
胆汁質[たんじゅうしつ, tanjuushitsu] (n) choleric temperament
腺病質[せんびょうしつ, senbyoushitsu] (n) scrofulosis; being in delicate health; lymphatic temperament
静心[しずごころ, shizugokoro] (n) placid temperament
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament
音律[おんりつ, onritsu] (n) metre; rhythm; musical temperament
黒胆汁質[こくたんじゅうしつ, kokutanjuushitsu] (n) (See 憂鬱質) melancholic temperament
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
気稟[きひん, kihin] (n) innate character; temperament; disposition
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P)
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature

temperament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
การผ่อนซื้อ[n. exp.] (kān phǿn se) EN: FR: achat à crédit [m] ; achat à tempérament [m]
นิสัยใจคอ[n.] (nisaijaikhø) EN: FR: caractère [m] ; tempérament [m]
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: pay by instalments ; pay off FR: payer par mensualités ; payer à tempérament ; échelonner le paiement
ผ่อนชำระ[v. exp.] (phǿnchamra) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.) FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
อุปนิสัย[n.] (upanisai = ) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
อุปนิสัย[n.] (uppanisai =) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ผ่อนซื้อ[v. exp.] (phǿn seū) EN: FR: acheter à crédit ; acheter à tempérament
ซื้อเงินผ่อน[v. exp.] (seū ngoenph) EN: buy on credit FR: acheter à crédit ; acheter à tempérament

temperament ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperament {n} | Temperamente
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst
temperamentvoll {adj} | temperamentvoller | am temperamentvollstenfull of spirits; spirited | fuller of spirits | fullest of spirits
temperamentvoll; launenhaft; launisch {adj}temperamental
temperamentvoll {adv}temperamentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temperament
Back to top